Translation

wiz_data_series.xhp par_id2844019 help.text
English TEsE5
Context English Polish Actions
wiz_data_series.xhp
par_id9475081
help.text
Click an entry, then edit the contents in the text box below. Kliknij pozycję, a następnie edytuj zawartość w polu tekstowym poniżej.
wiz_data_series.xhp
par_id4695272
help.text
The label next to the text box states the currently selected role. Etykieta obok pola tekstowego wskazuje aktualnie wybraną rolę.
wiz_data_series.xhp
par_id3931699
help.text
Enter the range or click <emph>Select data range</emph> to minimize the dialog and select the range with the mouse. Wprowadź zakres lub kliknij przycisk <emph>Wybierz zakres danych</emph>, aby zminimalizować okno dialogowe i wybrać zakres danych za pomocą myszy.
wiz_data_series.xhp
par_id8626667
help.text
If you want a data range of multiple cell areas that are not next to each other, enter the first range, then manually add a semicolon at the end of the text box, then enter the other ranges. Use a semicolon as delimiter between ranges. Aby utworzyć zakres danych z wielu obszarów komórek, które nie sąsiadują ze sobą, wprowadź pierwszy zakres, a następnie ręcznie wpisz średnik na końcu pola tekstowego i wprowadź pozostałe zakresy. Zastosuj średniki jako separatory między zakresami.
wiz_data_series.xhp
par_id5971556
help.text
The range for a data role, like Y-Values, must not include a label cell. Zakres roli danych, jak Wartości Y, nie może obejmować komórki etykiety.
wiz_data_series.xhp
hd_id7622608
help.text
Editing categories or data labels Edytowanie kategorii lub etykiet danych
wiz_data_series.xhp
par_id9222693
help.text
Enter or select a cell range that will be used as text for categories or data labels. Wprowadź lub wybierz zakres komórek, który będzie używany jako tekst dla kategorii lub etykiet danych.
wiz_data_series.xhp
par_id9500106
help.text
Depending on the chart type, the texts are shown on the X axis or as data labels. W zależności od typu wykresu teksty są wyświetlane na osi X lub jako etykiety danych.
wiz_data_series.xhp
par_id5201879
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows a list of all data series in the chart. Click an entry to view and edit that data series. Click <emph>Add</emph> to insert a new series into the list after the selected entry.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Wyświetla listę wszystkich serii danych na wykresie. Kliknij pozycję, aby wyświetlić i edytować tę serię danych. Kliknij przycisk <emph>Dodaj</emph>, aby wstawić nową serię na liście po wybranej pozycji.</ahelp>
wiz_data_series.xhp
par_id2571794
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows all the data ranges used by the data series that is selected in the Data Series list box. Each data range shows the role name and the source range address.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Wyświetla wszystkie zakresy danych dla serii danych wybranej w polu listy Seria danych. Każdy zakres danych wskazuje nazwę roli i adres zakresu źródeł.</ahelp>
wiz_data_series.xhp
par_id2254402
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows the source range address from the second column of the Data Range list box. You can change the range in the text box or by dragging in the document. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the <emph>Select data range</emph> button.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Wyświetla adres źródła danych z drugiej kolumny w polu listy Zakres danych. Zakres można zmienić w polu tekstowym lub poprzez przeciągnięcie zakresu w dokumencie. Aby zmniejszyć to okno dialogowe na czas wybierania zakresu danych w programie Calc, kliknij przycisk <emph>Wybierz zakres danych</emph>.</ahelp>
wiz_data_series.xhp
par_id2419507
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows the source range address of the categories (the texts you can see on the x-axis of a category chart). For an XY-chart, the text box contains the source range of the data labels which are displayed for the data points. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the <emph>Select data range</emph> button.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Wyświetla adres źródeł danych dla kategorii (tekst widoczny na osi x na wykresie kategorii). W przypadku wykresu XY pole tekstowe zawiera zakres źródeł etykiet danych, które są wyświetlane dla punktów danych. Aby zmniejszyć to okno dialogowe na czas wybierania zakresu danych w programie Calc, kliknij przycisk <emph>Wybierz zakres danych</emph>.</ahelp>
wiz_data_series.xhp
par_id1091647
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Adds a new entry below the current entry in the Data Series list. If an entry is selected, the new data series gets the same chart type.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Dodaje nową pozycję pod bieżącą pozycją na liście Seria danych. Po wybraniu pozycji nowa seria danych przybiera ten sam typ wykresu.</ahelp>
wiz_data_series.xhp
par_id8831446
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Removes the selected entry from the Data Series list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Usuwa zaznaczoną pozycję z listy Seria danych.</ahelp>
wiz_data_series.xhp
par_id7022309
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Moves up the selected entry in the Data Series list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Przenosi wybraną pozycję w górę na liście Seria danych.</ahelp>
wiz_data_series.xhp
par_id2844019
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Moves down the selected entry in the Data Series list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Przenosi wybraną pozycję w dół na liście Seria danych.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
wiz_data_series.xhp
par_id2844019
help.text
Source string description
TEsE5
Source string location
wiz_data_series.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 977