Translation

type_line.xhp hd_id9826349 help.text
English a3Zmw
Context English Oromo Actions
type_column_line.xhp
hd_id8996246
help.text
Inserting chart elements Maalimoota taattoo saaguu
type_column_line.xhp
par_id5729544
help.text
Use the Chart Elements page of the Chart Wizard to insert any of the following elements: Maalimoota kamiyyuu kan armaan gadii saaguuf fuula maalimoota taattoo kan taattoo masaka gargarami:
type_column_line.xhp
par_id2932828
help.text
Chart titles Matdureewwan taattoo
type_column_line.xhp
par_id9449446
help.text
Legend Waayoo
type_column_line.xhp
par_id8122196
help.text
Visible grid lines Sararoota tarsaa argaman
type_column_line.xhp
par_id9909665
help.text
For additional elements use the Insert menu of the chart in edit mode. There you can define the following elements: Dabalata maalimootaf taattoo haalata gulaalaa keessaa baafata Saagi gargaarami.Akkasumas maalimoota armaan gadii hiikuu ni dandeessa:
type_column_line.xhp
par_id9141819
help.text
Secondary axes Siiqqee lammataa
type_column_line.xhp
par_id6354869
help.text
Minor grids Tarsaa mandhoo
type_column_line.xhp
par_id2685323
help.text
Data labels Moggaasa deetaa
type_column_line.xhp
par_id6042664
help.text
Statistics, for example mean values, y error bars and trend lines Xiinannoo, fakkeenyaaf gatiiwwan gidduu galeessaa, dogoggora kabala y fi sararoota adeemsa
type_column_line.xhp
par_id7889950
help.text
To set different data labels for each data series, use the properties dialog of the data series. Moggaasa deetaa adda addaa tokko tokkoo deetaaa walfaanneef qindeessuuf, amaloota qaaqa deetaa walfaannee gargaarami.
type_line.xhp
tit
help.text
Chart Type Line Akaakuu Taattoo Sarara
type_line.xhp
bm_id2187566
help.text
<bookmark_value>line charts</bookmark_value><bookmark_value>chart types;line</bookmark_value> g<bookmark_value>line charts</bookmark_value><bookmark_value>chart types;line</bookmark_value>
type_line.xhp
hd_id9422894
help.text
<variable id="type_line"><link href="text/schart/01/type_line.xhp">Chart Type Line</link></variable> <variable id="type_line"><link href="text/schart/01/type_line.xhp">Akaakuu Taattoo Sarara</link></variable>
type_line.xhp
par_id389721
help.text
On the first page of the <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Chart Wizard</link> you can choose a chart type. Akaakuu taattoo fuula duraa <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Taattoo Masaka</link> irraa filuu ni dandeessa.
type_line.xhp
hd_id9826349
help.text
Line Sarara
type_line.xhp
par_id2334665
help.text
A line chart shows values as points on the y axis. The x axis shows categories. The y values of each data series can be connected by a line. Taattoon sarara gatiiwwan akka tuqaaleetti siiqqee y irratti agarsiisa.Siiqqee x kutaalee agarsiisa. Gatiiwwan deetaa walfaannee tokkoon tokko isaanii sararan walindhamu.
type_line.xhp
par_id8956572
help.text
Points only - this subtype plots only points. Tuqaalee qofa - kutaan citaa kun tuqaalee qofa pilootessa.
type_line.xhp
par_id500808
help.text
Points and lines - this subtype plots points and connects points of the same data series by a line. Tuqaalee fi sararoota - kun tuqaalee pilootessuu fi tuqaalee deetaa walfaannee walfakkaata sararan walindha.
type_line.xhp
par_id8366649
help.text
Lines only - this subtype plots only lines. Sararoota qofa - citni akaakuu kun sararoota qofa pilootesa.
type_line.xhp
par_id476393
help.text
3D lines - this subtype connects points of the same data series by a 3D line. Sararoota 3D - citni akaakuu kun tuqaalee deetaa walfaannee walfakkaataa sarara 3Dn walindha.
type_line.xhp
par_id2655720
help.text
Mark <emph>Stack series</emph> to arrange the points' y values cumulative above each other. The y values no longer represent absolute values, except for the first column which is drawn at the bottom of the stacked points. If you select <emph>Percent</emph>, the y values are scaled as percentage of the category total. Gatiiwwan tuqaalee y tokko tokkoo kuusama isaanii gubbaa irratti qindeessuuf <emph>Tartiiba walfaannee</emph> mallateessi.Tarjaa duraa tuqaalee tartiiba jalatti fakkasame malee, gatiiwwan y gatiiwwan sirrii bakka hin bu`ani. Osoo <emph>dhibbayyaa</emph> filte, gatiiwwan y akka akaakuu ida`amati madaalamu.
type_line.xhp
par_id3682058
help.text
Choose the <emph>Line type</emph> from the dropdown to select how the points will be connected. You can choose either <emph>Straight</emph> lines, <emph>Smooth</emph> lines to draw curves through the points or <emph>Stepped</emph> lines to draw lines which step from point to point. Click <emph>Properties</emph> to change the properties for the <link href="text/schart/01/smooth_line_properties.xhp">smooth</link> or <link href="text/schart/01/stepped_line_properties.xhp">stepped</link> lines.
type_net.xhp
tit
help.text
Chart Type Net Akaakuu Taattoo Culkee
type_net.xhp
bm_id2193975
help.text
<bookmark_value>net charts</bookmark_value><bookmark_value>chart types;net</bookmark_value><bookmark_value>radar charts, see net charts</bookmark_value> <bookmark_value>net charts</bookmark_value><bookmark_value>chart types;net</bookmark_value><bookmark_value>radar charts, see net charts</bookmark_value>
type_net.xhp
hd_id1990722
help.text
<variable id="type_net"><link href="text/schart/01/type_net.xhp">Chart Type Net</link></variable> <variable id="type_net"><link href="text/schart/01/type_net.xhp">Akaakuu Taattoo Culkee</link></variable>
type_net.xhp
par_id40589
help.text
On the first page of the <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Chart Wizard</link> you can choose a chart type. Akaakuu taattoo fuula duraa <link href="text/schart/01/wiz_chart_type.xhp">Taattoo Masaka</link> irraa filuu ni dandeessa.
type_net.xhp
hd_id1391338
help.text
Net Culkee
type_net.xhp
par_id7812433
help.text
A Net chart displays data values as points connected by some lines, in a grid net that resembles a spider net or a radar tube display. Taattoon culkee gatiiwwan deetaa akka tuqaalee sararootan walqabataniiti tarsaa culkee kan culkee orbobbiisa fakkaachisuu ykn radaara ujummee agarsiisu keessaatti agarsiisa.
type_net.xhp
par_id3512375
help.text
For each row of chart data, a radial is shown on which the data is plotted. All data values are shown with the same scale, so all data values should have about the same magnitude. Tokko tokkoo tarree deetaaf, caliin iddoo deetaan pilootee ta`uti agarsiisama. Gatiiwwan deetaa hundi madaala walfakkaatu waliin agarsiisamu, kanaaf gatiiwwan deetaa hindi hagammee walfakkaatu qabachuu qabu.
type_pie.xhp
tit
help.text
Chart Type Pie Akaakuu Taattoo Deloo
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/02
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/02
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01 Sararaa
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01 Sararaa
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01 Sararaa
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00
Empty LibreOffice Help – 7.2/text/shared/menu

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Oromo
No related strings found in the glossary.

String information

Context
type_line.xhp
hd_id9826349
help.text
Source string description
a3Zmw
Source string location
type_line.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
om/helpcontent2/source/text/schart/01.po, string 690