Translation

04060000.xhp par_id0305200910524811 help.text
English A6KyD
Context English Polish Actions
04060000.xhp
par_id3148868
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/tp_SeriesToAxis/CB_CONNECTOR">For "stacked" and "percent" column (vertical bar) charts, mark this check box to connect the column layers that belong together with lines.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/tp_SeriesToAxis/CB_CONNECTOR">W przypadku "skumulowanych" i "procentowych" wykresów kolumnowych (o słupkach pionowych) należy zaznaczyć to pole wyboru, aby połączyć liniami warstwy tych samych serii danych w różnych słupkach.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id9842219
help.text
Show bars side by side Pokaż słupki obok siebie
04060000.xhp
par_id9800103
help.text
If two axes are shown in a bar chart, and some data series are attached to the first axis, while some other data series are attached to the second axis, then both sets of data series are shown independently, overlapping each other. Jeśli na wykresie słupkowym są wyświetlane dwie osie, a część serii danych jest powiązanych z pierwszą osią, podczas gdy inne serie danych są powiązane z drugą osią, oba zbiory serii danych są pokazywane niezależnie od siebie, co powoduje nakładanie się słupków.
04060000.xhp
par_id2144535
help.text
As a result, bars attached to the first y-axis are partly or completely hidden by bars attached to the second y-axis. To avoid this, enable the option to display bars side by side. <ahelp hid=".">The bars from different data series are shown as if they were attached only to one axis.</ahelp> Powoduje to częściowe lub nawet całkowite ukrycie słupków na pierwszej osi Y za słupkami na drugiej osi Y. Aby temu zapobiec, należy włączyć opcję wyświetlania słupków obok siebie. <ahelp hid=".">Słupki powiązane z różnymi seriami danych są wyświetlane, tak jakby należały tylko do jednej osi.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id24414
help.text
Clockwise direction Kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara
04060000.xhp
par_id2527237
help.text
Available for pie and donut charts. <ahelp hid=".">The default direction in which the pieces of a pie chart are ordered is counterclockwise. Enable the <emph>Clockwise direction</emph> checkbox to draw the pieces in opposite direction.</ahelp> Dostępne są wykresy kołowe i pierścieniowe. <ahelp hid=".">Domyślny kierunek uporządkowania kawałków wykresu kołowego to kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Zaznacz pole wyboru <emph>Kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara</emph>, aby kawałki były rysowane w przeciwnym kierunku.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id401013
help.text
Starting angle Kąt początkowy
04060000.xhp
par_id761131
help.text
<ahelp hid=".">Drag the small dot along the circle or click any position on the circle to set the starting angle of a pie or donut chart. The starting angle is the mathematical angle position where the first piece is drawn. The value of 90 degrees draws the first piece at the 12 o'clock position. A value of 0 degrees starts at the 3 o'clock position.</ahelp> <ahelp hid=".">Przeciągnij małą kropkę wzdłuż okręgu lub kliknij dowolne miejsce na okręgu, aby ustawić kąt początkowy wykresu kołowego lub pierścieniowego. Kąt początkowy jest matematyczną pozycją kąta, gdzie jest rysowany pierwszy kawałek. Przy wartości 90 stopni pierwszy kawałek jest rysowany na pozycji godziny 12. Przy wartości 0 stopni rysowanie rozpoczyna się od pozycji godziny 3.</ahelp>
04060000.xhp
par_id553910
help.text
In 3D pie and donut charts that were created with older versions of the software, the starting angle is 0 degrees instead of 90 degrees. For old and new 2D charts the default starting angle is 90 degrees. W wykresach kołowych i pierścieniowych 3D utworzonych w starszych wersjach programu kąt początkowy wynosi 0 stopni, a nie 90. W starych i nowych wykresach 2D domyślny kąt początkowy wynosi 90 stopni.
04060000.xhp
par_id1414838
help.text
When you change the starting angle or the direction, only current versions of the software show the changed values. Older versions of the software display the same document using the default values: Always counterclockwise direction and a starting value of 90 degrees (2D pie charts) or 0 degrees (3D pie charts). Jeśli zmienisz kąt początkowy lub kierunek, zmienione wartości zostaną wyświetlone tylko w bieżących wersjach programu. W starszych wersjach programu ten sam dokument jest wyświetlany przy użyciu wartości domyślnych: zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i z kątem początkowym 90 stopni (wykresy kołowe 2D) lub 0 stopni (wykresy kołowe 3D).
