Translation

color_define.xhp tit help.text
English gpE73
Context English Bulgarian Actions
align_arrange.xhp
par_id3154253
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Behind Object</emph>. The mouse pointer changes to a hand. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете <emph>Зад обекта</emph>. Показалецът на мишката ще се превърне в ръка.
align_arrange.xhp
par_id3149126
help.text
Click the object behind which you want to place the selected object. Щракнете върху обекта, зад който желаете да сложите избрания обект.
align_arrange.xhp
hd_id3145789
help.text
Reversing The Stacking Order of Two Objects Размяна на два обекта в подредбата на обектите
align_arrange.xhp
par_id3154022
help.text
Shift-click both objects to select them. Щракнете със задържан Shift върху двата обекта, за да ги изберете.
align_arrange.xhp
par_id3155114
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Reverse</emph>. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете <emph>Размяна</emph>.
align_arrange.xhp
hd_id3166425
help.text
Aligning Objects Подравняване на обекти
align_arrange.xhp
par_id3152994
help.text
The <emph>Alignment</emph> function enables you to align objects relative to each other or relative to the page. Функцията <emph>Подравняване</emph> Ви позволява да подравнявате обекти един спрямо друг или спрямо страницата.
align_arrange.xhp
par_idN108A3
help.text
Select an object to align it to the page or select multiple objects to align them relative to each other. Изберете обект, за да го подравните спрямо страницата, или изберете няколко обекта, за да ги подравните един спрямо друг.
align_arrange.xhp
par_idN108A7
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Align Objects</item> and select one of the alignment options. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подравняване на обекти</item> и изберете някоя от възможностите за подравняване.
align_arrange.xhp
par_idN108AE
help.text
Distributing Objects Разпределяне на обекти
align_arrange.xhp
par_id3151390
help.text
If you select three or more objects in Draw, you can also use the <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Distribute selection</emph></link> command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects. Ако изберете три или повече обекта в Draw, можете да използвате командата <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Разпределяне на селекцията</emph></link>, за да разпределите хоризонталното и вертикалното разстояние между обектите.
align_arrange.xhp
par_idN108CE
help.text
Select three or more objects to be distributed. Изберете три или повече обекта, за да ги разпределите.
align_arrange.xhp
par_idN108D2
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Distribution</item>. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Разпределяне</item>.
align_arrange.xhp
par_idN108DA
help.text
Select the horizontal and vertical distribution option and click <emph>OK</emph>. Изберете хоризонтално или вертикално разпределяне и натиснете <emph>OK</emph>.
align_arrange.xhp
par_id3150535
help.text
Selected objects are distributed evenly along the horizontal or vertical axis. The two outermost objects are used as reference points and do not move when the <emph>Distribution</emph> command is applied. Избраните обекти ще се разпределят равномерно по хоризонтала или вертикала. Когато се прилага командата <emph>Разпределяне</emph>, двата най-раздалечени обекта се използват като отправни точки и не се местят.
color_define.xhp
tit
help.text
Defining Custom Colors Задаване на цветове по избор
color_define.xhp
bm_id3149263
help.text
<bookmark_value>colors; defining</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined colors</bookmark_value> <bookmark_value>custom colors</bookmark_value> <bookmark_value>цветове; задаване</bookmark_value> <bookmark_value>потребителски цветове</bookmark_value> <bookmark_value>цветове по избор</bookmark_value>
color_define.xhp
hd_id3149263
help.text
<variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Defining Custom Colors">Defining Custom Colors</link></variable> <variable id="color_define"><link href="text/sdraw/guide/color_define.xhp" name="Задаване на цветове по избор">Задаване на цветове по избор</link></variable>
color_define.xhp
par_id3154511
help.text
Define custom colors and add them to the <emph>Custom</emph> color palette. Задайте цветове по избор и ги добавете в палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
hd_id3155600
help.text
To define a custom color За да зададете цвят по избор
color_define.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <emph>Format - Area</emph>, click the <emph>Area</emph> tab and press the <emph>Color</emph> button. A table of the predefined palette colors is displayed. Изберете <emph>Форматиране - Област</emph>, щракнете върху раздела <emph>Област</emph> и натиснете бутона <emph>Цвят</emph>. Ще се покаже таблица с предварително дефинирани цветове.
