Translation

cross_fading.xhp par_id3166428 help.text
English yq4gd
Context English Bulgarian Actions
combine_etc.xhp
par_id3150001
help.text
Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the stacking order. Прибавя площта на избраните обекти към тази на най-долния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3153002
help.text
Shapes - Subtract Фигури - Разлика
combine_etc.xhp
par_id3150338
help.text
<image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Illustration for subtracting shapes</alt></image> <image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Пример за изваждане на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150022
help.text
Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object in the stacking order. Изважда площта на избраните обекти от тази на най-долния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3147370
help.text
Shapes - Intersect Фигури - Сечение
combine_etc.xhp
par_id3150570
help.text
<image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Illustration for intersecting shapes</alt></image> <image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Пример за сечение на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3157972
help.text
The overlapping area of the selected objects creates the new shape. Застъпващите се области на избраните обекти образуват новата фигура.
combine_etc.xhp
par_id3151020
help.text
The area outside the overlap is removed. Областта извън застъпването се премахва.
cross_fading.xhp
tit
help.text
Cross-Fading Two Objects Преливане между два обекта
cross_fading.xhp
bm_id3150715
help.text
<bookmark_value>draw objects; cross-fading two objects</bookmark_value><bookmark_value>cross-fading; two draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>графични обекти; преливане между два обекта</bookmark_value><bookmark_value>преливане; между два графични обекта</bookmark_value>
cross_fading.xhp
hd_id3150715
help.text
<variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Cross-Fading Two Objects</link></variable> <variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Преливане между два обекта">Преливане между два обекта</link></variable>
cross_fading.xhp
par_id3154754
help.text
Cross-fading creates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects. Преливането създава междинни фигури и ги подрежда равномерно между двата избрани обекта.
cross_fading.xhp
par_id3155112
help.text
The cross-fading command is only available in $[officename] Draw. You can, however, copy and paste cross-faded objects into $[officename] Impress. Командата Преливане е налична само в $[officename] Draw. Можете обаче да копирате и поставите преливащи обекти в $[officename] Impress.
cross_fading.xhp
hd_id3149209
help.text
To cross-fade two objects: За да прелеете два обекта:
cross_fading.xhp
par_id3150370
help.text
Hold down Shift and click each object. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху всеки от обектите.
cross_fading.xhp
par_id3166428
help.text
Choose <emph>Edit - Cross-fading</emph>. Изберете <emph>Редактиране - Преливане</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3156450
help.text
Enter a value to specify the number of objects between the start and end of the cross-fade in the <emph>Increments</emph> box. Въведете стойност, за да определите броя обекти между началото и края на преливането в полето <emph>Стъпки</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3149405
help.text
Click <emph>OK</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Ще се появи група, съдържаща двата оригинални обекта и зададения брой междинни обекти (стъпки).
cross_fading.xhp
par_id3159203
help.text
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Illustration for crossfading</alt></image> <image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Пример за преливане</alt></image>
cross_fading.xhp
par_id3154766
help.text
You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 to exit the group editing mode. Можете да редактирате отделните обекти в група, като я изберете и натиснете F3. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3, за да излезете от режима на редактиране на група.
cross_fading.xhp
par_id3155760
help.text
<link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Editing - Cross-fading</link> <link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Редактиране - Преливане">Редактиране - Преливане</link>
draw_sector.xhp
tit
help.text
Drawing Sectors and Segments Чертане на сектори и сегменти
draw_sector.xhp
bm_id3146974
help.text
<bookmark_value>sectors of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>segments of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>circle segments</bookmark_value><bookmark_value>ellipses; segments</bookmark_value><bookmark_value>drawing; sectors and segments</bookmark_value> <bookmark_value>сектори от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности</bookmark_value><bookmark_value>елипси; сегменти</bookmark_value><bookmark_value>чертане; сектори и сегменти</bookmark_value>
draw_sector.xhp
hd_id3146974
help.text
<variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Drawing Sectors and Segments">Drawing Sectors and Segments</link></variable> <variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Чертане на сектори и сегменти">Чертане на сектори и сегменти</link></variable>
draw_sector.xhp
par_id3147396
help.text
The <emph>Ellipse</emph> toolbar contains tools for drawing ellipses and circles. You can also draw segments and sectors of circles and ellipses. Лентата <emph>Елипса</emph> съдържа инструменти за чертане на елипси и окръжности, както и на сегменти и сектори от окръжности и елипси.
draw_sector.xhp
hd_id3151075
help.text
To draw a sector of a circle or an ellipse: За да начертаете сектор от окръжност или елипса:
draw_sector.xhp
par_id3155335
help.text
Open the <emph>Ellipses</emph> toolbar and click one of the <emph>Circle Pie</emph> or <emph>Ellipse Pie</emph> icons <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Icon</alt></image>. The mouse pointer changes to a cross hair with a small icon of a sector. Отворете лентата с инструменти <emph>Елипси</emph> и щракнете върху иконата <emph>Кръгов сектор</emph> или <emph>Елиптичен сектор</emph> <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Икона</alt></image>. Показалецът на мишката ще се превърне в кръстче с малка икона - сектор.
draw_sector.xhp
par_id3150199
help.text
Position the pointer at the edge of the circle you want to draw and drag to create the circle. Поставете показалеца в края на окръжността, която желаете да начертаете, и го плъзнете, за да създадете окръжност.
draw_sector.xhp
par_id3148868
help.text
To create a circle by dragging from the center, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> while dragging. За да създадете окръжност чрез плъзгане откъм центъра й, задръжте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>, докато плъзгате.
draw_sector.xhp
par_id3145361
help.text
Release the mouse button when the circle has reached the size you want. A line corresponding to the circle radius appears in the circle. Отпуснете бутона на мишката, когато окръжността достигне желания размер. В нея ще се появи линия, съответстваща на радиуса й.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cross_fading.xhp
par_id3166428
help.text
Source string description
yq4gd
Source string location
cross_fading.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 84