Translation

address_auto.xhp par_id3155443 help.text
English VBpuo
Context English Basque Actions
address_auto.xhp
tit
help.text
Recognizing Names as Addressing Izenak erreferentzia gisa ezagutzea
address_auto.xhp
bm_id3148797
help.text
<bookmark_value>automatic addressing in tables</bookmark_value> <bookmark_value>natural language addressing</bookmark_value> <bookmark_value>formulas; using row/column labels</bookmark_value> <bookmark_value>text in cells; as addressing</bookmark_value> <bookmark_value>addressing; automatic</bookmark_value> <bookmark_value>name recognition on/off</bookmark_value> <bookmark_value>row headers;using in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>column headers;using in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>columns; finding labels automatically</bookmark_value> <bookmark_value>rows; finding labels automatically</bookmark_value> <bookmark_value>recognizing; column and row labels</bookmark_value> <bookmark_value>tauletako erreferentzia automatikoak</bookmark_value> <bookmark_value>hizkuntza naturaleko erreferentziak</bookmark_value> <bookmark_value>formulak; errenkaden/zutabeen etiketak erabiltzea</bookmark_value> <bookmark_value>gelaxketako testua; erreferentzia gisa</bookmark_value> <bookmark_value>erreferentziak; automatikoa</bookmark_value> <bookmark_value>izen-ezagutzea aktibatuta/desaktibatuta</bookmark_value> <bookmark_value>errenkada-goiburukoak;formuletan erabiltzea</bookmark_value> <bookmark_value>zutabe-goiburukoak;formuletan erabiltzea</bookmark_value> <bookmark_value>zutabeak; etiketak automatikoki bilatzea</bookmark_value> <bookmark_value>errenkadak; etiketak automatikoki bilatzea</bookmark_value> <bookmark_value>ezagutzea; zutabeen eta errenkaden etiketak</bookmark_value>
address_auto.xhp
hd_id3148797
help.text
<variable id="address_auto"><link href="text/scalc/guide/address_auto.xhp" name="Recognizing Names as Addressing">Recognizing Names as Addressing</link></variable> <variable id="address_auto"><link href="text/scalc/guide/address_auto.xhp" name="Izenak erreferentzia gisa ezagutzea">Izenak erreferentzia gisa ezagutzea</link></variable>
address_auto.xhp
par_id3152597
help.text
You can use cells with text to refer to the rows or to the columns that contain the cells. Testua daukaten gelaxkak erabil ditzakezu gelaxken errenkadei edo zutabeei erreferentzia egiteko.
address_auto.xhp
par_id3156283
help.text
<image id="img_id3154942" src="media/helpimg/names_as_addressing.png" width="5.408cm" height="2.212cm" localize="true"><alt id="alt_id3154942">Example spreadsheet</alt></image> <image id="img_id3154942" src="media/helpimg/names_as_addressing.png" width="5.408cm" height="2.212cm" localize="true"><alt id="alt_id3154942">Adibideko kalkulu-orria</alt></image>
address_auto.xhp
par_id3154512
help.text
In the example spreadsheet, you can use the string <item type="literal">'Column One'</item> in a formula to refer to the cell range <item type="literal">B3</item> to <item type="literal">B5</item>, or <item type="literal">'Column Two'</item> for the cell range <item type="literal">C2</item> to <item type="literal">C5</item>. You can also use <item type="literal">'Row One'</item> for the cell range <item type="literal">B3</item> to <item type="literal">D3</item>, or <item type="literal">'Row Two'</item> for the cell range <item type="literal">B4</item> to <item type="literal">D4</item>. The result of a formula that uses a cell name, for example, <item type="literal">SUM('Column One')</item>, is 600. Kalkulu-orrien adibidean, <item type="literal">'Lehen zutabea'</item> katea erabil dezakezu formula batean <item type="literal">B3</item> gelaxkatik <item type="literal">B5</item> gelaxkara bitarteko barrutiari erreferentzia egiteko, edo<item type="literal">'Bigarren zutabea'</item> <item type="literal">C2</item> gelaxkatik <item type="literal">C5</item> gelaxkara bitarteko barrutiari erreferentzia egiteko. <item type="literal">'Lehen errenkada'</item> ere erabil dezakezu <item type="literal">B3</item> gelaxkatik <item type="literal">D3</item> gelaxkara bitarteko barrutiarentzat, edo<item type="literal">'Bigarren errenkada'</item> <item type="literal">B4</item> gelaxkatik<item type="literal">D4</item> gelaxkara bitarteko barrutiarentzat. Gelaxka-izen bat erabiltzen duen formula baten emaitza, <item type="literal">SUM('Lehen zutabea') adibidez</item>, 600 da.
