Translation

04070000.xhp par_id3154536 help.text
English 2hkA9
Context English Polish Actions
04070000.xhp
hd_id3156286
help.text
Major grids Główne siatki
04070000.xhp
par_id3154511
help.text
Defines the axis to be set as the major grid. Określa, która oś ma być podstawą dla głównej siatki.
04070000.xhp
hd_id3149400
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3150749
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Adds gridlines to the X axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Dodaje linie siatki na osi X wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3154754
help.text
<variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">The <emph>Vertical Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the X axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">Ikona <emph>Siatki pionowo</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi X.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3145228
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3147004
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Adds gridlines to the Y axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Dodaje linie siatki na osi Y wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3150344
help.text
<variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">The <emph>Horizontal Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">Ikona <emph>Siatki poziome</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi Y.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3166430
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3155378
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Adds gridlines to the Z axis of the chart.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Dodaje linie siatki do osi Z wykresu.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
04070000.xhp
hd_id3146978
help.text
Minor grids Pomocnicze siatki
04070000.xhp
par_id3156449
help.text
Use this area to assign a minor grid for each axis. Assigning minor grids to the axis reduces the distance between the major grids. Ten obszar umożliwia przypisanie siatki pomocniczej do każdej z osi. Zastosowanie siatek pomocniczych zmniejsza odległość między liniami siatek głównych.
04070000.xhp
hd_id3153308
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3148704
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Adds gridlines that subdivide the X axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Dodaje linie siatki, które dzielą oś X na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3153917
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3154536
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Adds gridlines that subdivide the Y axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Y na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3148607
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3153247
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Adds gridlines that subdivide the Z axis into smaller sections.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Z na krótsze odcinki.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
05010000.xhp
tit
help.text
Format Selection Formatuj wybór
05010000.xhp
bm_id3149666
help.text
<bookmark_value>objects;properties of charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; properties</bookmark_value><bookmark_value>properties;charts</bookmark_value> <bookmark_value>obiekty; właściwości wykresów</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; właściwości</bookmark_value><bookmark_value>właściwości; wykresy</bookmark_value>
05010000.xhp
hd_id3149666
help.text
Format Selection Formatuj wybór
05010000.xhp
par_id3156284
help.text
<variable id="objekteigenschaften"><ahelp hid=".">Formats the selected object.</ahelp></variable> Depending on the object selected, the command opens dialogs that you can also open by choosing the following commands from the <emph>Format</emph> menu: <variable id="objekteigenschaften"><ahelp hid=".">Formatuje wybrany obiekt.</ahelp></variable> W zależności od typu obiektu polecenie otwiera także okna dialogowe, które są dostępne również za pośrednictwem następujących poleceń menu <emph>Format</emph>:
05010000.xhp
hd_id3153418
help.text
<link href="text/schart/01/05060000.xhp" name="Chart Wall">Chart Wall</link> <link href="text/schart/01/05060000.xhp" name="Chart Wall">Ściana wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3155766
help.text
<link href="text/schart/01/05080000.xhp" name="Chart Area">Chart Area</link> <link href="text/schart/01/05080000.xhp" name="Chart Area">Obszar wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3154255
help.text
<link href="text/schart/01/05070000.xhp" name="Chart Floor">Chart Floor</link> <link href="text/schart/01/05070000.xhp" name="Chart Floor">Podstawa wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3146313
help.text
<link href="text/schart/01/05020100.xhp" name="Title">Title</link> <link href="text/schart/01/05020100.xhp" name="Title">Tytuł</link>
05010000.xhp
hd_id3150297
help.text
<link href="text/schart/01/05030000.xhp" name="Legend">Legend</link> <link href="text/schart/01/05030000.xhp" name="Legend">Legenda</link>
05010000.xhp
hd_id3143219
help.text
<link href="text/schart/01/05040100.xhp" name="X Axis">X Axis</link> <link href="text/schart/01/05040100.xhp" name="X Axis">Oś X</link>
05010000.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/schart/01/05040200.xhp" name="Y Axis">Y Axis</link> <link href="text/schart/01/05040200.xhp" name="Y Axis">Oś Y</link>
05010000.xhp
hd_id3166432
help.text
<link href="text/schart/01/05050100.xhp" name="Grid">Grid</link> <link href="text/schart/01/05050100.xhp" name="Grid">Siatka</link>
05010100.xhp
tit
help.text
Data Point Punkt danych

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04070000.xhp
par_id3154536
help.text
Source string description
2hkA9
Source string location
04070000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 303