Translation

text_enter.xhp par_id3149052 help.text
English dLN6f
Context English Bulgarian Actions
rotate_object.xhp
par_id0930200803002463
help.text
Right-click the object to open the context menu. Choose <menuitem>Position and Size - Rotation</menuitem> to enter an exact rotation value. Щракнете с десния бутон върху обекта, за да отворите контекстното меню. Изберете <menuitem>Позиция и размер - Завъртане</menuitem>, за да въведете точна стойност за завъртане.
rotate_object.xhp
par_id3155962
help.text
<image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Icon</alt></image> <image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Икона</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3166424
help.text
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location. За да промените опорната точка, плъзнете кръгчето от центъра на обекта на друго място.
rotate_object.xhp
par_id3159236
help.text
To skew the object vertically or horizontally, drag one of the side handles. За да наклоните обекта вертикално или хоризонтално, издърпайте някой от страничните манипулатори.
text_enter.xhp
tit
help.text
Adding Text Добавяне на текст
text_enter.xhp
bm_id3153144
help.text
<bookmark_value>text box</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text box</bookmark_value><bookmark_value>copying;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>pasting;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>legends; drawings</bookmark_value> <bookmark_value>текстово поле</bookmark_value><bookmark_value>вмъкване;текстово поле</bookmark_value><bookmark_value>копиране;текст от други документи</bookmark_value><bookmark_value>поставяне;текст от други документи</bookmark_value><bookmark_value>легенди;рисунки</bookmark_value>
text_enter.xhp
hd_id3153144
help.text
<variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Adding Text">Adding Text</link></variable> <variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Добавяне на текст">Добавяне на текст</link></variable>
text_enter.xhp
par_id3145750
help.text
There are several types of text you can add to a drawing or presentation: В рисунка или презентация можете да добавяте няколко вида текст:
text_enter.xhp
par_idN10824
help.text
Text in a text box Текст в текстова рамка
text_enter.xhp
par_idN10828
help.text
Text that changes character size to fill the frame size текст, в който размерът на знаците се променя, за да се запълни изцяло рамката
text_enter.xhp
par_idN1082C
help.text
Text that is added to any drawing object by double-clicking the object текст, добавен в графичен обект чрез двукратно щракване върху него
text_enter.xhp
par_idN10830
help.text
Text that is copied from a Writer document текст, копиран от документ на Write
text_enter.xhp
par_idN10834
help.text
Text that is inserted from a text document or HTML document Текст, вмъкнат от текстов документ или документ на HTML
text_enter.xhp
hd_id3150202
help.text
Adding a Text Box Добавяне на текстово поле
text_enter.xhp
par_id3155266
help.text
Click the <emph>Text</emph> icon<image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Icon</alt></image> and move the mouse pointer to where you want to enter the text box. Щракнете върху иконата <emph>Текст</emph> <image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">икона</alt></image> и поставете показалеца на мишката на мястото, където искате да въведете текстовото поле.
text_enter.xhp
par_id3149052
help.text
Drag a text box to the size you want in your document. Плъзнете показалеца, за да оформите текстово поле с желания размер в документа.
text_enter.xhp
par_id3151194
help.text
Type or paste your text into the text box. Въведете или поставете желания текст в текстовото поле.
text_enter.xhp
par_id3145118
help.text
Double-click the text to edit it or to format text properties, such as font size or font color. Click the border of the text box to edit the object properties, such as border color or arranging in front or behind other objects. Щракнете двукратно върху текста, за да го редактирате или да зададете форматиращите му свойства, например размер и цвят на шрифта. Щракнете върху очертанието на текстовия обект, за да редактирате свойствата на обекта, например цвят на канта или подреждане пред или зад останалите обекти.
text_enter.xhp
hd_id3150437
help.text
Fitting Text to Frames Напасване на текст към рамки
text_enter.xhp
par_id3146877
help.text
Create a text box as described in the steps above. Създайте текстово поле по описаните по-горе стъпки.
text_enter.xhp
par_idN108A3
help.text
With the text object selected, choose <emph>Format - Text</emph>. The <emph>Text</emph> dialog opens. Докато текстовият обект е избран, изберете <emph>Форматиране - Текст</emph>. Ще се отвори диалоговият прозорец <emph>Текст</emph>.
text_enter.xhp
par_idN108AF
help.text
On the <emph>Text</emph> tab page, clear the <emph>Fit height to text</emph> checkbox, then select the <emph>Fit to frame</emph> checkbox. Click <emph>OK</emph>. В раздела <emph>Текст</emph> изчистете полето <emph>Височина според текста</emph>, после отметнете <emph>Побиране в рамката</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>.
text_enter.xhp
par_id0610200902133994
help.text
Now you can resize the text box to change the size and shape of the text characters. Сега можете да промените размера на текстовото поле, за да смените размера и формата на текстовите знаци.
text_enter.xhp
hd_id3155955
help.text
Text Tied to a Graphic Текст, обвързан с графика
text_enter.xhp
par_idN10917
help.text
You can add text to any graphic after double-clicking the graphic. Можете да добавите текст към всяка графика, като като щракнете двукратно върху нея.
text_enter.xhp
par_id1827448
help.text
To determine the position of the text, use the settings in <emph>Format - Text</emph>. За да определите позицията на текста, използвайте настройките във <emph>Форматиране - Текст</emph>.
text_enter.xhp
par_id3147366
help.text
For example, click the arrow next to the <emph>Callouts</emph> icon<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> to open the Callouts toolbar. Например, щракнете върху стрелката до иконата <emph>Изнесени означения</emph> <image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">икона</alt></image>, за да отворите лентата „Изнесени означения“.
text_enter.xhp
par_idN108FD
help.text
Select a callout and move the mouse pointer to where you want the callout to start. Изберете изнесено означение и поставете показалеца на мишката там, където искате да започва означението.
text_enter.xhp
par_id3150272
help.text
Drag to draw the callout. Плъзнете, за да начертаете означението.
text_enter.xhp
par_id1978514
help.text
Enter the text. Въведете текста.
text_enter.xhp
par_idN1091A
help.text
Copying Text Копиране на текст

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
Document Документ LibreOffice UI - master

String information

Context
text_enter.xhp
par_id3149052
help.text
Source string description
dLN6f
Source string location
text_enter.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 311