Translation

text_enter.xhp par_id3145750 help.text
English xpJuT
Context English Bulgarian Actions
rotate_object.xhp
tit
help.text
Rotating Objects Въртене на обекти
rotate_object.xhp
bm_id3154684
help.text
<bookmark_value>rotating; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; rotating</bookmark_value><bookmark_value>pivot points of draw objects</bookmark_value><bookmark_value>skewing draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>въртене; графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>графични обекти; въртене</bookmark_value><bookmark_value>опорни точки на графични обекти</bookmark_value><bookmark_value>накланяне на графични обекти</bookmark_value>
rotate_object.xhp
hd_id3154684
help.text
<variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Rotating Objects">Rotating Objects</link></variable> <variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Въртене на обекти">Въртене на обекти</link></variable>
rotate_object.xhp
par_id3149262
help.text
You can rotate an object around its default pivot point (center point) or a pivot point that you designate. Можете да въртите обект около неговата подразбирана опорна точка (центъра му), или около зададена от Вас опорна точка.
rotate_object.xhp
par_id3146975
help.text
<image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Icon</alt></image> <image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Икона</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3150716
help.text
Select the object you want to rotate. On the <emph>Mode</emph> toolbar in $[officename] Draw or on the <emph>Drawing</emph> bar in $[officename] Impress, click the <emph>Rotate</emph> icon. Изберете обекта, който искате да завъртите. В лентата <emph>Режим</emph> в $[officename] Draw или <emph>Рисунка</emph> в $[officename] Impress щракнете върху иконата <emph>Въртене</emph>.
rotate_object.xhp
par_id3149021
help.text
Move the pointer to a corner handle so that the pointer changes to a rotate symbol. Drag the handle to rotate the object. Поставете показалеца върху ъглов манипулатор, така че да се превърне в символ за въртене. Плъзгайте манипулатора, за да въртите обекта.
rotate_object.xhp
par_id0930200803002335
help.text
Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees. Задръжте клавиша Shift натиснат, за да ограничите въртенето до ъгли, кратни на 15 градуса
rotate_object.xhp
par_id0930200803002463
help.text
Right-click the object to open the context menu. Choose <menuitem>Position and Size - Rotation</menuitem> to enter an exact rotation value. Щракнете с десния бутон върху обекта, за да отворите контекстното меню. Изберете <menuitem>Позиция и размер - Завъртане</menuitem>, за да въведете точна стойност за завъртане.
rotate_object.xhp
par_id3155962
help.text
<image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Icon</alt></image> <image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Икона</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3166424
help.text
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location. За да промените опорната точка, плъзнете кръгчето от центъра на обекта на друго място.
rotate_object.xhp
par_id3159236
help.text
To skew the object vertically or horizontally, drag one of the side handles. За да наклоните обекта вертикално или хоризонтално, издърпайте някой от страничните манипулатори.
text_enter.xhp
tit
help.text
Adding Text Добавяне на текст
text_enter.xhp
bm_id3153144
help.text
<bookmark_value>text box</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text box</bookmark_value><bookmark_value>copying;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>pasting;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>legends; drawings</bookmark_value> <bookmark_value>текстово поле</bookmark_value><bookmark_value>вмъкване;текстово поле</bookmark_value><bookmark_value>копиране;текст от други документи</bookmark_value><bookmark_value>поставяне;текст от други документи</bookmark_value><bookmark_value>легенди;рисунки</bookmark_value>
text_enter.xhp
hd_id3153144
help.text
<variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Adding Text">Adding Text</link></variable> <variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Добавяне на текст">Добавяне на текст</link></variable>
text_enter.xhp
par_id3145750
help.text
There are several types of text you can add to a drawing or presentation: В рисунка или презентация можете да добавяте няколко вида текст:
text_enter.xhp
par_idN10824
help.text
Text in a text box Текст в текстова рамка
text_enter.xhp
par_idN10828
help.text
Text that changes character size to fill the frame size текст, в който размерът на знаците се променя, за да се запълни изцяло рамката
text_enter.xhp
par_idN1082C
help.text
Text that is added to any drawing object by double-clicking the object текст, добавен в графичен обект чрез двукратно щракване върху него
text_enter.xhp
par_idN10830
help.text
Text that is copied from a Writer document текст, копиран от документ на Write
text_enter.xhp
par_idN10834
help.text
Text that is inserted from a text document or HTML document Текст, вмъкнат от текстов документ или документ на HTML
text_enter.xhp
hd_id3150202
help.text
Adding a Text Box Добавяне на текстово поле
text_enter.xhp
par_id3155266
help.text
Click the <emph>Text</emph> icon<image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Icon</alt></image> and move the mouse pointer to where you want to enter the text box. Щракнете върху иконата <emph>Текст</emph> <image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">икона</alt></image> и поставете показалеца на мишката на мястото, където искате да въведете текстовото поле.
text_enter.xhp
par_id3149052
help.text
Drag a text box to the size you want in your document. Плъзнете показалеца, за да оформите текстово поле с желания размер в документа.
text_enter.xhp
par_id3151194
help.text
Type or paste your text into the text box. Въведете или поставете желания текст в текстовото поле.
text_enter.xhp
par_id3145118
help.text
Double-click the text to edit it or to format text properties, such as font size or font color. Click the border of the text box to edit the object properties, such as border color or arranging in front or behind other objects. Щракнете двукратно върху текста, за да го редактирате или да зададете форматиращите му свойства, например размер и цвят на шрифта. Щракнете върху очертанието на текстовия обект, за да редактирате свойствата на обекта, например цвят на канта или подреждане пред или зад останалите обекти.
text_enter.xhp
hd_id3150437
help.text
Fitting Text to Frames Напасване на текст към рамки
text_enter.xhp
par_id3146877
help.text
Create a text box as described in the steps above. Създайте текстово поле по описаните по-горе стъпки.
text_enter.xhp
par_idN108A3
help.text
With the text object selected, choose <emph>Format - Text</emph>. The <emph>Text</emph> dialog opens. Докато текстовият обект е избран, изберете <emph>Форматиране - Текст</emph>. Ще се отвори диалоговият прозорец <emph>Текст</emph>.
text_enter.xhp
par_idN108AF
help.text
On the <emph>Text</emph> tab page, clear the <emph>Fit height to text</emph> checkbox, then select the <emph>Fit to frame</emph> checkbox. Click <emph>OK</emph>. В раздела <emph>Текст</emph> изчистете полето <emph>Височина според текста</emph>, после отметнете <emph>Побиране в рамката</emph>. Натиснете <emph>OK</emph>.
text_enter.xhp
par_id0610200902133994
help.text
Now you can resize the text box to change the size and shape of the text characters. Сега можете да промените размера на текстовото поле, за да смените размера и формата на текстовите знаци.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
Add Добавяне LibreOffice UI - master

String information

Context
text_enter.xhp
par_id3145750
help.text
Source string description
xpJuT
Source string location
text_enter.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 303