address_auto.xhp
par_id3155443
help.text
This function is active by default. To turn this function off, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate</emph> and clear the <emph>Automatically find column and row labels</emph> check box. Funtzio hau aktibo dago lehenetsi gisa. Funtzio hau desaktibatzeko, aukeratu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Hobespenak</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tresnak - Aukerak</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Calc - Kalkulatu</emph> eta garbitu <emph>Bilatu automatikoki zutabeen eta errenkaden etiketak</emph> kontrol-laukia.
address_auto.xhp
par_id3149210
help.text
If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, <item type="literal">'Harry\'s Bar'</item>. Calc aplikazioak izen bat automatikoki ezagutzea nahi baduzu, izenak letraz hasi behar du eta karaktere alfanumerikoak eduki behar ditu. Izena zuk zeuk sartzen baduzu formulan, ipini komatxo bakuna (') izenaren hasieran eta amaieran. Izenak komatxo bakun bat bakarrik badu, alderantzizko barra jarri behar duzu komatxoaren aurrean. Adibidez, <item type="literal">'Harry\'s Bar'</item>
auto_off.xhp
tit
help.text
Deactivating Automatic Changes Aldaketa automatikoak desaktibatzea
auto_off.xhp
bm_id3149456
help.text
<bookmark_value>deactivating; automatic changes</bookmark_value> <bookmark_value>tables; deactivating automatic changes in</bookmark_value> <bookmark_value>AutoInput function on/off</bookmark_value> <bookmark_value>text in cells;AutoInput function</bookmark_value> <bookmark_value>cells; AutoInput function of text</bookmark_value> <bookmark_value>input support in spreadsheets</bookmark_value> <bookmark_value>changing; input in cells</bookmark_value> <bookmark_value>AutoCorrect function;cell contents</bookmark_value> <bookmark_value>cell input;AutoInput function</bookmark_value> <bookmark_value>lowercase letters;AutoInput function (in cells)</bookmark_value> <bookmark_value>capital letters;AutoInput function (in cells)</bookmark_value> <bookmark_value>date formats;avoiding conversion to</bookmark_value> <bookmark_value>number completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>text completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>word completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>desaktibatzea; aldaketa automatikoak</bookmark_value> <bookmark_value>taulak; aldaketa automatikoak desaktibatzea</bookmark_value> <bookmark_value>sarrera automatikoaren funtzioa aktibatzea/desaktibatzea</bookmark_value> <bookmark_value>testua gelaxketan;sarrera automatikoaren funtzioa</bookmark_value> <bookmark_value>gelaxkak; testuaren sarrera automatikoaren funtzioa</bookmark_value> <bookmark_value>sarreraren euskarria kalkulu-orrietan</bookmark_value> <bookmark_value>aldatzea; sarrera gelaxketan</bookmark_value> <bookmark_value>Autozuzentzailearen funtzioa;cell contents</bookmark_value> <bookmark_value>gelaxken sarrera;sarrera automatikoaren funtzioa</bookmark_value> <bookmark_value>hizki minuskulak;sarrera automatikoaren funtzioa (gelaxketan)</bookmark_value> <bookmark_value>hizki maiuskulak;sarrera automatikoaren funtzioa</bookmark_value> <bookmark_value>daten formatuak;bihurketa saihestea</bookmark_value> <bookmark_value>zenbakien osaketa aktibatzea/desaktibatzea</bookmark_value> <bookmark_value>testuen osaketa aktibatzea/desaktibatzea</bookmark_value> <bookmark_value>hitzen osaketa aktibatzea/desaktibatzea</bookmark_value>
auto_off.xhp
hd_id3149456
help.text
<variable id="auto_off"><link href="text/scalc/guide/auto_off.xhp" name="Deactivating Automatic Changes">Deactivating Automatic Changes</link> </variable> <variable id="auto_off"><link href="text/scalc/guide/auto_off.xhp" name="Aldaketa automatikoak desaktibatzea">Aldaketa automatikoak desaktibatzea</link></variable>
auto_off.xhp
par_id3156442
help.text
By default, $[officename] automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z. Modu lehenetsian, $[officename](e)k automatikoki zuzentzen ditu ortografia-errore arruntenak eta idatzi ahala aplikatzen du formatua. Berehala desegin ditzakezu aldaketa automatikoak <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z sakatuz.