color_define.xhp
par_id3154657
help.text
Custom colors are saved in the <emph>Custom</emph> color palette. Персонализираните цветове се записват в палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
par_id3166425
help.text
Click a color in the table that is similar to the one you want to define. You can select the similar color from any of the available color palettes in the <emph>Colors</emph> area on the left or the <emph>Recent colors</emph> in the list below the color table. The color appears in the <emph>New</emph> preview box to the right of the dialog. Щракнете върху цвят в таблицата, който е подобен на желания. Можете да изберете подобния цвят от която и да е от наличните палитри в областта <emph>Цветове</emph> отляво или в списъка <emph>Последни цветове</emph> под таблицата с цветове. Цветът ще се появи в полето за мостра <emph>Нов</emph> в дясната част на прозореца.
color_define.xhp
par_id41522705652544
help.text
Click the <emph>Pick</emph> button to open the <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Pick a Color</link> dialog. Щракнете върху бутона <emph>Посочване</emph>, за да отворите диалоговия прозорец <link href="text/shared/optionen/01010501.xhp" name="linkname">Избор на цвят</link>.
color_define.xhp
par_id4979705
help.text
%PRODUCTNAME uses only the RGB color model for printing in color. The RGB values of the selected color are displayed below the preview boxes. %PRODUCTNAME използва за цветен печат само цветовия модел RGB. Стойностите за RGB на избрания цвят се показват под мострите.
color_define.xhp
par_id691522706451849
help.text
Press the <emph>Add</emph> button to add the custom color to the <emph>Custom</emph> color palette. A dialog box asking to enter a color name appears. Enter a unique name for the new color within all color names existing in the <emph>Custom</emph> color palette. Натиснете бутона <emph>Добавяне</emph>, за да добавите зададения цвят в палитрата <emph>По избор</emph>. Ще се покаже диалогов прозорец, в който да наименувате цвета. Въведете име за новия цвят, което да е уникално в рамките на палитрата <emph>По избор</emph>.
color_define.xhp
par_id701522707038880
help.text
To remove a color from the <emph>Custom</emph> color palette, select the <emph>Custom</emph> color palette in the <emph>Colors</emph> area, select the color to be deleted and click <emph>Delete</emph>. За да премахнете цвят от палитрата <emph>По избор</emph>, изберете тази палитра в областта <emph>Цветове</emph>, изберете ненужния цвят и щракнете върху <emph>Изтриване</emph>.
color_define.xhp
par_id3145236
help.text
<link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Color bar">Color bar</link> <link href="text/shared/01/03170000.xhp" name="Лента Цвят">Лента Цвят</link>
combine_etc.xhp
tit
help.text
Combining Objects and Constructing Shapes Комбиниране на обекти и изграждане на фигури
combine_etc.xhp
bm_id3156443
help.text
<bookmark_value>combining; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>merging; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>connecting; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; combining</bookmark_value><bookmark_value>intersecting draw objects</bookmark_value><bookmark_value>polygons; intersecting/subtracting/merging</bookmark_value><bookmark_value>subtracting polygons</bookmark_value><bookmark_value>constructing shapes</bookmark_value> <bookmark_value>комбиниране; графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>обединение; на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>свързване; графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>графични обекти; комбиниране</bookmark_value><bookmark_value>сечение на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>многоъгълници; сечение/разлика/обединение</bookmark_value><bookmark_value>изваждане на многоъгълници</bookmark_value><bookmark_value>построяване на фигури</bookmark_value>
combine_etc.xhp
hd_id3156443
help.text
<variable id="combine_etc"><link href="text/sdraw/guide/combine_etc.xhp" name="Combining Objects and Constructing Shapes">Combining Objects and Constructing Shapes</link> </variable> <variable id="combine_etc"><link href="text/sdraw/guide/combine_etc.xhp" name="Комбиниране на обекти и създаване на фигури">Комбиниране на обекти и създаване на фигури</link></variable>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
color_define.xhp
tit
help.text
Source string description
gpE73
Source string location
color_define.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 30