Translation

01020000.xhp hd_id3155851 help.text
English qtjRB
Context English Bulgarian Actions
01020000.xhp
par_idN10AF2
help.text
Switch to next layer Превключване към следващия слой
01020000.xhp
hd_id3153927
help.text
Arrow Key Клавиш със стрелка
01020000.xhp
par_id3155986
help.text
Moves the selected object in the direction of the arrow key. Премества избрания обект в посоката на стрелката.
01020000.xhp
hd_id3156259
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Arrow Key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+клавиш със стрелка
01020000.xhp
par_id3147171
help.text
Moves the page view in the direction of the arrow key. Премества изгледа на страницата в посоката на стрелката.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Copy when moving">Copy when moving</link> option in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Draw - General is enabled (it is enabled by default). <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+щракване при плъзгане на обект. Бележка: тази комбинация работи само ако е отметнато полето <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Copy when moving">Копиране при местене</link> в <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Свойства</caseinline><defaultinline>Инструменти - Настройки</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Draw - Общи (то е отметнато по подразбиране).
01020000.xhp
par_id3149450
help.text
Creates a copy of the dragged object when mouse button is released. Създава копие на плъзгания обект при отпускане бутона на мишката.
01020000.xhp
hd_id3154643
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter with keyboard focus (F6) on a drawing object icon on Tools bar <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter с фокус на клавиатурата (F6) върху икона на графичен обект в лентата Инструменти
01020000.xhp
par_id3150756
help.text
Inserts a drawing object of default size into the center of the current view. Вмъква графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.
01020000.xhp
hd_id3151189
help.text
Shift+F10 Shift+F10
01020000.xhp
par_id3151266
help.text
Opens the context menu for the selected object. Отваря контекстното меню за избрания обект.
01020000.xhp
hd_id3156100
help.text
F2 F2
01020000.xhp
par_id3156323
help.text
Enters text mode. Включва текстов режим.
01020000.xhp
hd_id3147563
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3150258
help.text
Enters text mode if a text object is selected. Включва текстов режим, ако е избран текстов обект.
01020000.xhp
hd_id3155851
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3154046
help.text
Enters text mode if a text object is selected. If there are no text objects or if you have cycled through all of the text objects on the page, a new page is inserted. Включва текстов режим, ако е избран текстов обект. Ако няма текстови обекти или сте преминали през всички текстови обекти на страницата, се вмъква нова страница.
01020000.xhp
hd_id3149977
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_id3152812
help.text
Press the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key and drag with the mouse to draw or resize an object from the center of the object outward. Натиснете клавиша <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> и дръпнете с мишката, за да начертаете или преоразмерите обект от центъра му навън.
01020000.xhp
hd_id3143232
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ click on an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+щракване върху обект
01020000.xhp
par_id3156007
help.text
Selects the object behind the currently selected object. Избира обекта зад текущо избрания обект.
01020000.xhp
hd_id3147252
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+click an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+щракване върху обект
01020000.xhp
par_id3145666
help.text
Selects the object in front of the currently selected object. Избира обекта пред текущо избрания обект.
01020000.xhp
hd_id3155325
help.text
Shift key while selecting an object Клавиш Shift при избиране на обект
01020000.xhp
par_id3159343
help.text
Adds or removes object to or from the selection. Добавя или премахва обект от избраното.
01020000.xhp
hd_id3083282
help.text
Shift+ drag while moving an object Shift+плъзгане при местене на обект
01020000.xhp
par_id3145620
help.text
The movement of the selected object is constrained by multiples of 45 degrees. Движението на избраните обекти е ограничено до посоки, кратни на 45 градуса.
01020000.xhp
hd_id3154933
help.text
Shift+drag while creating or resizing an object Shift+плъзгане при създаване или преоразмеряване на обект
01020000.xhp
par_id3148831
help.text
Constrains the size to keep the object's aspect ratio. Ограничава размера, запазвайки пропорциите на обекта.
01020000.xhp
hd_id3154205
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3148804
help.text
Cycles through the objects on the page in the order in which they were created. Обхожда циклично обектите на страницата в реда на създаването им.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3155851
help.text
Source string description
qtjRB
Source string location
01020000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/sdraw/04.po, string 84