Translation

draw_sector.xhp hd_id3146974 help.text
English qGGGE
Context English Bulgarian Actions
cross_fading.xhp
bm_id3150715
help.text
<bookmark_value>draw objects; cross-fading two objects</bookmark_value><bookmark_value>cross-fading; two draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>графични обекти; преливане между два обекта</bookmark_value><bookmark_value>преливане; между два графични обекта</bookmark_value>
cross_fading.xhp
hd_id3150715
help.text
<variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Cross-Fading Two Objects</link></variable> <variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Преливане между два обекта">Преливане между два обекта</link></variable>
cross_fading.xhp
par_id3154754
help.text
Cross-fading creates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects. Преливането създава междинни фигури и ги подрежда равномерно между двата избрани обекта.
cross_fading.xhp
par_id3155112
help.text
The cross-fading command is only available in $[officename] Draw. You can, however, copy and paste cross-faded objects into $[officename] Impress. Командата Преливане е налична само в $[officename] Draw. Можете обаче да копирате и поставите преливащи обекти в $[officename] Impress.
cross_fading.xhp
hd_id3149209
help.text
To cross-fade two objects: За да прелеете два обекта:
cross_fading.xhp
par_id3150370
help.text
Hold down Shift and click each object. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху всеки от обектите.
cross_fading.xhp
par_id3166428
help.text
Choose <emph>Edit - Cross-fading</emph>. Изберете <emph>Редактиране - Преливане</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3156450
help.text
Enter a value to specify the number of objects between the start and end of the cross-fade in the <emph>Increments</emph> box. Въведете стойност, за да определите броя обекти между началото и края на преливането в полето <emph>Стъпки</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3149405
help.text
Click <emph>OK</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Ще се появи група, съдържаща двата оригинални обекта и зададения брой междинни обекти (стъпки).
cross_fading.xhp
par_id3159203
help.text
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Illustration for crossfading</alt></image> <image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Пример за преливане</alt></image>
cross_fading.xhp
par_id3154766
help.text
You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 to exit the group editing mode. Можете да редактирате отделните обекти в група, като я изберете и натиснете F3. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3, за да излезете от режима на редактиране на група.
cross_fading.xhp
par_id3155760
help.text
<link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Editing - Cross-fading</link> <link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Редактиране - Преливане">Редактиране - Преливане</link>
draw_sector.xhp
tit
help.text
Drawing Sectors and Segments Чертане на сектори и сегменти
draw_sector.xhp
bm_id3146974
help.text
<bookmark_value>sectors of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>segments of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>circle segments</bookmark_value><bookmark_value>ellipses; segments</bookmark_value><bookmark_value>drawing; sectors and segments</bookmark_value> <bookmark_value>сектори от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности</bookmark_value><bookmark_value>елипси; сегменти</bookmark_value><bookmark_value>чертане; сектори и сегменти</bookmark_value>
draw_sector.xhp
hd_id3146974
help.text
<variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Drawing Sectors and Segments">Drawing Sectors and Segments</link></variable> <variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Чертане на сектори и сегменти">Чертане на сектори и сегменти</link></variable>
draw_sector.xhp
par_id3147396
help.text
The <emph>Ellipse</emph> toolbar contains tools for drawing ellipses and circles. You can also draw segments and sectors of circles and ellipses. Лентата <emph>Елипса</emph> съдържа инструменти за чертане на елипси и окръжности, както и на сегменти и сектори от окръжности и елипси.
draw_sector.xhp
hd_id3151075
help.text
To draw a sector of a circle or an ellipse: За да начертаете сектор от окръжност или елипса:
draw_sector.xhp
par_id3155335
help.text
Open the <emph>Ellipses</emph> toolbar and click one of the <emph>Circle Pie</emph> or <emph>Ellipse Pie</emph> icons <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Icon</alt></image>. The mouse pointer changes to a cross hair with a small icon of a sector. Отворете лентата с инструменти <emph>Елипси</emph> и щракнете върху иконата <emph>Кръгов сектор</emph> или <emph>Елиптичен сектор</emph> <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Икона</alt></image>. Показалецът на мишката ще се превърне в кръстче с малка икона - сектор.
draw_sector.xhp
par_id3150199
help.text
Position the pointer at the edge of the circle you want to draw and drag to create the circle. Поставете показалеца в края на окръжността, която желаете да начертаете, и го плъзнете, за да създадете окръжност.
draw_sector.xhp
par_id3148868
help.text
To create a circle by dragging from the center, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> while dragging. За да създадете окръжност чрез плъзгане откъм центъра й, задръжте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>, докато плъзгате.
draw_sector.xhp
par_id3145361
help.text
Release the mouse button when the circle has reached the size you want. A line corresponding to the circle radius appears in the circle. Отпуснете бутона на мишката, когато окръжността достигне желания размер. В нея ще се появи линия, съответстваща на радиуса й.
draw_sector.xhp
par_id3149872
help.text
Position the pointer where you want to place the first boundary of the sector and click. Поставете показалеца на мястото, където желаете да бъде първата граница на сектора, и щракнете.
draw_sector.xhp
par_id3157871
help.text
As the radius line that follows the pointer is constrained to the circle boundaries, you can click anywhere in the document. Тъй като линията на радиуса, която следва показалеца, е ограничена във вътрешността на кръга, можете да щракнете на произволно място в документа.
draw_sector.xhp
par_id3146874
help.text
Position the pointer where you want to place the second boundary of the sector and click. The completed sector is displayed. Поставете показалеца на мястото, където желаете да бъде втората граница на сектора, и щракнете. Ще се появи завършеният сектор.
draw_sector.xhp
par_id3148581
help.text
To draw a segment of a circle or ellipse, follow the steps for creating a sector based on a circle. За да начертаете сегмент от окръжност или елипса, следвайте стъпките за създаване на сектор от окръжност.
draw_sector.xhp
par_id3153084
help.text
To draw an arc based on an ellipse, choose one of the arc icons and follow the same steps for creating a sector based on a circle. За да начертаете дъга от елипса, изберете някоя от иконите за дъга и следвайте същите стъпки, както за дъга от окръжност.
duplicate_object.xhp
tit
help.text
Duplicating Objects Дублиране на обекти
duplicate_object.xhp
bm_id3145750
help.text
<bookmark_value>doubling draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; duplicating</bookmark_value><bookmark_value>duplicating draw objects</bookmark_value><bookmark_value>multiplying draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>дублиране на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>графични обекти; дублиране</bookmark_value><bookmark_value>размножаване на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>повтаряне на графични обекти</bookmark_value>
duplicate_object.xhp
hd_id3145750
help.text
<variable id="duplicate_object"><link href="text/sdraw/guide/duplicate_object.xhp" name="Duplicating Objects">Duplicating Objects</link></variable> <variable id="duplicate_object"><link href="text/sdraw/guide/duplicate_object.xhp" name="Дублиране на обекти">Дублиране на обекти</link></variable>
duplicate_object.xhp
par_id3149400
help.text
You can create duplicate or multiple copies of an object. The copies can be identical or can differ in size, color, orientation and location. Можете да създадете дубликат или множество копия на обект. Те могат да бъдат еднакви или да се различават по размер, цвят, ориентация и местоположение.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
draw_sector.xhp
hd_id3146974
help.text
Source string description
qGGGE
Source string location
draw_sector.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 93