Translation

numbers_text.xhp par_id0908200901265267 help.text
English FpDBW
Context English Basque Actions
note_insert.xhp
par_id3145750
help.text
The comment is visible whenever the mouse pointer is over the cell. Iruzkina ikusgai egongo da saguaren kurtsorea gelaxkaren gainean kokatzen denean.
note_insert.xhp
par_id3148575
help.text
When you select the cell, you can choose <emph>Show Comment</emph> from the context menu of the cell. Doing so keeps the comment visible until you deactivate the <emph>Show Comment</emph> command from the same context menu. Gelaxka hautatzen duzunean, <emph>Erakutsi iruzkina</emph> hautatu dezakezu gelaxkaren testuinguru-menuan. Orduan, iruzkina ikusgai egongo da, harik eta laster-menu horretan <emph>Erakutsi iruzkina</emph> komandoa desaktibatu arte.
note_insert.xhp
par_id3149958
help.text
To edit a permanently visible comment, just click in it. If you delete the entire text of the comment, the comment itself is deleted. Beti ikusgai dagoen iruzkina editatzeko, egin klik iruzkinean. Iruzkinaren testu osoa ezabatzen baduzu, iruzkina bera ere ezabatu egingo da.
note_insert.xhp
par_idN10699
help.text
Move or resize each comment as you like. Aldatu lekuz edo aldatu tamaina iruzkin bakoitzari, nahi duzun bezala.
note_insert.xhp
par_idN1069D
help.text
Format each comment by specifying background color, transparency, border style, and text alignment. Choose the commands from the context menu of the comment. Formateatu iruzkin bakoitza, hauek zehaztuz: atzeko planoaren kolorea, gardentasuna, ertz-estiloa eta testu-lerrokatzea. Hautatu komandoak iruzkinaren laster-menutik.
note_insert.xhp
par_id3144764
help.text
To show or hide the comment indicator, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Calc - View</emph> and mark or unmark the <emph>Comment indicator</emph> check box. Iruzkin-adierazlea erakusteko edo ezkutatzeko, hautatu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Hobespenak</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tresnak - Aukerak</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Calc - Ikusi</emph>, eta markatu edo desmarkatu <emph>Iruzkinaren adierazlea</emph> kontrol-laukia.
note_insert.xhp
par_id3150715
help.text
To display a help tip for a selected cell, use <emph>Data - Validity - Input Help</emph>. Hautatutako gelaxka baten laguntza-iradokizuna bistaratzeko, erabili <emph>Datuak - Baliozkotasuna - Sarreraren laguntza</emph>.
note_insert.xhp
par_id3153707
help.text
<link href="text/shared/01/04050000.xhp" name="Insert - Comment">Insert - Comment</link> <link href="text/shared/01/04050000.xhp" name="Insert - Comment">Fitxategia - Ireki</link>
numbers_text.xhp
tit
help.text
Converting Text to Numbers Testua zenbaki bihurtzea
numbers_text.xhp
bm_id3145068
help.text
<bookmark_value>formats; text as numbers</bookmark_value> <bookmark_value>time format conversion</bookmark_value> <bookmark_value>date formats;conversion</bookmark_value> <bookmark_value>converting;text, into numbers</bookmark_value> <bookmark_value>formatuak; testua zenbaki gisa</bookmark_value> <bookmark_value>orduaren formatuaren bihurketa</bookmark_value> <bookmark_value>dataren formatuak;bihurketa</bookmark_value> <bookmark_value>bihurtzea;testua zenbakietan</bookmark_value>
numbers_text.xhp
hd_id0908200901265171
help.text
<variable id="numbers_text"><link href="text/scalc/guide/numbers_text.xhp" name="Converting Text to Numbers">Converting Text to Numbers</link></variable> <variable id="numbers_text"><link href="text/scalc/guide/numbers_text.xhp" name="Testua zenbaki bihurtzea">Testua zenbaki bihurtzea</link></variable>
numbers_text.xhp
par_id0908200901265127
help.text
Defaults settings in Calc converts text inside cells to the respective numeric values if an unambiguous conversion is possible. If no conversion is possible, Calc returns a #VALUE! error. Calc-eko ezarpen lehenetsiek gelaxka barruko testuak haien zenbakizko balio baliokide bihurtzen ditu, zalantzarik gabeko bihurketa egitea posible bada. Ez bada posible, Calc aplikazioak #BALIOA! errorea itzultzen du.