04060000.xhp
hd_id3179723
help.text
Degrees Stopnie
04060000.xhp
par_id2164067
help.text
<ahelp hid=".">Enter the starting angle between 0 and 359 degrees. You can also click the arrows to change the displayed value.</ahelp> <ahelp hid=".">Wprowadź kąt początkowy między 0 a 359 stopni. Możesz też zmienić wyświetlaną wartość, klikając strzałki.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524613
help.text
Plot missing values Brakujące wartości wykresu
04060000.xhp
par_id0305200910524650
help.text
Sometimes values are missing in a data series that is shown in a chart. You can select from different options how to plot the missing values. The options are available for some chart types only. Czasami nie wszystkie wartości istnieją w szeregu danych, który jest rysowany na wykresie. Istnieje kilka opcji dotyczących sposobu rysowania brakujących wartości. Opcje te są dostępne tylko dla niektórych typów wykresów.
04060000.xhp
hd_id0305200910524823
help.text
Leave gap Pozostaw odstęp
04060000.xhp
par_id0305200910524811
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, no data will be shown. This is the default for chart types Column, Bar, Line, Net.</ahelp> <ahelp hid=".">Nie zostaną wyświetlone dane dla brakujących wartości. Jest to opcja domyślna dla wykresów kolumnowych, paskowych, liniowych i sieciowych.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524811
help.text
Assume zero Załóż wartość zerową
04060000.xhp
par_id030520091052489
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, the y-value will be shown as zero. This is the default for chart type Area.</ahelp> <ahelp hid=".">W przypadku brakującej wartości wartość Y zostanie wyświetlona jako zero. Jest to opcja domyślna dla wykresów warstwowych.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524837
help.text
Continue line Kontynuuj linię
04060000.xhp
par_id0305200910524938
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, the interpolation from the neighbor values will be shown. This is the default for chart type XY.</ahelp> <ahelp hid=".">W przypadku brakującej wartości zostanie wyświetlona wartość interpolowana z wartości sąsiednich. Jest to opcja domyślna dla wykresów XY.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524937
help.text
Include values from hidden cells Uwzględnij wartości z ukrytych komórek
04060000.xhp
par_id030520091052494
help.text
<ahelp hid=".">Check to also show values of currently hidden cells within the source cell range.</ahelp> <ahelp hid=".">Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić także wartości z komórek ukrytych w wybranym zakresie.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524938
help.text
Hide legend entry
04060000.xhp
par_id030520091052495
help.text
<ahelp hid=".">Do not show legend entry for the selected data series or data point.</ahelp>
04070000.xhp
tit
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
bm_id3147434
help.text
<bookmark_value>axes; inserting grids</bookmark_value> <bookmark_value>grids; inserting in charts</bookmark_value> <bookmark_value>osie; wstawianie siatek</bookmark_value> <bookmark_value>siatki; wstawianie w wykresach</bookmark_value>
04070000.xhp
hd_id3147434
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
par_id3146974
help.text
<variable id="gitter"><ahelp hid=".">You can divide the axes into sections by assigning gridlines to them. This allows you to get a better overview of the chart, especially if you are working with large charts.</ahelp> </variable> The Y axis major grid is activated by default. <variable id="gitter"><ahelp hid=".">Osie mogą zostać podzielone na odcinki poprzez przypisanie im linii siatek. Pozwala to na zwiększenie czytelności, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi wykresami.</ahelp></variable> Domyślnie aktywna jest główna siatka osi Y.
04070000.xhp
hd_id3156286
help.text
Major grids Główne siatki
04070000.xhp
par_id3154511
help.text
Defines the axis to be set as the major grid. Określa, która oś ma być podstawą dla głównej siatki.
04070000.xhp
hd_id3149400
help.text
X axis Oś X

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04060000.xhp
par_id0305200910524811
help.text
Source string description
A6KyD
Source string location
04060000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 275