Translation

align_arrange.xhp tit help.text
English cZbDh
Context English Bulgarian Actions
align_arrange.xhp
tit
help.text
Arranging, Aligning and Distributing Objects Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти
align_arrange.xhp
hd_id3149656
help.text
<variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Arranging and Aligning Objects">Arranging, Aligning and Distributing Objects</link></variable> <variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Подреждане и подравняване на обекти">Подреждане, подравняване и разпределяне на обекти</link></variable>
align_arrange.xhp
bm_id3125863
help.text
<bookmark_value>arranging; objects (guide)</bookmark_value><bookmark_value>objects;aligning</bookmark_value><bookmark_value>distributing draw objects</bookmark_value><bookmark_value>aligning;draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>подреждане; обекти (помощни)</bookmark_value><bookmark_value>обекти;подравняване</bookmark_value><bookmark_value>разпределяне на чертожни обекти</bookmark_value><bookmark_value>подравняване;чертожни обекти</bookmark_value>
align_arrange.xhp
hd_id3125863
help.text
Arranging Objects Подреждане на обекти
align_arrange.xhp
par_id3153727
help.text
Each object that you place in your document is successively stacked on the preceding object. To re-arrange the stacking order of a selected object, proceed as follows. Обектите, които добавяте в документа, се наслояват последователно върху предишните. За да промените реда на подреждане на избран обект, направете следното.
align_arrange.xhp
par_idN107D5
help.text
Click the object whose position you want to change. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.
align_arrange.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to bring up the context menu and choose one of the arrange options: Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете една от възможностите за подредба:
align_arrange.xhp
par_idN107E6
help.text
<emph>Bring to Front</emph> places the object on top of all other objects <emph>Изнасяне отпред</emph> слага обекта пред всички други обекти
align_arrange.xhp
par_idN107EC
help.text
<emph>Bring Forward</emph> places the object one place forward in the stack of objects <emph>Преместване напред</emph> премества обекта с едно място напред в подредбата
align_arrange.xhp
par_idN107F2
help.text
<emph>Send Backward</emph> places the object one place back in the stack of objects <emph>Преместване назад</emph> премества обекта с едно място назад в стека с обекти
align_arrange.xhp
par_idN107F8
help.text
<emph>Send to Back</emph> places the object behind all other objects <emph>Изнасяне отзад</emph> слага обекта зад всички други обекти
align_arrange.xhp
par_idN107FE
help.text
<emph>Behind Object</emph> places the object behind another object that you select <emph>Зад обект</emph> слага обекта зад друг обект, който сте избрали
align_arrange.xhp
hd_id3155766
help.text
Arranging an Object Behind Another Object Подреждане на обект зад друг обект
align_arrange.xhp
par_idN10811
help.text
Click the object whose position you want to change. Щракнете върху обекта, чиято позиция желаете да промените.
align_arrange.xhp
par_id3154253
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Behind Object</emph>. The mouse pointer changes to a hand. Изберете <item type="menuitem">Фигура - Подреждане</item>, за да отворите подменюто, и изберете <emph>Зад обекта</emph>. Показалецът на мишката ще се превърне в ръка.
align_arrange.xhp
par_id3149126
help.text
Click the object behind which you want to place the selected object. Щракнете върху обекта, зад който желаете да сложите избрания обект.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
align_arrange.xhp
tit
help.text
Source string description
cZbDh
Source string location
align_arrange.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 1