Translation

04070000.xhp hd_id3146978 help.text
English ttEwy
Context English Polish Actions
04060000.xhp
par_id030520091052495
help.text
<ahelp hid=".">Do not show legend entry for the selected data series or data point.</ahelp>
04070000.xhp
tit
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
bm_id3147434
help.text
<bookmark_value>axes; inserting grids</bookmark_value> <bookmark_value>grids; inserting in charts</bookmark_value> <bookmark_value>osie; wstawianie siatek</bookmark_value> <bookmark_value>siatki; wstawianie w wykresach</bookmark_value>
04070000.xhp
hd_id3147434
help.text
Grids Siatki
04070000.xhp
par_id3146974
help.text
<variable id="gitter"><ahelp hid=".">You can divide the axes into sections by assigning gridlines to them. This allows you to get a better overview of the chart, especially if you are working with large charts.</ahelp> </variable> The Y axis major grid is activated by default. <variable id="gitter"><ahelp hid=".">Osie mogą zostać podzielone na odcinki poprzez przypisanie im linii siatek. Pozwala to na zwiększenie czytelności, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi wykresami.</ahelp></variable> Domyślnie aktywna jest główna siatka osi Y.
04070000.xhp
hd_id3156286
help.text
Major grids Główne siatki
04070000.xhp
par_id3154511
help.text
Defines the axis to be set as the major grid. Określa, która oś ma być podstawą dla głównej siatki.
04070000.xhp
hd_id3149400
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3150749
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Adds gridlines to the X axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryX">Dodaje linie siatki na osi X wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3154754
help.text
<variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">The <emph>Vertical Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the X axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextxgitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridVertical">Ikona <emph>Siatki pionowo</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi X.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3145228
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3147004
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Adds gridlines to the Y axis of the chart.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryY">Dodaje linie siatki na osi Y wykresu.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3150344
help.text
<variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">The <emph>Horizontal Grids</emph> icon on the <emph>Formatting</emph> bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.</ahelp></variable> It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in <emph>Insert - Grids</emph>. <variable id="sytextygitter"><ahelp hid=".uno:ToggleGridHorizontal">Ikona <emph>Siatki poziome</emph> na pasku <emph>Formatowania</emph> przełącza widoczność siatki wyświetlanej dla osi Y.</ahelp></variable>Dostępne są trzy stany: brak siatki, siatka główna oraz obie siatki, a także siatki pomocnicze. Zmiana wpłynie na pola wyboru w <emph>Wstaw - Siatki</emph>.
04070000.xhp
hd_id3166430
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3155378
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Adds gridlines to the Z axis of the chart.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/primaryZ">Dodaje linie siatki do osi Z wykresu.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
04070000.xhp
hd_id3146978
help.text
Minor grids Pomocnicze siatki
04070000.xhp
par_id3156449
help.text
Use this area to assign a minor grid for each axis. Assigning minor grids to the axis reduces the distance between the major grids. Ten obszar umożliwia przypisanie siatki pomocniczej do każdej z osi. Zastosowanie siatek pomocniczych zmniejsza odległość między liniami siatek głównych.
04070000.xhp
hd_id3153308
help.text
X axis Oś X
04070000.xhp
par_id3148704
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Adds gridlines that subdivide the X axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryX">Dodaje linie siatki, które dzielą oś X na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3153917
help.text
Y axis Oś Y
04070000.xhp
par_id3154536
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Adds gridlines that subdivide the Y axis into smaller sections.</ahelp> <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryY">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Y na mniejsze części.</ahelp>
04070000.xhp
hd_id3148607
help.text
Z axis Oś Z
04070000.xhp
par_id3153247
help.text
<ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Adds gridlines that subdivide the Z axis into smaller sections.</ahelp> This option is only available if you're working with 3D charts. <ahelp hid="modules/schart/ui/insertgriddlg/secondaryZ">Dodaje linie siatki, które dzielą oś Z na krótsze odcinki.</ahelp> Ta opcja jest dostępna tylko podczas pracy z wykresami 3D.
05010000.xhp
tit
help.text
Format Selection Formatuj wybór
05010000.xhp
bm_id3149666
help.text
<bookmark_value>objects;properties of charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; properties</bookmark_value><bookmark_value>properties;charts</bookmark_value> <bookmark_value>obiekty; właściwości wykresów</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; właściwości</bookmark_value><bookmark_value>właściwości; wykresy</bookmark_value>
05010000.xhp
hd_id3149666
help.text
Format Selection Formatuj wybór
05010000.xhp
par_id3156284
help.text
<variable id="objekteigenschaften"><ahelp hid=".">Formats the selected object.</ahelp></variable> Depending on the object selected, the command opens dialogs that you can also open by choosing the following commands from the <emph>Format</emph> menu: <variable id="objekteigenschaften"><ahelp hid=".">Formatuje wybrany obiekt.</ahelp></variable> W zależności od typu obiektu polecenie otwiera także okna dialogowe, które są dostępne również za pośrednictwem następujących poleceń menu <emph>Format</emph>:
05010000.xhp
hd_id3153418
help.text
<link href="text/schart/01/05060000.xhp" name="Chart Wall">Chart Wall</link> <link href="text/schart/01/05060000.xhp" name="Chart Wall">Ściana wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3155766
help.text
<link href="text/schart/01/05080000.xhp" name="Chart Area">Chart Area</link> <link href="text/schart/01/05080000.xhp" name="Chart Area">Obszar wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3154255
help.text
<link href="text/schart/01/05070000.xhp" name="Chart Floor">Chart Floor</link> <link href="text/schart/01/05070000.xhp" name="Chart Floor">Podstawa wykresu</link>
05010000.xhp
hd_id3146313
help.text
<link href="text/schart/01/05020100.xhp" name="Title">Title</link> <link href="text/schart/01/05020100.xhp" name="Title">Tytuł</link>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/01 Pomocniczea siatkia
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/01 Pomocniczea siatkia

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04070000.xhp
hd_id3146978
help.text
Source string description
ttEwy
Source string location
04070000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 298