Translation

04070000.xhp bm_id3147434 help.text
English 7Qu9B
Context English Polish Actions
04060000.xhp
hd_id3179723
help.text
Degrees Stopnie
04060000.xhp
par_id2164067
help.text
<ahelp hid=".">Enter the starting angle between 0 and 359 degrees. You can also click the arrows to change the displayed value.</ahelp> <ahelp hid=".">Wprowadź kąt początkowy między 0 a 359 stopni. Możesz też zmienić wyświetlaną wartość, klikając strzałki.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524613
help.text
Plot missing values Brakujące wartości wykresu
04060000.xhp
par_id0305200910524650
help.text
Sometimes values are missing in a data series that is shown in a chart. You can select from different options how to plot the missing values. The options are available for some chart types only. Czasami nie wszystkie wartości istnieją w szeregu danych, który jest rysowany na wykresie. Istnieje kilka opcji dotyczących sposobu rysowania brakujących wartości. Opcje te są dostępne tylko dla niektórych typów wykresów.
04060000.xhp
hd_id0305200910524823
help.text
Leave gap Pozostaw odstęp
04060000.xhp
par_id0305200910524811
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, no data will be shown. This is the default for chart types Column, Bar, Line, Net.</ahelp> <ahelp hid=".">Nie zostaną wyświetlone dane dla brakujących wartości. Jest to opcja domyślna dla wykresów kolumnowych, paskowych, liniowych i sieciowych.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524811
help.text
Assume zero Załóż wartość zerową
04060000.xhp
par_id030520091052489
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, the y-value will be shown as zero. This is the default for chart type Area.</ahelp> <ahelp hid=".">W przypadku brakującej wartości wartość Y zostanie wyświetlona jako zero. Jest to opcja domyślna dla wykresów warstwowych.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524837
help.text
Continue line Kontynuuj linię
04060000.xhp
par_id0305200910524938
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, the interpolation from the neighbor values will be shown. This is the default for chart type XY.</ahelp> <ahelp hid=".">W przypadku brakującej wartości zostanie wyświetlona wartość interpolowana z wartości sąsiednich. Jest to opcja domyślna dla wykresów XY.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524937
help.text
Include values from hidden cells Uwzględnij wartości z ukrytych komórek
04060000.xhp
par_id030520091052494
help.text
<ahelp hid=".">Check to also show values of currently hidden cells within the source cell range.</ahelp> <ahelp hid=".">Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić także wartości z komórek ukrytych w wybranym zakresie.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524938
help.text
Hide legend entry
04060000.xhp
par_id030520091052495
help.text
<ahelp hid=".">Do not show legend entry for the selected data series or data point.</ahelp>
04070000.xhp
tit
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
bm_id3147434
help.text
<bookmark_value>axes; inserting grids</bookmark_value> <bookmark_value>grids; inserting in charts</bookmark_value> <bookmark_value>osie; wstawianie siatek</bookmark_value> <bookmark_value>siatki; wstawianie w wykresach</bookmark_value>
04070000.xhp
hd_id3147434
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
par_id3146974
help.text
<variable id="gitter"><ahelp hid=".">You can divide the axes into sections by assigning gridlines to them. This allows you to get a better overview of the chart, especially if you are working with large charts.</ahelp> </variable> The Y axis major grid is activated by default. <variable id="gitter"><ahelp hid=".">Osie mogą zostać podzielone na odcinki poprzez przypisanie im linii siatek. Pozwala to na zwiększenie czytelności, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi wykresami.</ahelp></variable> Domyślnie aktywna jest główna siatka osi Y.
04070000.xhp
hd_id3156286
help.text
Major grids Główne siatki
04070000.xhp
par_id3154511
help.text
Defines the axis to be set as the major grid. Określa, która oś ma być podstawą dla głównej siatki.
04070000.xhp
hd_id3149400
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3150749
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Adds gridlines to the X axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Dodaje linie siatki na osi X wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3154754
help.text
<variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">The <emph>Vertical Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the X axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">Ikona <emph>Siatki pionowo</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi X.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3145228
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3147004
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Adds gridlines to the Y axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Dodaje linie siatki na osi Y wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3150344
help.text
<variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">The <emph>Horizontal Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">Ikona <emph>Siatki poziome</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi Y.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3166430
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3155378
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Adds gridlines to the Z axis of the chart.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Dodaje linie siatki do osi Z wykresu.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
04070000.xhp
hd_id3146978
help.text
Minor grids Pomocnicze siatki
04070000.xhp
par_id3156449
help.text
Use this area to assign a minor grid for each axis. Assigning minor grids to the axis reduces the distance between the major grids. Ten obszar umożliwia przypisanie siatki pomocniczej do każdej z osi. Zastosowanie siatek pomocniczych zmniejsza odległość między liniami siatek głównych.
04070000.xhp
hd_id3153308
help.text
X axis Oś X

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04070000.xhp
bm_id3147434
help.text
Source string description
7Qu9B
Source string location
04070000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 285