Translation

type_xy.xhp par_id56635427 help.text
English GWF4G
Context English Swedish Actions
type_xy.xhp
par_id7957396
help.text
Choose <emph>Smooth</emph> from the <emph>Line type</emph> dropdown to draw curves instead of straight line segments. Välj <emph>utjämnad</emph> från listan <emph>Linjetyp</emph> för att rita kurvor istället för raka linjer.
type_xy.xhp
par_id1202124
help.text
Click <emph>Properties</emph> to set details for the curves. Klicka på<emph>Egenskaper</emph> för att ange information för kurvorna.
type_xy.xhp
par_id5989562
help.text
<emph>Cubic Spline</emph> interpolates your data points with polynomials of degree 3. The transitions between the polynomial pieces are smooth, having the same slope and curvature. <emph>Kubisk spline</emph> interpolerar datapunkterna med polynomer av graden 3. Övergångarna mellan polynomdelarna är utjämnad, de har samma lutning och krökning.
type_xy.xhp
par_id6128421
help.text
The <emph>Resolution</emph> determines how many line segments are calculated to draw a piece of polynomial between two data points. You can see the intermediate points if you click any data point. <emph>Upplösningen</emph> avgör hur många linjesegment som beräknas för att rita en polynomdel mellan två datapunkter. Du kan se de mellanliggande punkterna om du klickar på en datapunkt.
type_xy.xhp
par_id9280373
help.text
<emph>B-Spline</emph> uses a parametric, interpolating B-spline curve. Those curves are built piecewise from polynomials. The <emph>Degree of polynomials</emph> sets the degree of these polynomials. <emph>B-spline</emph> använder en parametrisk, interpolerande B-spline-kurva. Kurvorna genereras styckvis från polynom. <emph>Graden av polynom</emph> bestämmer graden av dessa polynom.
type_xy.xhp
hd_id5031251
help.text
Stepped Lines Stegade linjer
type_xy.xhp
par_id1449076
help.text
Choose <emph>Stepped</emph> from the <emph>Line type</emph> dropdown to draw lines which step from point to point instead of straight line segments. Välj <emph>Stegad</emph> från listan <emph>Linjetyp</emph> för att rita linjer som "stegar" mellan punkterna istället för att dra raka streck från punkt till punkt.
type_xy.xhp
par_id1202125
help.text
Click <emph>Properties</emph> to set details for the curves. Klicka på<emph>Egenskaper</emph> för att ange information för kurvorna.
type_xy.xhp
par_id9811476
help.text
There are 4 different step types: Det finns fyra typer av steg:
type_xy.xhp
par_id9078573
help.text
<image id="img_id9078573" src="chart2/res/step_start_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id9078573">Start step icon</alt></image> <image id="img_id9078573" src="chart2/res/step_start_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id9078573">Ikon, startsteg</alt></image>
type_xy.xhp
par_id9047365
help.text
Start with horizontal line and step up vertically at the end. Börja med en horisontell linje och stega upp vertikalt på slutet.
type_xy.xhp
par_id05495673
help.text
<image id="img_id05495673" src="chart2/res/step_end_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id05495673">End step icon</alt></image> <image id="img_id05495673" src="chart2/res/step_end_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id05495673">Ikon, Avslutande steg</alt></image>
type_xy.xhp
par_id439028
help.text
Start to step up vertically and end with horizontal line. Börja med att stega uppåt vertikalt och avsluta med en horisontell linje.
type_xy.xhp
par_id9673426
help.text
<image id="img_id9673426" src="chart2/res/step_center_x_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id9673426">Center X icon</alt></image> <image id="img_id9673426" src="chart2/res/step_center_x_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id9673426">Ikon, centerat X</alt></image>
type_xy.xhp
par_id4069483
help.text
Start with horizontal line, step up vertically in the middle of the X values and end with horizontal line. Börja med en horisontell linje, stega uppåt vertikalt i mitten av X-värdena och avsluta med en horisontell linje.
type_xy.xhp
par_id56635427
help.text
<image id="img_id56635427" src="chart2/res/step_center_y_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id56635427">Center Y icon</alt></image> <image id="img_id56635427" src="chart2/res/step_center_y_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id56635427">Ikon, centrerat Y</alt></image>
type_xy.xhp
par_id0679473
help.text
Start to step up vertically to the middle of the Y values, draw a horizontal line and finish by stepping vertically to the end. Börja med att stega uppåt vertikalt till mitten av Y-värdena, rita en horisontell linje och avsluta med att stega vertikalt till slutet.
wiz_chart_elements.xhp
tit
help.text
Chart Wizard - Chart Elements Diagramguiden - Diagramelement
wiz_chart_elements.xhp
hd_id70802
help.text
<variable id="wiz_chart_elements"><link href="text/schart/01/wiz_chart_elements.xhp">Chart Wizard - Chart Elements</link></variable> <variable id="wiz_chart_elements"><link href="text/schart/01/wiz_chart_elements.xhp">Diagramguiden - Diagramelement</link></variable>
wiz_chart_elements.xhp
par_id8746604
help.text
On this page of the <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Chart Wizard</link> you can choose the chart elements to be shown. På den här sidan i <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Diagramguiden</link> kan du välja de diagramelement som ska visas.
wiz_chart_elements.xhp
par_id6437269
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a title for your chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange ett namn på diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id9469893
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a subtitle for your chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange en underrubrik för diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id130008
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a label for the x-axis (horizontal).</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange en etikett för X-axeln (horisontell).</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id5821710
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a label for the y-axis (vertical).</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange en etikett för Y-axeln (vertikal).</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id2871791
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a label for the z-axis. This option is only available for three-dimensional charts.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange en etikett för Z-axeln. Detta alternativ är bara tillgängligt för tredimensionella diagram.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id7333597
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays a legend in your chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar en förklaring i diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id9976195
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the left of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen till vänster om diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id2507400
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the top of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen ovanför diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id216681
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the right of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen till höger om diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id7709585
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the bottom of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen nedanför diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id4309518
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the x-axis.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar gitterlinjer som är vinkelräta mot X-axeln.</ahelp>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/01
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
type_xy.xhp
par_id56635427
help.text
Source string description
GWF4G
Source string location
type_xy.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 859