Translation

align_arrange.xhp par_id3149126 help.text
English nJDrE
Context English Bulgarian
align_arrange.xhp
tit
help.text
Arranging, Aligning and Distributing Objects Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти
align_arrange.xhp
hd_id3149656
help.text
<variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Arranging and Aligning Objects">Arranging, Aligning and Distributing Objects</link></variable> <variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Подреждане и подравняване на обекти">Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти</link></variable>
align_arrange.xhp
bm_id3125863
help.text
<bookmark_value>arranging; objects (guide)</bookmark_value><bookmark_value>objects;aligning</bookmark_value><bookmark_value>distributing draw objects</bookmark_value><bookmark_value>aligning;draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>подреждане; обекти (помощни)</bookmark_value><bookmark_value>обекти;подравняване</bookmark_value><bookmark_value>разпределяне на чертожни обекти</bookmark_value><bookmark_value>подравняване;чертожни обекти</bookmark_value>
align_arrange.xhp
hd_id3125863
help.text
Arranging Objects Подреждане на обекти
align_arrange.xhp
par_id3153727
help.text
Each object that you place in your document is successively stacked on the preceding object. To re-arrange the stacking order of a selected object, proceed as follows. Обектите, които добавяте в документа, се наслояват последователно върху предишните. За да промените реда на подреждане на избран обект, направете следното.
align_arrange.xhp
par_idN107D5
help.text
Click the object whose position you want to change. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.
align_arrange.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to bring up the context menu and choose one of the arrange options: Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете една от възможностите за подредба:
align_arrange.xhp
par_idN107E6
help.text
<emph>Bring to Front</emph> places the object on top of all other objects <emph>Изнасяне отпред</emph> слага обекта пред всички други обекти
align_arrange.xhp
par_idN107EC
help.text
<emph>Bring Forward</emph> places the object one place forward in the stack of objects <emph>Преместване напред</emph> премества обекта с едно място напред в подредбата
align_arrange.xhp
par_idN107F2
help.text
<emph>Send Backward</emph> places the object one place back in the stack of objects <emph>Преместване назад</emph> премества обекта с едно място назад в стека с обекти
align_arrange.xhp
par_idN107F8
help.text
<emph>Send to Back</emph> places the object behind all other objects <emph>Изнасяне отзад</emph> слага обекта зад всички други обекти
align_arrange.xhp
par_idN107FE
help.text
<emph>Behind Object</emph> places the object behind another object that you select <emph>Зад обект</emph> слага обекта зад друг обект, който сте избрали
align_arrange.xhp
hd_id3155766
help.text
Arranging an Object Behind Another Object Подреждане на обект зад друг обект
align_arrange.xhp
par_idN10811
help.text
Click the object whose position you want to change. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.
align_arrange.xhp
par_id3154253
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Behind Object</emph>. The mouse pointer changes to a hand. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете <emph>Зад обекта</emph>. Показалецът на мишката ще се превърне в ръка.
align_arrange.xhp
par_id3149126
help.text
Click the object behind which you want to place the selected object. Щракнете върху обекта, зад който желаете да сложите избрания обект.
align_arrange.xhp
hd_id3145789
help.text
Reversing The Stacking Order of Two Objects Размяна на два обекта в подредбата на обектите
align_arrange.xhp
par_id3154022
help.text
Shift-click both objects to select them. Щракнете със задържан Shift върху двата обекта, за да ги изберете.
align_arrange.xhp
par_id3155114
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Reverse</emph>. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете <emph>Размяна</emph>.
align_arrange.xhp
hd_id3166425
help.text
Aligning Objects Подравняване на обекти
align_arrange.xhp
par_id3152994
help.text
The <emph>Alignment</emph> function enables you to align objects relative to each other or relative to the page. Функцията <emph>Подравняване</emph> Ви позволява да подравнявате обекти един спрямо друг или спрямо страницата.
align_arrange.xhp
par_idN108A3
help.text
Select an object to align it to the page or select multiple objects to align them relative to each other. Изберете обект, за да го подравните спрямо страницата, или изберете няколко обекта, за да ги подравните един спрямо друг.
align_arrange.xhp
par_idN108A7
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Align Objects</item> and select one of the alignment options. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подравняване на обекти</item> и изберете някоя от възможностите за подравняване.
align_arrange.xhp
par_idN108AE
help.text
Distributing Objects Разпределяне на обекти
align_arrange.xhp
par_id3151390
help.text
If you select three or more objects in Draw, you can also use the <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Distribute selection</emph></link> command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects. Ако изберете три или повече обекта в Draw, можете да използвате командата <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Разпределяне на селекцията</emph></link>, за да разпределите хоризонталното и вертикалното разстояние между обектите.
align_arrange.xhp
par_idN108CE
help.text
Select three or more objects to be distributed. Изберете три или повече обекта, за да ги разпределите.
align_arrange.xhp
par_idN108D2
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Distribution</item>. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Разпределяне</item>.
align_arrange.xhp
par_idN108DA
help.text
Select the horizontal and vertical distribution option and click <emph>OK</emph>. Изберете хоризонтално или вертикално разпределяне и натиснете <emph>OK</emph>.
align_arrange.xhp
par_id3150535
help.text
Selected objects are distributed evenly along the horizontal or vertical axis. The two outermost objects are used as reference points and do not move when the <emph>Distribution</emph> command is applied. Избраните обекти ще се разпределят равномерно по хоризонтала или вертикала. Когато се прилага командата <emph>Разпределяне</emph>, двата най-раздалечени обекта се използват като отправни точки и не се местят.
color_define.xhp
tit
help.text
Defining Custom Colors Задаване на цветове по избор
color_define.xhp
bm_id3149263
help.text
<bookmark_value>colors; defining</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined colors</bookmark_value> <bookmark_value>custom colors</bookmark_value> <bookmark_value>цветове; задаване</bookmark_value> <bookmark_value>потребителски цветове</bookmark_value> <bookmark_value>цветове по избор</bookmark_value>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
align_arrange.xhp
par_id3149126
help.text
Source string description
nJDrE
Source string location
align_arrange.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 16