Translation

main.xhp hd_id3149018 help.text
English 6pbcB
Context English Bulgarian Actions
layers.xhp
par_id1614734
help.text
The stacking order of objects on your page is determined by the sequence in which you add the objects. You can rearrange the stacking order by <item type="menuitem">Shape - Arrange</item>. Редът на изобразяване на обектите върху страницата се определя от реда, в който ги добавяте. Можете да промените този ред чрез <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>.
layers.xhp
par_id398876
help.text
The areas on a layer that do not contain objects are transparent. Областите от даден слой, които не съдържат обекти, са прозрачни.
layers.xhp
par_id3146962
help.text
$[officename] Draw provides three default layers: $[officename] Draw предлага три слоя по подразбиране:
layers.xhp
par_id3153073
help.text
Layout Оформление
layers.xhp
par_id3149053
help.text
Controls Контроли
layers.xhp
par_id3150391
help.text
Dimension Lines Размерни линии
layers.xhp
par_id3156397
help.text
You cannot delete or rename the default layers. You can add your own layers by <item type="menuitem">Insert - Layer</item>. Не можете да изтриете или преименувате подразбираните слоеве. Можете да добавяте ваши собствени слоеве чрез <item type="menuitem">Вмъкване - Слой</item>.
layers.xhp
par_id3150534
help.text
The <emph>Layout</emph> layer is the default workspace. The <emph>Layout</emph> layer determines the location of title, text, and object placeholders on your page. Слоят <emph>Оформление</emph> представлява подразбираната работна площ. Той определя местоположението на запазените места за заглавието, текста и обектите в страницата.
layers.xhp
par_id3150742
help.text
The <emph>Controls</emph> layer can be used for buttons that have been assigned an action, but that should not be printed. Set the layer's properties to not printable. Objects on the <emph>Controls</emph> layer are always in front of objects on other layers. Слоят <emph>Контроли</emph> може да се използва за бутони, на които са приписани действия, но не трябва да се печатат. Забранете отпечатването на слоя в свойствата му. Обектите от слоя <emph>Контроли</emph> винаги са пред обектите от други слоеве.
layers.xhp
par_id3153085
help.text
The <emph>Dimension Lines</emph> layer is where you draw, for example, the dimension lines. By switching the layer to show or hide, you can easily switch these lines on and off. Слоят <emph>Размерни линии</emph> служи за чертане на помощни елементи като размерни линии. Превключвайки видимостта му, лесно можете да скривате и показвате тези елементи.
layers.xhp
par_id3154507
help.text
You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master page (<menuitem>View - Master</menuitem>). Можете да заключите слой, за да защитите съдържанието му, както и да скриете слой и съдържанието му от разглеждане или печатане. Когато добавите нов слой към една страница, той се добавя към всички страници в документа. Когато обаче добавите обект към слой, обектът се добавя само в текущата страница. Ако желаете обектът да се появи във всички страници, добавете го в страницата образец (<menuitem>Изглед - Образец</menuitem>).
main.xhp
tit
help.text
Instructions for Using $[officename] Draw Указания за работа с $[officename] Draw
main.xhp
bm_id3146119
help.text
<bookmark_value>Draw instructions</bookmark_value><bookmark_value>instructions; $[officename] Draw</bookmark_value><bookmark_value>Howtos for Draw</bookmark_value> <bookmark_value>Draw, указания за</bookmark_value><bookmark_value>указания; $[officename] Draw</bookmark_value><bookmark_value>Draw, ръководства за</bookmark_value>
main.xhp
hd_id3146119
help.text
<variable id="main"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Instructions for Using $[officename] Draw">Instructions for Using $[officename] Draw</link></variable> <variable id="main"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Указания за работа с $[officename] Draw">Указания за работа с $[officename] Draw</link></variable>
main.xhp
hd_id3143218
help.text
Editing and Grouping Objects Редактиране и групиране на обекти
main.xhp
hd_id3149018
help.text
Editing Colors and Textures Редактиране на цветове и текстури
main.xhp
hd_id3150043
help.text
Editing Text Редактиране на текст
main.xhp
hd_id3147003
help.text
Working with Layers Работа със слоеве
main.xhp
hd_id3145585
help.text
Miscellaneous Разни
rotate_object.xhp
tit
help.text
Rotating Objects Въртене на обекти
rotate_object.xhp
bm_id3154684
help.text
<bookmark_value>rotating; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; rotating</bookmark_value><bookmark_value>pivot points of draw objects</bookmark_value><bookmark_value>skewing draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>въртене; графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>графични обекти; въртене</bookmark_value><bookmark_value>опорни точки на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>накланяне на графични обекти</bookmark_value>
rotate_object.xhp
hd_id3154684
help.text
<variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Rotating Objects">Rotating Objects</link></variable> <variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Въртене на обекти">Въртене на обекти</link></variable>
rotate_object.xhp
par_id3149262
help.text
You can rotate an object around its default pivot point (center point) or a pivot point that you designate. Можете да въртите обект около неговата подразбирана опорна точка (центъра му), или около зададена от Вас опорна точка.
rotate_object.xhp
par_id3146975
help.text
<image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Icon</alt></image> <image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Икона</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3150716
help.text
Select the object you want to rotate. On the <emph>Mode</emph> toolbar in $[officename] Draw or on the <emph>Drawing</emph> bar in $[officename] Impress, click the <emph>Rotate</emph> icon. Изберете обекта, който искате да завъртите. В лентата <emph>Режим</emph> в $[officename] Draw или <emph>Рисунка</emph> в $[officename] Impress щракнете върху иконата <emph>Въртене</emph>.
rotate_object.xhp
par_id3149021
help.text
Move the pointer to a corner handle so that the pointer changes to a rotate symbol. Drag the handle to rotate the object. Поставете показалеца върху ъглов манипулатор, така че да се превърне в символ за въртене. Плъзгайте манипулатора, за да въртите обекта.
rotate_object.xhp
par_id0930200803002335
help.text
Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees. Задръжте клавиша Shift натиснат, за да ограничите въртенето до ъгли, кратни на 15 градуса
rotate_object.xhp
par_id0930200803002463
help.text
Right-click the object to open the context menu. Choose <menuitem>Position and Size - Rotation</menuitem> to enter an exact rotation value. Щракнете с десния бутон върху обекта, за да отворите контекстното меню. Изберете <menuitem>Позиция и размер - Завъртане</menuitem>, за да въведете точна стойност за завъртане.
rotate_object.xhp
par_id3155962
help.text
<image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Icon</alt></image> <image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Икона</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3166424
help.text
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location. За да промените опорната точка, плъзнете кръгчето от центъра на обекта на друго място.
rotate_object.xhp
par_id3159236
help.text
To skew the object vertically or horizontally, drag one of the side handles. За да наклоните обекта вертикално или хоризонтално, издърпайте някой от страничните манипулатори.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main.xhp
hd_id3149018
help.text
Source string description
6pbcB
Source string location
main.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 284