Translation

04070000.xhp par_id3150749 help.text
English Sy8iQ
Context English Polish Actions
04060000.xhp
hd_id0305200910524811
help.text
Assume zero Załóż wartość zerową
04060000.xhp
par_id030520091052489
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, the y-value will be shown as zero. This is the default for chart type Area.</ahelp> <ahelp hid=".">W przypadku brakującej wartości wartość Y zostanie wyświetlona jako zero. Jest to opcja domyślna dla wykresów warstwowych.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524837
help.text
Continue line Kontynuuj linię
04060000.xhp
par_id0305200910524938
help.text
<ahelp hid=".">For a missing value, the interpolation from the neighbor values will be shown. This is the default for chart type XY.</ahelp> <ahelp hid=".">W przypadku brakującej wartości zostanie wyświetlona wartość interpolowana z wartości sąsiednich. Jest to opcja domyślna dla wykresów XY.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524937
help.text
Include values from hidden cells Uwzględnij wartości z ukrytych komórek
04060000.xhp
par_id030520091052494
help.text
<ahelp hid=".">Check to also show values of currently hidden cells within the source cell range.</ahelp> <ahelp hid=".">Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić także wartości z komórek ukrytych w wybranym zakresie.</ahelp>
04060000.xhp
hd_id0305200910524938
help.text
Hide legend entry
04060000.xhp
par_id030520091052495
help.text
<ahelp hid=".">Do not show legend entry for the selected data series or data point.</ahelp>
04070000.xhp
tit
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
bm_id3147434
help.text
<bookmark_value>axes; inserting grids</bookmark_value> <bookmark_value>grids; inserting in charts</bookmark_value> <bookmark_value>osie; wstawianie siatek</bookmark_value> <bookmark_value>siatki; wstawianie w wykresach</bookmark_value>
04070000.xhp
hd_id3147434
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
par_id3146974
help.text
<variable id="gitter"><ahelp hid=".">You can divide the axes into sections by assigning gridlines to them. This allows you to get a better overview of the chart, especially if you are working with large charts.</ahelp> </variable> The Y axis major grid is activated by default. <variable id="gitter"><ahelp hid=".">Osie mogą zostać podzielone na odcinki poprzez przypisanie im linii siatek. Pozwala to na zwiększenie czytelności, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi wykresami.</ahelp></variable> Domyślnie aktywna jest główna siatka osi Y.
04070000.xhp
hd_id3156286
help.text
Major grids Główne siatki
04070000.xhp
par_id3154511
help.text
Defines the axis to be set as the major grid. Określa, która oś ma być podstawą dla głównej siatki.
04070000.xhp
hd_id3149400
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3150749
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Adds gridlines to the X axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Dodaje linie siatki na osi X wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3154754
help.text
<variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">The <emph>Vertical Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the X axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">Ikona <emph>Siatki pionowo</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi X.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3145228
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3147004
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Adds gridlines to the Y axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Dodaje linie siatki na osi Y wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3150344
help.text
<variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">The <emph>Horizontal Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">Ikona <emph>Siatki poziome</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi Y.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3166430
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3155378
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Adds gridlines to the Z axis of the chart.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Dodaje linie siatki do osi Z wykresu.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
04070000.xhp
hd_id3146978
help.text
Minor grids Pomocnicze siatki
04070000.xhp
par_id3156449
help.text
Use this area to assign a minor grid for each axis. Assigning minor grids to the axis reduces the distance between the major grids. Ten obszar umożliwia przypisanie siatki pomocniczej do każdej z osi. Zastosowanie siatek pomocniczych zmniejsza odległość między liniami siatek głównych.
04070000.xhp
hd_id3153308
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3148704
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Adds gridlines that subdivide the X axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Dodaje linie siatki, które dzielą oś X na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3153917
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3154536
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Adds gridlines that subdivide the Y axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Y na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3148607
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3153247
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Adds gridlines that subdivide the Z axis into smaller sections.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Z na krótsze odcinki.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
05010000.xhp
tit
help.text
Format Selection Formatuj wybór

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04070000.xhp
par_id3150749
help.text
Source string description
Sy8iQ
Source string location
04070000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 291