Translation

cross_fading.xhp par_id3156450 help.text
English dmA2i
Context English Bulgarian Actions
combine_etc.xhp
hd_id3153002
help.text
Shapes - Subtract Фигури - Разлика
combine_etc.xhp
par_id3150338
help.text
<image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Illustration for subtracting shapes</alt></image> <image id="img_id3154505" src="media/helpimg/formsubt.png" width="3.4689inch" height="1.3126inch"><alt id="alt_id3154505">Пример за изваждане на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3150022
help.text
Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object in the stacking order. Изважда площта на избраните обекти от тази на най-долния обект в подредбата.
combine_etc.xhp
hd_id3147370
help.text
Shapes - Intersect Фигури - Сечение
combine_etc.xhp
par_id3150570
help.text
<image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Illustration for intersecting shapes</alt></image> <image id="img_id3150658" src="media/helpimg/formschn.png" width="3.4272inch" height="1.302inch"><alt id="alt_id3150658">Пример за сечение на фигури</alt></image>
combine_etc.xhp
par_id3157972
help.text
The overlapping area of the selected objects creates the new shape. Застъпващите се области на избраните обекти образуват новата фигура.
combine_etc.xhp
par_id3151020
help.text
The area outside the overlap is removed. Областта извън застъпването се премахва.
cross_fading.xhp
tit
help.text
Cross-Fading Two Objects Преливане между два обекта
cross_fading.xhp
bm_id3150715
help.text
<bookmark_value>draw objects; cross-fading two objects</bookmark_value><bookmark_value>cross-fading; two draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>графични обекти; преливане между два обекта</bookmark_value><bookmark_value>преливане; между два графични обекта</bookmark_value>
cross_fading.xhp
hd_id3150715
help.text
<variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Cross-Fading Two Objects">Cross-Fading Two Objects</link></variable> <variable id="cross_fading"><link href="text/sdraw/guide/cross_fading.xhp" name="Преливане между два обекта">Преливане между два обекта</link></variable>
cross_fading.xhp
par_id3154754
help.text
Cross-fading creates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects. Преливането създава междинни фигури и ги подрежда равномерно между двата избрани обекта.
cross_fading.xhp
par_id3155112
help.text
The cross-fading command is only available in $[officename] Draw. You can, however, copy and paste cross-faded objects into $[officename] Impress. Командата Преливане е налична само в $[officename] Draw. Можете обаче да копирате и поставите преливащи обекти в $[officename] Impress.
cross_fading.xhp
hd_id3149209
help.text
To cross-fade two objects: За да прелеете два обекта:
cross_fading.xhp
par_id3150370
help.text
Hold down Shift and click each object. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху всеки от обектите.
cross_fading.xhp
par_id3166428
help.text
Choose <emph>Edit - Cross-fading</emph>. Изберете <emph>Редактиране - Преливане</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3156450
help.text
Enter a value to specify the number of objects between the start and end of the cross-fade in the <emph>Increments</emph> box. Въведете стойност, за да определите броя обекти между началото и края на преливането в полето <emph>Стъпки</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3149405
help.text
Click <emph>OK</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>.
cross_fading.xhp
par_id3151240
help.text
A group containing the two original objects and the specified number (increments) of cross-faded objects is displayed. Ще се появи група, съдържаща двата оригинални обекта и зададения брой междинни обекти (стъпки).
cross_fading.xhp
par_id3159203
help.text
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Illustration for crossfading</alt></image> <image id="img_id3150210" src="media/helpimg/ueberblenden.png" width="74.88mm" height="65.62mm"><alt id="alt_id3150210">Пример за преливане</alt></image>
cross_fading.xhp
par_id3154766
help.text
You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 to exit the group editing mode. Можете да редактирате отделните обекти в група, като я изберете и натиснете F3. Натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3, за да излезете от режима на редактиране на група.
cross_fading.xhp
par_id3155760
help.text
<link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Editing - Cross-fading">Editing - Cross-fading</link> <link href="text/simpress/01/02150000.xhp" name="Редактиране - Преливане">Редактиране - Преливане</link>
draw_sector.xhp
tit
help.text
Drawing Sectors and Segments Чертане на сектори и сегменти
draw_sector.xhp
bm_id3146974
help.text
<bookmark_value>sectors of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>segments of circles/ellipses</bookmark_value><bookmark_value>circle segments</bookmark_value><bookmark_value>ellipses; segments</bookmark_value><bookmark_value>drawing; sectors and segments</bookmark_value> <bookmark_value>сектори от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности/елипси</bookmark_value><bookmark_value>сегменти от окръжности</bookmark_value><bookmark_value>елипси; сегменти</bookmark_value><bookmark_value>чертане; сектори и сегменти</bookmark_value>
draw_sector.xhp
hd_id3146974
help.text
<variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Drawing Sectors and Segments">Drawing Sectors and Segments</link></variable> <variable id="draw_sector"><link href="text/sdraw/guide/draw_sector.xhp" name="Чертане на сектори и сегменти">Чертане на сектори и сегменти</link></variable>
draw_sector.xhp
par_id3147396
help.text
The <emph>Ellipse</emph> toolbar contains tools for drawing ellipses and circles. You can also draw segments and sectors of circles and ellipses. Лентата <emph>Елипса</emph> съдържа инструменти за чертане на елипси и окръжности, както и на сегменти и сектори от окръжности и елипси.
draw_sector.xhp
hd_id3151075
help.text
To draw a sector of a circle or an ellipse: За да начертаете сектор от окръжност или елипса:
draw_sector.xhp
par_id3155335
help.text
Open the <emph>Ellipses</emph> toolbar and click one of the <emph>Circle Pie</emph> or <emph>Ellipse Pie</emph> icons <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Icon</alt></image>. The mouse pointer changes to a cross hair with a small icon of a sector. Отворете лентата с инструменти <emph>Елипси</emph> и щракнете върху иконата <emph>Кръгов сектор</emph> или <emph>Елиптичен сектор</emph> <image id="img_id3155768" src="cmd/sc_circlepie_unfilled.png" width="5.64mm" height="5.64mm"><alt id="alt_id3155768">Икона</alt></image>. Показалецът на мишката ще се превърне в кръстче с малка икона - сектор.
draw_sector.xhp
par_id3150199
help.text
Position the pointer at the edge of the circle you want to draw and drag to create the circle. Поставете показалеца в края на окръжността, която желаете да начертаете, и го плъзнете, за да създадете окръжност.
draw_sector.xhp
par_id3148868
help.text
To create a circle by dragging from the center, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> while dragging. За да създадете окръжност чрез плъзгане откъм центъра й, задръжте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>, докато плъзгате.
draw_sector.xhp
par_id3145361
help.text
Release the mouse button when the circle has reached the size you want. A line corresponding to the circle radius appears in the circle. Отпуснете бутона на мишката, когато окръжността достигне желания размер. В нея ще се появи линия, съответстваща на радиуса й.
draw_sector.xhp
par_id3149872
help.text
Position the pointer where you want to place the first boundary of the sector and click. Поставете показалеца на мястото, където желаете да бъде първата граница на сектора, и щракнете.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
cross_fading.xhp
par_id3156450
help.text
Source string description
dmA2i
Source string location
cross_fading.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 85