Translation

align_arrange.xhp hd_id3149656 help.text
English cXApJ
Context English Bulgarian Actions
align_arrange.xhp
tit
help.text
Arranging, Aligning and Distributing Objects Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти
align_arrange.xhp
hd_id3149656
help.text
<variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Arranging and Aligning Objects">Arranging, Aligning and Distributing Objects</link></variable> <variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Подреждане и подравняване на обекти">Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти</link></variable>
align_arrange.xhp
bm_id3125863
help.text
<bookmark_value>arranging; objects (guide)</bookmark_value><bookmark_value>objects;aligning</bookmark_value><bookmark_value>distributing draw objects</bookmark_value><bookmark_value>aligning;draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>подреждане; обекти (помощни)</bookmark_value><bookmark_value>обекти;подравняване</bookmark_value><bookmark_value>разпределяне на чертожни обекти</bookmark_value><bookmark_value>подравняване;чертожни обекти</bookmark_value>
align_arrange.xhp
hd_id3125863
help.text
Arranging Objects Подреждане на обекти
align_arrange.xhp
par_id3153727
help.text
Each object that you place in your document is successively stacked on the preceding object. To re-arrange the stacking order of a selected object, proceed as follows. Обектите, които добавяте в документа, се наслояват последователно върху предишните. За да промените реда на подреждане на избран обект, направете следното.
align_arrange.xhp
par_idN107D5
help.text
Click the object whose position you want to change. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.
align_arrange.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to bring up the context menu and choose one of the arrange options: Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете една от възможностите за подредба:
align_arrange.xhp
par_idN107E6
help.text
<emph>Bring to Front</emph> places the object on top of all other objects <emph>Изнасяне отпред</emph> слага обекта пред всички други обекти
align_arrange.xhp
par_idN107EC
help.text
<emph>Bring Forward</emph> places the object one place forward in the stack of objects <emph>Преместване напред</emph> премества обекта с едно място напред в подредбата
align_arrange.xhp
par_idN107F2
help.text
<emph>Send Backward</emph> places the object one place back in the stack of objects <emph>Преместване назад</emph> премества обекта с едно място назад в стека с обекти
align_arrange.xhp
par_idN107F8
help.text
<emph>Send to Back</emph> places the object behind all other objects <emph>Изнасяне отзад</emph> слага обекта зад всички други обекти
align_arrange.xhp
par_idN107FE
help.text
<emph>Behind Object</emph> places the object behind another object that you select <emph>Зад обект</emph> слага обекта зад друг обект, който сте избрали
align_arrange.xhp
hd_id3155766
help.text
Arranging an Object Behind Another Object Подреждане на обект зад друг обект
align_arrange.xhp
par_idN10811
help.text
Click the object whose position you want to change. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.
align_arrange.xhp
par_id3154253
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Behind Object</emph>. The mouse pointer changes to a hand. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете <emph>Зад обекта</emph>. Показалецът на мишката ще се превърне в ръка.
align_arrange.xhp
par_id3149126
help.text
Click the object behind which you want to place the selected object. Щракнете върху обекта, зад който желаете да сложите избрания обект.
align_arrange.xhp
hd_id3145789
help.text
Reversing The Stacking Order of Two Objects Размяна на два обекта в подредбата на обектите

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
align_arrange.xhp
hd_id3149656
help.text
Source string description
cXApJ
Source string location
align_arrange.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 2