Translation

wiz_chart_elements.xhp par_id156865 help.text
English 9GqPC
Context English Swedish Actions
wiz_chart_elements.xhp
par_id2871791
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a label for the z-axis. This option is only available for three-dimensional charts.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange en etikett för Z-axeln. Detta alternativ är bara tillgängligt för tredimensionella diagram.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id7333597
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays a legend in your chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar en förklaring i diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id9976195
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the left of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen till vänster om diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id2507400
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the top of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen ovanför diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id216681
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the right of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen till höger om diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id7709585
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Positions the legend to the bottom of the chart.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Placerar förklaringen nedanför diagrammet.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id4309518
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the x-axis.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar gitterlinjer som är vinkelräta mot X-axeln.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id206610
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the y-axis.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar gitterlinjer som är vinkelräta mot Y-axeln.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id6917020
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays grid lines that are perpendicular to the z-axis. This option is only available for three-dimensional charts.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar gitterlinjer som är vinkelräta mot Z-axeln. Det här alternativet är bara tillgängligt för tredimensionella diagram.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id9969481
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a label for the secondary x-axis. This option is only available for charts that support a secondary x-axis.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange en etikett för den andra x-axeln. Det här alternativet är endast tillgängligt för diagram som stöder en andra x-axel.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
par_id816675
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter a label for the secondary y-axis. This option is only available for charts that support a secondary y-axis.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange en etikett för den andra Y-axeln. Det här alternativet är endast tillgängligt för diagram som stöder en andra y-axel.</ahelp>
wiz_chart_elements.xhp
hd_id4411145
help.text
To enter chart elements Så här för du in diagramelement
wiz_chart_elements.xhp
par_id3274941
help.text
Enter titles or click the elements that you want to be shown on the current chart. Ange namnen eller klicka på de element som du vill ska visas i det aktuella diagrammet.
wiz_chart_elements.xhp
hd_id9804681
help.text
Titles Rubrik
wiz_chart_elements.xhp
par_id3614917
help.text
If you enter text for a title, subtitle, or any axis, the necessary space will be reserved to display the text next to the chart. If you do not enter a text, no space will be reserved, leaving more space to display the chart. Om du anger text för en rubrik, underrubrik eller axel, reserveras nödvändigt utrymme så att texten kan visas bredvid diagrammet. Om du inte anger någon text, reserveras inget utrymme och det blir mer plats för att visa diagrammet.
wiz_chart_elements.xhp
par_id156865
help.text
It is not possible to link the title text to a cell. You must enter the text directly. Det går inte att koppla rubriktexten till en cell. Du måste ange texten direkt.
wiz_chart_elements.xhp
par_id6034424
help.text
When the chart is finished, you can change the position and other properties by the <emph>Format</emph> menu. När diagrammet är klart kan du ändra placeringen och andra egenskaper på menyn <emph>Format</emph>.
wiz_chart_elements.xhp
par_id9033783
help.text
Legend Förklaring
wiz_chart_elements.xhp
par_id1069368
help.text
The legend displays the labels from the first row or column, or from the range that you have set in the Data Series dialog. If your chart does not contain labels, the legend displays text like "Row 1, Row 2, ...", or "Column A, Column B, ..." according to the row number or column letter of the chart data. I förklaringen visas etiketterna från första raden eller kolumnen, eller från det område som du har angett i dialogrutan Dataserie. Om ditt diagram inte innehåller etiketter, visar förklaringen text som "Rad 1, Rad 2, ...", eller "Kolumn A, Kolumn B, ..." i enlighet med diagraminformationens radnummer eller kolumnbokstav.
wiz_chart_elements.xhp
par_id6998809
help.text
You cannot enter the text directly, it is automatically generated from the Name cell range. Du kan inte ange texten direkt, den genereras automatiskt från cellområdets namn.
wiz_chart_elements.xhp
par_id71413
help.text
Select one of the position options. When the chart is finished, you can specify other positions using the Format menu. Välj ett av placeringsalternativen. När diagrammet är klart kan du ange andra positioner på Format-menyn.
wiz_chart_elements.xhp
par_id4776757
help.text
Grids Gitter
wiz_chart_elements.xhp
par_id6527298
help.text
The visible grid lines can help to estimate the data values in the chart. De synliga gitterlinjerna kan underlätta när du ska uppskatta datavärdena i diagrammet.
wiz_chart_elements.xhp
par_id2924283
help.text
The distance of the grid lines corresponds to the interval settings in the Scale tab of the axis properties. Avståndet mellan gitterlinjerna motsvarar intervallinställningarna på fliken Skala för axelegenskaperna.
wiz_chart_elements.xhp
par_id5781731
help.text
Grid lines are not available for pie charts. Gitterlinjer går inte att använda i tårtdiagram.
wiz_chart_elements.xhp
hd_id6942045
help.text
Additional elements Ytterligare element
wiz_chart_elements.xhp
par_id4721823
help.text
For additional elements use the Insert menu of the chart in edit mode. There you can define the following elements: För ytterligare element, använd diagrammets Infoga-meny i redigeringsläge. Där kan du definiera följande element:
wiz_chart_elements.xhp
par_id5806756
help.text
Secondary axes Sekundära axlar
wiz_chart_elements.xhp
par_id8915372
help.text
Minor grids Stödgitter
wiz_chart_elements.xhp
par_id6070436
help.text
Data labels Dataetiketter
wiz_chart_elements.xhp
par_id7564012
help.text
Statistics, for example mean values, y error bars and trend lines Statistik, t.ex. medelvärden, y-felstaplar och trendlinjer

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
wiz_chart_elements.xhp
par_id156865
help.text
Source string description
9GqPC
Source string location
wiz_chart_elements.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 883