Translation

03010000.xhp tit help.text
English DsZFP
Context English Polish Actions
03010000.xhp
tit
help.text
Data Table Dane wykresu
03010000.xhp
hd_id3150869
help.text
<link href="text/schart/01/03010000.xhp" name="Data Table">Data Table</link> <link href="text/schart/01/03010000.xhp" name="Chart Data">Dane wykresu</link>
03010000.xhp
par_id3151115
help.text
<ahelp hid=".">Opens the<emph> Data Table </emph>dialog where you can edit the chart data.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3149667
help.text
The<emph> Data Table </emph>dialog is not available if you insert a chart that is based on a Calc sheet or on a Writer table. Okno dialogowe<emph> Dane wykresu</emph> nie jest dostępne dla wykresów opartych na danych arkusza programu Calc lub tabeli programu Writer.
03010000.xhp
par_id6746421
help.text
<link href="text/swriter/01/06990000.xhp">To update a chart manually when a Writer table got changed</link> <link href="text/swriter/01/06990000.xhp">Aby ręcznie zaktualizować wykres po zmianie tabeli programu Writer</link>
03010000.xhp
par_id2565996
help.text
Some changes will become visible only after you close and reopen the dialog. Aby niektóre zmiany stały się widoczne, może być potrzebne zamknięcie i ponowne otwarcie okna dialogowego.
03010000.xhp
hd_id6129947
help.text
To change chart data Zmiana danych wykresu
03010000.xhp
par_id8141117
help.text
When you create a chart that is based on default data, or when you copy a chart into your document, you can open the Data Table dialog to enter your own data. The chart responds to the data in a live preview. Tworząc wykres w oparciu o dane domyślne lub kopiując wykres do dokumentu można otworzyć okno dialogowe Tabela danych, aby wprowadzić własne dane. Na wykresie zostanie wyświetlony aktywny podgląd.
03010000.xhp
par_id9487594
help.text
Close the Chart Data dialog to apply all changes to the chart. Choose <emph>Edit - Undo</emph> to cancel the changes. Zamknij okno dialogowe Dane wykresu, aby zastosować wprowadzone zmiany. Wybierz opcję <emph>Edycja – Cofnij</emph>, aby anulować zmiany.
03010000.xhp
par_id4149906
help.text
Insert or select a chart that is not based on existing cell data. Wstaw lub wybierz wykres, który nie jest oparty na istniejącej komórce danych.
03010000.xhp
par_id6064943
help.text
Choose <emph>View - Chart Data Table</emph> to open the Data Table dialog. Wybierz <emph>Widok – Tabela danych wykresu</emph>, aby otworzyć okno dialogowe Tabela danych.
03010000.xhp
par_id3236182
help.text
The data series are organized in columns. The role of the left most column is set to categories or data labels respectively. The contents of the left most column are always formatted as text. You can insert more text columns to be used as hierarchical labels. Serie danych są uporządkowane w kolumnach. Skrajna lewa kolumna jest ustawiona odpowiednio na kategorie lub etykiety danych. Zawartość lewej skrajnej kolumny jest zawsze formatowana jako tekst. Można wstawić więcej kolumn tekstowych do zastosowania jako etykiety hierarchiczne.
03010000.xhp
par_id9799798
help.text
Click a cell in the dialog and change the contents. Click another cell to see the changed contents in the preview. Kliknij komórkę w oknie dialogowym i zmień jej zawartość. Kliknij inna komórkę, aby zobaczyć podgląd zmienionej zawartości.
03010000.xhp
par_id1251258
help.text
Enter the name of the data series in the text box above the column. W polu tekstowym nad kolumną wpisz nazwę serii danych.
03010000.xhp
par_id743430
help.text
Use the icons above the table to insert or delete rows and columns. For data series with multiple columns, only whole data series can be inserted or deleted. Za pomocą ikon nad tabelą wstaw lub usuń wiersze i kolumny. W przypadku serii danych z wieloma kolumnami można usunąć lub wstawić wyłącznie całą serię danych.
03010000.xhp
par_id8111819
help.text
The order of the data series in the chart is the same as in the data table. Use the <emph>Move Series Right</emph> icon to switch the current column with its neighbor on the right. Kolejność serii danych na wykresie jest taka sama, jak w tabeli danych. Za pomocą ikony <emph>Zamień kolumny</emph> zamień bieżącą kolumnę z kolumną znajdującą się po prawej stronie.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03010000.xhp
tit
help.text
Source string description
DsZFP
Source string location
03010000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 1