Translation

type_xy.xhp par_id7261268 help.text
English SG9fd
Context English Swedish Actions
type_xy.xhp
par_id1336710
help.text
scale the x‑axis skala X-axeln
type_xy.xhp
par_id1221655
help.text
generate a parameter curve, for example a spiral generera en parameterkurva i form av exempelvis en spiral
type_xy.xhp
par_id3397320
help.text
draw the graph of a function rita grafen till en funktion
type_xy.xhp
par_id7657399
help.text
explore the statistical association of quantitative variables utforska de statistiska associationerna av kvantitativa variabler
type_xy.xhp
par_id8925138
help.text
Your XY chart may have more than one data series. Ditt XY-diagram kan ha mer än en dataserie.
type_xy.xhp
hd_id5461897
help.text
XY Chart Variants Varianter av XY-diagram
type_xy.xhp
par_id8919339
help.text
You can choose an XY chart variant on the first page of the <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Chart Wizard</link>, or by choosing <item type="menuitem">Format - Chart Type </item>for a chart in edit mode. Du kan välja en variant av XY-diagram på den första sidan i <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Diagramguiden</link>, eller genom att välja <item type="menuitem">Format - Diagramtyp </item>för ett diagram i redigeringsläge.
type_xy.xhp
par_id4634235
help.text
The chart is created with default settings. After the chart is finished, you can edit its properties to change the appearance. Line styles and icons can be changed on the <emph>Line</emph> tab page of the data series properties dialog.
type_xy.xhp
par_id5482039
help.text
Double-click any data point to open the <item type="menuitem">Data Series</item> dialog. In this dialog, you can change many properties of the data series. Dubbelklicka på någon datapunkt för att öppna dialogrutan <item type="menuitem">Dataserie</item>. I den här dialogrutan kan du ändra många egenskaper för dataserierna.
type_xy.xhp
par_id0805200810492449
help.text
For 2D charts, you can choose <item type="menuitem">Insert - Y Error Bars</item> to enable the display of error bars. För 2D-diagram kan du välja <item type="menuitem">Infoga - Y-felstaplar</item> för att aktivera visning av felstaplar.
type_xy.xhp
par_id6221198
help.text
You can enable the display of mean value lines and trend lines using commands on the Insert menu. Du kan aktivera visning av medelvärdeslinjer och trendlinjer med hjälp av kommandon på Infoga-menyn.
type_xy.xhp
hd_id1393475
help.text
Points only Endast punkter
type_xy.xhp
par_id6571550
help.text
Each data point is shown by an icon. %PRODUCTNAME uses default icons with different forms and colors for each data series. The default colors are set in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME - Preferences</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Tools - Options</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> - Charts - Default Colors</item>. Varje datapunkt visas med en ikon. %PRODUCTNAME använder standardikoner med olika form och färg för varje dataserie. Standardfärgerna anges i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME – Inställningar</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Verktyg – Alternativ</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> – Diagram – Standardfärger</item>.
type_xy.xhp
hd_id5376140
help.text
Lines Only Endast linjer
type_xy.xhp
par_id4408093
help.text
This variant draws straight lines from one data point to the next. The data points are not shown by icons. I den här varianten dras raka linjer från en datapunkt till nästa. Datapunkterna visas inte med ikoner.
type_xy.xhp
par_id7261268
help.text
The drawing order is the same as the order in the data series. Mark <emph>Sort by X Values</emph> to draw the lines in the order of the x values. This sorting applies only to the chart, not to the data in the table. Ritordningen är densamma som dataseriens ordning. Markera <emph>Sortera efter X-värden</emph> för att rita linjerna i samma ordning som X-värdena. Den här sorteringen påverkar endast diagrammet, inte informationen i tabellen.
type_xy.xhp
hd_id6949369
help.text
Points and Lines Punkter och linjer
type_xy.xhp
par_id9611499
help.text
This variant shows points and lines at the same time. Denna variant visar punkterna och linjerna samtidigt.
type_xy.xhp
hd_id6765953
help.text
3D Lines 3D-linjer
type_xy.xhp
par_id7422711
help.text
The lines are shown like tapes. The data points are not shown by icons. In the finished chart choose <link href="text/schart/01/three_d_view.xhp">3D View</link> to set properties like illumination and angle of view. Linjerna visas som band. Datapunkterna visas inte med ikoner. I det färdiga diagrammet väljer du <link href="text/schart/01/three_d_view.xhp">3D-vy</link> för att ange egenskaper som ljuseffekter och visningsvinkel.
type_xy.xhp
hd_id239265
help.text
Smooth Lines Utjämnade linjer
type_xy.xhp
par_id7957396
help.text
Choose <emph>Smooth</emph> from the <emph>Line type</emph> dropdown to draw curves instead of straight line segments. Välj <emph>utjämnad</emph> från listan <emph>Linjetyp</emph> för att rita kurvor istället för raka linjer.
type_xy.xhp
par_id1202124
help.text
Click <emph>Properties</emph> to set details for the curves. Klicka på<emph>Egenskaper</emph> för att ange information för kurvorna.
type_xy.xhp
par_id5989562
help.text
<emph>Cubic Spline</emph> interpolates your data points with polynomials of degree 3. The transitions between the polynomial pieces are smooth, having the same slope and curvature. <emph>Kubisk spline</emph> interpolerar datapunkterna med polynomer av graden 3. Övergångarna mellan polynomdelarna är utjämnad, de har samma lutning och krökning.
type_xy.xhp
par_id6128421
help.text
The <emph>Resolution</emph> determines how many line segments are calculated to draw a piece of polynomial between two data points. You can see the intermediate points if you click any data point. <emph>Upplösningen</emph> avgör hur många linjesegment som beräknas för att rita en polynomdel mellan två datapunkter. Du kan se de mellanliggande punkterna om du klickar på en datapunkt.
type_xy.xhp
par_id9280373
help.text
<emph>B-Spline</emph> uses a parametric, interpolating B-spline curve. Those curves are built piecewise from polynomials. The <emph>Degree of polynomials</emph> sets the degree of these polynomials. <emph>B-spline</emph> använder en parametrisk, interpolerande B-spline-kurva. Kurvorna genereras styckvis från polynom. <emph>Graden av polynom</emph> bestämmer graden av dessa polynom.
type_xy.xhp
hd_id5031251
help.text
Stepped Lines Stegade linjer
type_xy.xhp
par_id1449076
help.text
Choose <emph>Stepped</emph> from the <emph>Line type</emph> dropdown to draw lines which step from point to point instead of straight line segments. Välj <emph>Stegad</emph> från listan <emph>Linjetyp</emph> för att rita linjer som "stegar" mellan punkterna istället för att dra raka streck från punkt till punkt.
type_xy.xhp
par_id1202125
help.text
Click <emph>Properties</emph> to set details for the curves. Klicka på<emph>Egenskaper</emph> för att ange information för kurvorna.
type_xy.xhp
par_id9811476
help.text
There are 4 different step types: Det finns fyra typer av steg:
type_xy.xhp
par_id9078573
help.text
<image id="img_id9078573" src="chart2/res/step_start_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id9078573">Start step icon</alt></image> <image id="img_id9078573" src="chart2/res/step_start_30.png" width="30px" height="30px"><alt id="alt_id9078573">Ikon, startsteg</alt></image>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
type_xy.xhp
par_id7261268
help.text
Source string description
SG9fd
Source string location
type_xy.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 838