Translation

05010000.xhp par_id3156284 help.text
English mefpJ
Context English Polish Actions
04070000.xhp
par_id3147004
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Adds gridlines to the Y axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Dodaje linie siatki na osi Y wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3150344
help.text
<variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">The <emph>Horizontal Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">Ikona <emph>Siatki poziome</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi Y.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3166430
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3155378
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Adds gridlines to the Z axis of the chart.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Dodaje linie siatki do osi Z wykresu.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
04070000.xhp
hd_id3146978
help.text
Minor grids Pomocnicze siatki
04070000.xhp
par_id3156449
help.text
Use this area to assign a minor grid for each axis. Assigning minor grids to the axis reduces the distance between the major grids. Ten obszar umożliwia przypisanie siatki pomocniczej do każdej z osi. Zastosowanie siatek pomocniczych zmniejsza odległość między liniami siatek głównych.
04070000.xhp
hd_id3153308
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3148704
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Adds gridlines that subdivide the X axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Dodaje linie siatki, które dzielą oś X na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3153917
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3154536
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Adds gridlines that subdivide the Y axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Y na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3148607
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3153247
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Adds gridlines that subdivide the Z axis into smaller sections.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Z na krótsze odcinki.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
05010000.xhp
tit
help.text
Format Selection Formatuj wybór
05010000.xhp
bm_id3149666
help.text
<bookmark_value>objects;properties of charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; properties</bookmark_value><bookmark_value>properties;charts</bookmark_value> <bookmark_value>obiekty; właściwości wykresów</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; właściwości</bookmark_value><bookmark_value>właściwości; wykresy</bookmark_value>
05010000.xhp
hd_id3149666
help.text
Format Selection Formatuj wybór
05010000.xhp
par_id3156284
help.text
<variable id="objekteigenschaften"><ahelp hid=".">Formats the selected object.</ahelp></variable> Depending on the object selected, the command opens dialogs that you can also open by choosing the following commands from the <emph>Format</emph> menu: <variable id="objekteigenschaften"><ahelp hid=".">Formatuje wybrany obiekt.</ahelp></variable> W zależności od typu obiektu polecenie otwiera także okna dialogowe, które są dostępne również za pośrednictwem następujących poleceń menu <emph>Format</emph>:
05010000.xhp
hd_id3153418
help.text
<link href="text/schart/01/05060000.xhp" name="Chart Wall">Chart Wall</link> <link href="text/schart/01/05060000.xhp" name="Chart Wall">Ściana wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3155766
help.text
<link href="text/schart/01/05080000.xhp" name="Chart Area">Chart Area</link> <link href="text/schart/01/05080000.xhp" name="Chart Area">Obszar wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3154255
help.text
<link href="text/schart/01/05070000.xhp" name="Chart Floor">Chart Floor</link> <link href="text/schart/01/05070000.xhp" name="Chart Floor">Podstawa wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3146313
help.text
<link href="text/schart/01/05020100.xhp" name="Title">Title</link> <link href="text/schart/01/05020100.xhp" name="Title">Tytuł</link>
05010000.xhp
hd_id3150297
help.text
<link href="text/schart/01/05030000.xhp" name="Legend">Legend</link> <link href="text/schart/01/05030000.xhp" name="Legend">Legenda</link>
05010000.xhp
hd_id3143219
help.text
<link href="text/schart/01/05040100.xhp" name="X Axis">X Axis</link> <link href="text/schart/01/05040100.xhp" name="X Axis">Oś X</link>
05010000.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/schart/01/05040200.xhp" name="Y Axis">Y Axis</link> <link href="text/schart/01/05040200.xhp" name="Y Axis">Oś Y</link>
05010000.xhp
hd_id3166432
help.text
<link href="text/schart/01/05050100.xhp" name="Grid">Grid</link> <link href="text/schart/01/05050100.xhp" name="Grid">Siatka</link>
05010100.xhp
tit
help.text
Data Point Punkt danych
05010100.xhp
hd_id3153768
help.text
<link href="text/schart/01/05010100.xhp" name="Data Point">Data Point</link> <link href="text/schart/01/05010100.xhp" name="Data Point">Punkt danych</link>
05010100.xhp
par_id3152577
help.text
This dialog allows you to change the properties of a selected data point. The dialog appears when there is only one data point selected when you choose <emph>Format - Format Selection</emph>. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts. To okno dialogowe pozwala na zmianę właściwości wybranego punktu danych. Jest ono wyświetlane, gdy jest zaznaczony tylko jeden punkt danych i zostanie wybrane polecenie <emph>Format – Formatuj wybór</emph>. Niektóre pozycje menu są dostępne tylko dla wykresów 2D lub tylko dla wykresów 3D.
05010100.xhp
par_id3149121
help.text
Any changes made only affect this one data point. For example, if you edit the color of a bar, only the color of that bar will be different. Wprowadzone zmiany mają wpływ tylko na zaznaczony punkt danych. Na przykład edytowanie koloru słupka wykresu spowoduje, że zostanie zmieniony kolor tego pojedynczego słupka.
05010200.xhp
tit
help.text
Data Series Seria danych
05010200.xhp
hd_id3150449
help.text
<link href="text/schart/01/05010200.xhp" name="Data Series">Data Series</link> <link href="text/schart/01/05010200.xhp" name="Data Row">Seria danych</link>
05010200.xhp
par_id3145750
help.text
Use this to change the properties of a selected data series. This dialog appears when one data series is selected when you choose <emph>Format - Format Selection</emph>. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts. Za pomocą tej opcji można zmienić właściwości wybranej serii danych. Jest ono wyświetlane, gdy jest zaznaczona tylko jedna seria danych i zostanie wybrane polecenie <emph>Format – Formatuj wybór</emph>. Niektóre pozycje menu są dostępne tylko dla wykresów 2D lub tylko dla wykresów 3D.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05010000.xhp
par_id3156284
help.text
Source string description
mefpJ
Source string location
05010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 309