Translation

01020000.xhp par_id3156016 help.text
English 28SQG
Context English Polish Actions
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Zaznacz ostatni obiekt.
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Anuluj zaznaczenie
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow strzałka w górę, w dół, w lewo, w prawo
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts strzałka w górę, w dół, w lewo lub w prawo w wykresach kołowych
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Przesuwa zaznaczony fragment wykresu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 w tytułach
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Przechodzi do trybu wprowadzania tekstu.
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Otwiera grupę, aby umożliwić edycję poszczególnych składników (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
hd_id3153815
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + F3
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Zamyka grupę (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Zmniejsza lub powiększa wykres
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- w wykresach kołowych
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Zbliża lub oddala zaznaczony fragment koła od całości wykresu kołowego.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Source string description
28SQG
Source string location
01020000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/04.po, string 30