Translation

combine_etc.xhp par_id3150650 help.text
English CdHwU
Context English Bulgarian Actions
combine_etc.xhp
par_id3149020
help.text
Combined drawing objects act as grouped objects, except that you cannot enter the group to edit the individual objects. Комбинираните обекти се държат като групирани, с изключение на това, че не можете да влезете в групата и да ги редактирате индивидуално.
combine_etc.xhp
par_id3154659
help.text
You can only combine 2D objects. Можете да комбинирате само двуизмерни обекти.
combine_etc.xhp
hd_id3150344
help.text
To combine 2D objects: За да комбинирате двуизмерни обекти:
combine_etc.xhp
par_id3166428
help.text
Select two or more 2D objects. Изберете два или повече двуизмерни обекта.
combine_etc.xhp
par_id3145587
help.text
Choose <emph>Shape - Combine</emph>. Изберете <emph>Фигура - Комбиниране</emph>.
combine_etc.xhp
par_id3146978
help.text
Unlike groups, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost. За разлика от групите, комбинираните обекти приемат свойствата на най-задния обект в подредбата. Можете да разделите обекти, които са били комбинирани, но оригиналните им свойства ще бъдат изгубени.
combine_etc.xhp
par_id3155088
help.text
When you combine objects, holes appear where the objects overlap. Когато комбинирате обекти, на местата, където те се застъпват, се появяват дупки.
combine_etc.xhp
par_id3156019
help.text
<image id="img_id3157978" src="media/helpimg/kombi1.png" width="8.3646inch" height="2.5inch"><alt id="alt_id3157978">Illustration for combining objects</alt></image> <image id="img_id3157978" src="media/helpimg/kombi1.png" width="8.3646inch" height="2.5inch"><alt id="alt_id3157978">Пример за комбиниране на обекти</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3153249
help.text
In the illustration, the uncombined objects are on the left and the combined objects on the right. Отляво на илюстрацията са показани некомбинираните обекти, а отдясно - комбинираните.
combine_etc.xhp
hd_id3159229
help.text
Constructing Shapes Построяване на фигури
combine_etc.xhp
par_id3150049
help.text
You can construct shapes by applying the <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Shapes"><emph>Shapes</emph></link> <emph>- Merge, Subtract and Intersect</emph> commands to two or more drawing objects. Можете да построявате фигури чрез командите <link href="text/simpress/01/13180000.xhp" name="Фигури"><emph>Фигури</emph></link><emph> - Обединение, Разлика и Сечение</emph> на два или повече обекта.
combine_etc.xhp
par_id3147403
help.text
Shape commands only work on 2D objects. Командите за фигури могат да се прилагат само върху двуизмерни обекти.
combine_etc.xhp
par_id3150539
help.text
Constructed shapes take on the properties of the lowermost object in the stacking order. Създадените фигури приемат свойствата на най-задния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3156402
help.text
To construct a shape: За да построите фигура:
combine_etc.xhp
par_id3157874
help.text
Select two or more 2D objects. Изберете два или повече двуизмерни обекта.
combine_etc.xhp
par_id3150650
help.text
Choose <emph>Shape</emph> and one of the following: Изберете <emph>Фигура</emph> и едно от следните:
combine_etc.xhp
par_id3145829
help.text
<emph>Merge</emph> <emph>Обединение</emph>
combine_etc.xhp
par_id3154680
help.text
<emph>Subtract</emph> <emph>Разлика</emph>
combine_etc.xhp
par_id3153034
help.text
<emph>Intersect</emph>. <emph>Сечение</emph>.
combine_etc.xhp
hd_id3145144
help.text
Shape Commands Команди за фигури
combine_etc.xhp
par_id3153931
help.text
In the following illustrations, the original objects are on the left and the modified shapes on the right. В следващите илюстрации оригиналните обекти са показани отляво, а променените - отдясно.
combine_etc.xhp
hd_id3149950
help.text
Shapes - Merge Фигури - Обединение
combine_etc.xhp
par_id3148585
help.text
<image id="img_id3145593" src="media/helpimg/formvers.png" width="3.4791inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3145593">Illustration for merging shapes</alt></image> <image id="img_id3145593" src="media/helpimg/formvers.png" width="3.4791inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3145593">Пример за сливане на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150001
help.text
Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the stacking order. Прибавя площта на избраните обекти към тази на най-долния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3153002
help.text
Shapes - Subtract Фигури - Разлика
combine_etc.xhp
par_id3150338
help.text
<image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Illustration for subtracting shapes</alt></image> <image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Пример за изваждане на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150022
help.text
Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object in the stacking order. Изважда площта на избраните обекти от тази на най-долния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3147370
help.text
Shapes - Intersect Фигури - Сечение
combine_etc.xhp
par_id3150570
help.text
<image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Illustration for intersecting shapes</alt></image> <image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Пример за сечение на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3157972
help.text
The overlapping area of the selected objects creates the new shape. Застъпващите се области на избраните обекти образуват новата фигура.
combine_etc.xhp
par_id3151020
help.text
The area outside the overlap is removed. Областта извън застъпването се премахва.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
combine_etc.xhp
par_id3150650
help.text
Source string description
CdHwU
Source string location
combine_etc.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 61