Translation

wiz_chart_type.xhp par_id79348 help.text
English eyaa2
Context English Swedish Actions
wiz_chart_type.xhp
par_id8406933
help.text
The contents on the right side will change to offer more options depending on the basic chart type. Innehållet på höger sida ändras och erbjuder fler alternativ beroende på vilken basal diagramtyp som valts.
wiz_chart_type.xhp
par_id8230231
help.text
Optionally, click any of the options. While you change the settings in the wizard, watch the preview in the document to see how the chart will look. Klicka på något av alternativen om du vill. Medan du ändrar inställningarna i guiden kan du hålla ett öga på förhandsgranskningen i dokumentet för att se hur diagrammet kommer att se ut.
wiz_chart_type.xhp
par_id3267006
help.text
Press <item type="keycode">Shift+F1</item> and point to a control to see an extended help text. Tryck på <item type="keycode">Skift+F1</item> och peka på en kontroll för att öppna en utökad hjälptext.
wiz_chart_type.xhp
par_id7251503
help.text
Click <emph>Finish</emph> on any wizard page to close the wizard and create the chart using the current settings. Klicka på <emph>Slutför</emph> på valfri guidesida för att stänga guiden och skapa diagrammet med de aktuella inställningarna.
wiz_chart_type.xhp
par_id3191625
help.text
Click <emph>Next</emph> to see the next wizard page, or click the entries on the left side of the wizard to go to that page. Klicka på <emph>Nästa</emph> för att visa nästa sida i guiden, eller klicka på posterna på vänster sida i guiden för att gå till sidan.
wiz_chart_type.xhp
par_id7659535
help.text
Click <emph>Back</emph> to see the previous wizard page. Klicka på <emph>Tillbaka</emph> för att se föregående guidesida.
wiz_chart_type.xhp
par_id8420056
help.text
Click <emph>Cancel</emph> to close the wizard without creating a chart. Klicka på <emph>Avbryt</emph> om du vill stänga guiden utan att skapa ett diagram.
wiz_chart_type.xhp
par_id2284920
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click to go to the named wizard page.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Klicka för att gå till den angivna sidan i guiden.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id3184301
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a basic chart type.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Välj en basal diagramtyp.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id2129276
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a sub type of the basic chart type.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Markera en undertyp till den basala diagramtypen.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id9719229
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enables a 3D look for the data values.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Aktiverar visning i 3D för informationsvärdena.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id3860896
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the type of 3D look.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Välj en typ av 3D-utseende.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id4041871
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a shape from the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Välj en form i listan.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id9930722
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Displays stacked series for Line charts.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Visar staplade serier för linjediagram.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id5749687
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Stack series display values on top of each other.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">I stapelserier visas värdena ovanpå varandra.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id79348
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Stack series display values as percent.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">I stapelserier visas värdena som procent.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id2414014
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Choose the type of line to draw.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Välj vilken linjetyp som ska ritas.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id7617114
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog to set the line or curve properties.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Öppnar en dialogruta där du kan ange egenskaper för linjen eller kurvorna.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id6649372
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Connects points by ascending X values, even if the order of values is different, in an XY scatter diagram.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Sammanfogar punkter efter stigande X-värden, även om värdenas ordningsföljd är annorlunda, i ett XY-punktdiagram.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id7334208
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Set the number of lines for the Column and Line chart type.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Ange antalet linjer för diagramtypen Kolumn och linje.</ahelp>
wiz_chart_type.xhp
par_id4485000
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Chart Type dialog.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Öppnar dialogrutan Diagramtyp.</ahelp>
wiz_data_range.xhp
tit
help.text
Chart Wizard - Data Range Diagramguiden - Dataområde
wiz_data_range.xhp
bm_id2429578
help.text
<bookmark_value>data ranges in charts</bookmark_value> <bookmark_value>dataområden i diagram</bookmark_value>
wiz_data_range.xhp
hd_id8313852
help.text
<variable id="wiz_data_range"><link href="text/schart/01/wiz_data_range.xhp">Chart Wizard - Data Range</link></variable> <variable id="wiz_data_range"><link href="text/schart/01/wiz_data_range.xhp">Diagramguiden - Dataområde</link></variable>
wiz_data_range.xhp
par_id8829309
help.text
On this page of the <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Chart Wizard</link> you can select one single source of data range. This range may consist of more than one rectangular range of cells. På den här sidan i <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Diagramguiden</link> kan du välja en enskild källa för dataområdet. Området kan bestå av mer än ett rektangulärt område med celler.
wiz_data_range.xhp
par_id6401867
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Data Ranges dialog where you can edit Data Range and Data Series.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Öppnar dialogrutan Dataområden där du kan redigera dataområden och dataserier.</ahelp>
wiz_data_range.xhp
par_id2025818
help.text
Use the Chart Wizard - Data Series page if you need more control over the data ranges. Använd Diagramguiden, sidan Dataserie om du behöver mer kontroll över dataområdena.
wiz_data_range.xhp
par_id8466139
help.text
This dialog is only available for charts based on a Calc or Writer table. Den här dialogrutan är endast tillgänglig för diagram som bygger på en Calc- eller Writer tabell.
wiz_data_range.xhp
hd_id1877193
help.text
To specify a data range Så här anger du ett dataområde
wiz_data_range.xhp
par_id5924863
help.text
Select the data range. Do one of the following: Välj dataområdet. Gör något av följande:
wiz_data_range.xhp
par_id4357432
help.text
Enter the data range in the text box. Ange dataområdet i textrutan.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
wiz_chart_type.xhp
par_id79348
help.text
Source string description
eyaa2
Source string location
wiz_chart_type.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 920