auto_off.xhp
par_id3145273
help.text
The following shows you how to deactivate and reactivate the automatic changes in $[officename] Calc: $[officename] Calc-eko aldaketa automatikoak nola desaktibatu (eta berraktibatu) erakusten da ondoren:
auto_off.xhp
hd_id3145748
help.text
Automatic Text or Number Completion Testu edo zenbakien osatze automatikoa
auto_off.xhp
par_id3154730
help.text
When making an entry in a cell, $[officename] Calc automatically suggests matching input found in the same column. This function is known as <emph>AutoInput</emph>. Gelaxketan sarrerak egitean, $[officename] Calc-ek automatikoki proposatzen du bat datorren sarrera, zutabe beretik hartuta. Funtzio horren izena <emph>Sarrera automatikoa</emph> da.
auto_off.xhp
par_id3153878
help.text
To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of <link href="text/scalc/01/06130000.xhp" name="Tools - AutoInput"><emph>Tools - AutoInput</emph></link>. Sarrera automatikoa aktibatu edo desaktibatzeko, kendu edo jarri hautamarka <link href="text/scalc/01/06130000.xhp" name="Tresnak - Sarrera automatikoa"><emph>Tresnak - Sarrera automatikoa</emph></link> aukerari.
auto_off.xhp
hd_id3146972
help.text
Automatic Conversion to Date Format Automatikoki bihurtzea datu-formatura
auto_off.xhp
par_id3153707
help.text
$[officename] Calc automatically converts certain entries to dates. For example, the entry <emph>1.1</emph> may be interpreted as January 1 of the current year, according to the locale settings of your operating system, and then displayed according to the date format applied to the cell. $[officename] Calc-ek automatikoki bihurtzen ditu sarrera batzuk data-formatura. Adibidez, <emph>1.1</emph> sarrera aurtengo urtarrilaren 1a gisa interpreta daiteke, sistema-eragilearen ezarpen lokalen arabera, eta orduan dagokion data-formatua aplikatuko zaio gelaxkari.
auto_off.xhp
par_id3159267
help.text
To ensure that an entry is interpreted as text, add an apostrophe at the beginning of the entry. The apostrophe is not displayed in the cell. Sarrera bat testu gisa interpretatuko dela ziurtatzeko, gehitu apostrofoa sarrera bakoitzaren hasieran. Apostrofoa ez da bistaratuko gelaxkan.
auto_off.xhp
hd_id3150043
help.text
Quotation Marks Replaced by Custom Quotes Komatxoak komatxo pertsonalizatuekin ordeztea
auto_off.xhp
par_id3155333
help.text
Choose <emph>Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options</emph>. Go to the <emph>Localized Options</emph> tab and unmark <emph>Replace</emph>. Hautatu <emph>Tresnak - Autozuzenketako aukerak</emph>. Joan <emph>Lokalizatutako aukerak</emph> fitxara, eta desmarkatu <emph>Ordeztu</emph>.
auto_off.xhp
hd_id3149565
help.text
Cell Content Always Begins With Uppercase Gelaxken edukia beti maiuskulaz hasten da

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
check box kontrol-lauki LibreOffice UI - master
row errenkada LibreOffice UI - master

String information

Context
address_auto.xhp
par_id3155443
help.text
Source string description
VBpuo
Source string location
address_auto.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po, string 7