Translation

02140000.xhp par_id3150393 help.text
English 3VQCp
Context English Basque Actions
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Argumentu baliogabea
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). Argudioaren funtzioa ez da baliozkoa. Adibidez, zenbaki negatibo bat SQRT() funtziorako, balio hau lortzeko erabili IMSQRT() funtzioa.
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#ZBKIA!
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation koma mugikorreko eragiketa baliogabea
02140000.xhp
par_id3159266
help.text
A calculation results in an overflow of the defined value range. Kalkuluaren emaitzak definitutako balio-bitartea gainditzen duenean.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error parametro-zerrendako errorea
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Funtzio-parametroa baliogabea da. Testua zenbaki baten ordez, edo domeinu-erreferentzi bat gelaxka-erreferentziaren ordez.
02140000.xhp
par_id3150107
help.text
Error: Pair missing errorea: bikotea falta da
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Parentesia falta da. Adibidez, ixteko parentesia bai, baina irekitzekoa falta.
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator eragilea falta da
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Eragilea falta da. Adibidez, "=2(3+4) * " funtzioan "2" eta "(" arteko eragilea falta da.
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3154710
help.text
Variable is missing, for example when two operators are together "=1+*2". Aldagaia falta da. Adibidez, bi eragile elkarren jarraian agertzen direnean: "=1+*2".
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3145319
help.text
Function requires more variables than are provided, for example, AND() and OR(). Funtzioak aldagai gehiago behar ditu. Adibidez, AND() edo OR().
02140000.xhp
par_id3150393
help.text
Formula overflow formula luzeegia
02140000.xhp
par_id3159259
help.text
<emph>Compiler:</emph> the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192. <emph>Konpilatzailea:</emph> formula barneko token kopurua (hau da, eragileak, aldagaiak, parentesiak) 8192 baino handiagoa da.
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow kate luzeegia
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 kB in size. <emph>Konpilatzailea:</emph> formulako identifikatzaile batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du. <emph>Interpretatzailea:</emph> kate-eragiketaren emaitza batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du.
02140000.xhp
par_id3157904
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Zenbakizko datu gehiegi dituzten ordenatze-eragiketa (geh. 100000) edo kalkulu-pilaren gainezkatzea.
02140000.xhp
par_id3147424
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148438
help.text
Unknown error. Errore ezezaguna.
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. Matrize bat espero da kalkulu-pilan, baina ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3153934
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3149507
help.text
Unknown code, for example, a document with a newer function is loaded in an older version that does not contain the function. Kode ezezaguna. Adibidez, funtzio berriagoa duen dokumentua kargatu da funtzio hori ez daukan bertsio zaharrago batean.
02140000.xhp
par_id3149189
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available Aldagaia ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#BALIOA!
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!) Emaitzarik ez (Err:519 ordez, gelaxkak #BALIOA! bistaratzen du)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id3150393
help.text
Source string description
3VQCp
Source string location
02140000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 32