Translation

02140000.xhp par_id5844294 help.text
English BC4Gt
Context English Slovenian Actions
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!)
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Prevajalnik:</emph> opisnega imena stolpca ali vrstice ni mogoče razločiti. <emph>Interpreter:</emph> v formuli manjka stolpec, vrstica ali delovni list, ki vsebuje celico, na katero se sklicuje.
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)
02140000.xhp
par_id3156259
help.text
An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid domain name, no column/row label, no macro, incorrect decimal divider, add-in not found. Identifikatorja ni bilo mogoče ovrednotiti (npr.: ni veljavnega sklica, ni veljavnega imena domene, ni oznake stolpca/vrstice, ni makra, nepravilen decimalen delitelj, dodatka ni mogoče najti).
02140000.xhp
par_id3154315
help.text
Internal syntax error Notranja skladenjska napaka
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Zastarel, ni več v rabi, izvira lahko iz starih dokumentov, če je bil rezultat formula iz domene.
02140000.xhp
par_id3152966
help.text
Internal overflow Notranja prekoračitev
02140000.xhp
par_id3149709
help.text
<emph>Interpreter: </emph>References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated. <emph>Interpreter: </emph>sklici so preveč vdelani (celica se nanaša na celico, ki se sklicuje na celico, ki se sklicuje na celico ...).
02140000.xhp
par_id4152967
help.text
No AddIn
02140000.xhp
par_id3149710
help.text
<emph>Interpreter: </emph>AddIn not found.
02140000.xhp
par_id3152967
help.text
No Macro
02140000.xhp
par_id3149711
help.text
<emph>Interpreter: </emph>Macro not found.
02140000.xhp
par_id5324564
help.text
532<br/>#DIV/0! 532<br/>#DIV/0!
02140000.xhp
par_id7941831
help.text
Division by zero Deljenje z nič
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 Operator deljenja /, če je imenovalec 0<br/>Tudi nekatere druge funkcije vrnejo to napako. Primeri:<br/>VARP z manj kot enim argumentom<br/>STDEVP z manj kot enim argumentom<br/>VAR z manj kot dvema argumentoma<br/>STANDARDIZE s stdev=0<br/>NORMDIST s stdev=0
02140000.xhp
par_id951549820044260
help.text
Nested arrays are not supported Vgnezdene matrike niso podprte.
02140000.xhp
par_id781549820065619
help.text
For example, ={1;{2}} Primer: ={1;{2}}
02140000.xhp
par_id521549825734781
help.text
Error: Array or matrix size Napaka: velikost matrike ali polja
02140000.xhp
par_id931549825818729
help.text
Unsupported inline array content Nepodprta vsebina vdelane matrike.
02140000.xhp
par_id551549825825905
help.text
For example, ={1+2} Primer: ={1+2}
02140000.xhp
par_id131549825893410
help.text
External content disabled Zunanja vsebina je onemogočena.
02140000.xhp
par_id881549825900965
help.text
Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet To se zgodi, ko gre za funkcijo, ki zahteva ponovno nalaganje zunanjih virov, uporabnik pa še ni potrdil ponovnega nalaganja zunanjih virov.
empty_cells.xhp
tit
help.text
Handling of Empty Cells Obravnava praznih celic
empty_cells.xhp
bm_id3146799
help.text
<bookmark_value>empty cells;handling of</bookmark_value> <bookmark_value>prazne celice;obravnavanje</bookmark_value>
empty_cells.xhp
hd_id1502121
help.text
<variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Handling of Empty Cells</link></variable> <variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Obravnava praznih celic</link></variable>
empty_cells.xhp
par_id8266853
help.text
In older versions of the software, empty cells were forced to numeric 0 in some contexts and to empty string in others, except in direct comparison where =A1=0 and =A1="" both resulted in TRUE if A1 was empty. Emptiness now is inherited until used, so both =VLOOKUP(...)=0 and =VLOOKUP(...)="" give TRUE if the lookup resulted in an empty cell being returned. V starejših različicah programa so bile prazne celice v nekaterih primerih omejene na številsko vrednost 0, v drugih pa na prazen niz, razen pri neposredni primerjavi, kjer sta =A1=0 in =A1="" vrnila TRUE, če je bila A1 prazna. Zdaj se praznost celice deduje do končnega ovrednotenja, tako da =VLOOKUP(...)=0 in =VLOOKUP(...)="" vrneta TRUE, če je funkcija VLOOKUP vrnila prazno celico.
empty_cells.xhp
par_id2733542
help.text
A simple reference to an empty cell is still displayed as numeric 0 but is not necessarily of type numeric anymore, so also comparisons with the referencing cell work as expected. Enostaven sklic na prazno celico je še vedno prikazan kot številka 0, vendar ni več nujno številka, tako da tudi primerjave s sklicujočo celico delujejo pričakovano.
empty_cells.xhp
par_id4238715
help.text
For the following examples, A1 contains a number, B1 is empty, C1 contains the reference to B1: Pri sledečih primerih A1 vsebuje številko, B1 je prazna, C1 pa vsebuje sklic na B1:
empty_cells.xhp
par_id291535142746121
help.text
Case Primer
empty_cells.xhp
par_id441535142746121
help.text
Formula Formula

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Source string description
BC4Gt
Source string location
02140000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sl/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 73