numbers_text.xhp
par_id0908200901265196
help.text
<emph>Only integer numbers including exponent are converted</emph>, and ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. Anything else, like fractional numbers with decimal separators or dates other than ISO 8601, is not converted, as the text string would be locale dependent. Leading and trailing blanks are ignored. <emph>Zenbakiei dagokienez, osoak soilik, berretzailea barne, bihurtuko dira</emph>. ISO 8601 datak eta orduak formatu hedatuan, bereizleekin, ere bihurtuko dira. Beste edozein kate, adibidez dezimalen bereizleak dituzten zatikiak edo ISO 8601 ez diren datak, ez dira bihurtuko, sortuko litzatekeen testu-katea hizkuntzarekin aldatuko bailitzateke. Aurreko eta atzeko zuriuneei ez ikusiarena egingo zaie.
numbers_text.xhp
par_id0908200901265220
help.text
The following ISO 8601 formats are converted: Ondoko ISO 8601 formatuak bihurtzen dira:
numbers_text.xhp
par_id0908200901265288
help.text
CCYY-MM-DD CCYY-MM-DD
numbers_text.xhp
par_id0908200901265267
help.text
CCYY-MM-DDThh:mm CCYY-MM-DDThh:mm
numbers_text.xhp
par_id0908200901265248
help.text
CCYY-MM-DDThh:mm:ss CCYY-MM-DDThh:mm:ss
numbers_text.xhp
par_id0908200901265374
help.text
CCYY-MM-DDThh:mm:ss,s CCYY-MM-DDThh:mm:ss,s
numbers_text.xhp
par_id0908200901265327
help.text
CCYY-MM-DDThh:mm:ss.s CCYY-MM-DDThh:mm:ss.s
numbers_text.xhp
par_id0908200901265399
help.text
hh:mm hh:mm
numbers_text.xhp
par_id0908200901265347
help.text
hh:mm:ss hh:mm:ss
numbers_text.xhp
par_id0908200901265349
help.text
hh:mm:ss,s hh:mm:ss,s
numbers_text.xhp
par_id0908200901265342
help.text
hh:mm:ss.s hh:mm:ss.s
numbers_text.xhp
par_id0908200901265491
help.text
The century code CC may not be omitted. Instead of the T date and time separator, exactly one space character may be used. Ezin zaio ezikusi egin mendearen CC kodeari. Data eta orduaren T bereizlearen ordez, zuriune-karaktere bat erabil daiteke.
numbers_text.xhp
par_id0908200901265467
help.text
If a date is given, it must be a valid Gregorian calendar date. In this case the optional time must be in the range 00:00 to 23:59:59.99999... Data bat emanez gero, egutegi gregoriarraren baliozko data izan beharko du. Kasu horretan, aukerako ordua bitarte honetan egon behar du: 00:00 - 23:59:59.99999...
numbers_text.xhp
par_id0908200901265420
help.text
If only a time string is given, it may have an hours value of more than 24, while minutes and seconds can have a maximum value of 59. Ordu-kate bat bakarrik emanez gero, 24 ordu baino gutxiagoko balio bat izan behar du, eta minutuak eta segundoak 59 gehienez.
numbers_text.xhp
par_id761567607207916
help.text
The conversion is done for single scalar values only, not within ranges. Bihurketa balio eskalar bakarretarako soilik egingo da, ez barrutietan.
numbers_text.xhp
par_id0908200901265448
help.text
The conversion is done for single scalar values, as in =A1+A2, or ="1E2"+1. Cell range arguments are not affected, so SUM(A1:A2) differs from A1+A2 if at least one of the two cells contain a convertible string. Bihurketa balio eskalar bakarrekin egiten da, adibidez =A1+A2, edo ="1E2"+1. Gelaxka-barrutien argumentuetan ez du eraginik, beraz SUM(A1:A2) eta A1+A2 desberdinak dira bi gelaxketako batek kate bihurgarri bat badu.
numbers_text.xhp
par_id090820090126540
help.text
Strings inside formulas are also converted, such as in ="1999-11-22"+42, which returns the date 42 days after November 22nd, 1999. Calculations involving localized dates as strings inside the formula return an error. For example, the localized date string "11/22/1999" or "22.11.1999" cannot be used for the automatic conversion. Formulen barruko kateak ere itzultzen dira, ="1999-11-22"+42 kateak esate baterako, 1999ko azaroaren 22a baino 42 egun gehiagoko data itzultzen baitu. Lokalizatutako datak kate gisa erabiltzen dituzten kalkuluek errorea itzuliko dute. Adibidez, lokalizatutako "11/22/1999" edo "22.11.1999" data-kateak ezin dira erabili automatikoki bihurtzeko.
numbers_text.xhp
hd_id1005200903485368
help.text
Example Adibidea
numbers_text.xhp
par_id1005200903485359
help.text
In A1 enter the text <literal>'1e2</literal> (which is converted to the number 100 internally). Sartu <literal>'1e2</literal> testua A1 gelaxkan (barne-funtzionamenduan 100 zenbakia bihurtuko dira).

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
numbers_text.xhp
par_id0908200901265267
help.text
Source string description
FpDBW
Source string location
numbers_text.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po, string 1010