Translation

wiz_chart_type.xhp hd_id3919186 help.text
English MD2Pv
Context English Swedish Actions
wiz_chart_elements.xhp
par_id71413
help.text
Select one of the position options. When the chart is finished, you can specify other positions using the Format menu. Välj ett av placeringsalternativen. När diagrammet är klart kan du ange andra positioner på Format-menyn.
wiz_chart_elements.xhp
par_id4776757
help.text
Grids Gitter
wiz_chart_elements.xhp
par_id6527298
help.text
The visible grid lines can help to estimate the data values in the chart. De synliga gitterlinjerna kan underlätta när du ska uppskatta datavärdena i diagrammet.
wiz_chart_elements.xhp
par_id2924283
help.text
The distance of the grid lines corresponds to the interval settings in the Scale tab of the axis properties. Avståndet mellan gitterlinjerna motsvarar intervallinställningarna på fliken Skala för axelegenskaperna.
wiz_chart_elements.xhp
par_id5781731
help.text
Grid lines are not available for pie charts. Gitterlinjer går inte att använda i tårtdiagram.
wiz_chart_elements.xhp
hd_id6942045
help.text
Additional elements Ytterligare element
wiz_chart_elements.xhp
par_id4721823
help.text
For additional elements use the Insert menu of the chart in edit mode. There you can define the following elements: För ytterligare element, använd diagrammets Infoga-meny i redigeringsläge. Där kan du definiera följande element:
wiz_chart_elements.xhp
par_id5806756
help.text
Secondary axes Sekundära axlar
wiz_chart_elements.xhp
par_id8915372
help.text
Minor grids Stödgitter
wiz_chart_elements.xhp
par_id6070436
help.text
Data labels Dataetiketter
wiz_chart_elements.xhp
par_id7564012
help.text
Statistics, for example mean values, y error bars and trend lines Statistik, t.ex. medelvärden, y-felstaplar och trendlinjer
wiz_chart_type.xhp
tit
help.text
Chart Wizard - Chart Type Diagramguiden - Diagramtyp
wiz_chart_type.xhp
bm_id4266792
help.text
<bookmark_value>charts;choosing chart types</bookmark_value> <bookmark_value>Diagram;välja diagramtyper</bookmark_value>
wiz_chart_type.xhp
hd_id1536606
help.text
<variable id="wiz_chart_type"><link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Chart Wizard - Chart Type</link></variable> <variable id="wiz_chart_type"><link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Diagramguiden - Diagramtyp</link></variable>
wiz_chart_type.xhp
par_id6006958
help.text
On the first page of the Chart Wizard you can <link href="text/schart/01/choose_chart_type.xhp">choose a chart type</link>. På den första sidan i Diagramguiden<link href="text/schart/01/choose_chart_type.xhp"> kan du välja en diagramtyp</link>.
wiz_chart_type.xhp
hd_id3919186
help.text
To choose a chart type Så här väljer du en diagramtyp
wiz_chart_type.xhp
par_id3453169
help.text
Choose a basic <link href="text/schart/01/choose_chart_type.xhp">chart type</link>: click any of the entries labeled Column, Bar, Pie, and so on. Välj en basal <link href="text/schart/01/choose_chart_type.xhp">diagramtyp</link>: klicka på någon av posterna märkta Kolumn, Stapel, Tårta och så vidare.
wiz_chart_type.xhp
par_id8406933
help.text
The contents on the right side will change to offer more options depending on the basic chart type. Innehållet på höger sida ändras och erbjuder fler alternativ beroende på vilken basal diagramtyp som valts.
wiz_chart_type.xhp
par_id8230231
help.text
Optionally, click any of the options. While you change the settings in the wizard, watch the preview in the document to see how the chart will look. Klicka på något av alternativen om du vill. Medan du ändrar inställningarna i guiden kan du hålla ett öga på förhandsgranskningen i dokumentet för att se hur diagrammet kommer att se ut.
wiz_chart_type.xhp
par_id3267006
help.text
Press <item type="keycode">Shift+F1</item> and point to a control to see an extended help text. Tryck på <item type="keycode">Skift+F1</item> och peka på en kontroll för att öppna en utökad hjälptext.
wiz_chart_type.xhp
par_id7251503
help.text
Click <emph>Finish</emph> on any wizard page to close the wizard and create the chart using the current settings. Klicka på <emph>Slutför</emph> på valfri guidesida för att stänga guiden och skapa diagrammet med de aktuella inställningarna.
wiz_chart_type.xhp
par_id3191625
help.text
Click <emph>Next</emph> to see the next wizard page, or click the entries on the left side of the wizard to go to that page. Klicka på <emph>Nästa</emph> för att visa nästa sida i guiden, eller klicka på posterna på vänster sida i guiden för att gå till sidan.
wiz_chart_type.xhp
par_id7659535
help.text
Click <emph>Back</emph> to see the previous wizard page. Klicka på <emph>Tillbaka</emph> för att se föregående guidesida.
wiz_chart_type.xhp
par_id8420056
help.text
Click <emph>Cancel</emph> to close the wizard without creating a chart. Klicka på <emph>Avbryt</emph> om du vill stänga guiden utan att skapa ett diagram.
wiz_chart_type.xhp
par_id2284920
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click to go to the named wizard page.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Klicka för att gå till den angivna sidan i guiden.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id3184301
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a basic chart type.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Välj en basal diagramtyp.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id2129276
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a sub type of the basic chart type.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Markera en undertyp till den basala diagramtypen.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id9719229
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enables a 3D look for the data values.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Aktiverar visning i 3D för informationsvärdena.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id3860896
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the type of 3D look.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Välj en typ av 3D-utseende.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id4041871
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a shape from the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Välj en form i listan.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id9930722
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays stacked series for Line charts.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar staplade serier för linjediagram.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
wiz_chart_type.xhp
hd_id3919186
help.text
Source string description
MD2Pv
Source string location
wiz_chart_type.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 903