Translation

02140000.xhp par_id3149507 help.text
English iTiDA
Context English Basque Actions
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3154710
help.text
Variable is missing, for example when two operators are together "=1+*2". Aldagaia falta da. Adibidez, bi eragile elkarren jarraian agertzen direnean: "=1+*2".
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3145319
help.text
Function requires more variables than are provided, for example, AND() and OR(). Funtzioak aldagai gehiago behar ditu. Adibidez, AND() edo OR().
02140000.xhp
par_id3150393
help.text
Formula overflow formula luzeegia
02140000.xhp
par_id3159259
help.text
<emph>Compiler:</emph> the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192. <emph>Konpilatzailea:</emph> formula barneko token kopurua (hau da, eragileak, aldagaiak, parentesiak) 8192 baino handiagoa da.
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow kate luzeegia
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 kB in size. <emph>Konpilatzailea:</emph> formulako identifikatzaile batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du. <emph>Interpretatzailea:</emph> kate-eragiketaren emaitza batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du.
02140000.xhp
par_id3157904
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Zenbakizko datu gehiegi dituzten ordenatze-eragiketa (geh. 100000) edo kalkulu-pilaren gainezkatzea.
02140000.xhp
par_id3147424
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148438
help.text
Unknown error. Errore ezezaguna.
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. Matrize bat espero da kalkulu-pilan, baina ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3153934
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3149507
help.text
Unknown code, for example, a document with a newer function is loaded in an older version that does not contain the function. Kode ezezaguna. Adibidez, funtzio berriagoa duen dokumentua kargatu da funtzio hori ez daukan bertsio zaharrago batean.
02140000.xhp
par_id3149189
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available Aldagaia ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#BALIOA!
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!) Emaitzarik ez (Err:519 ordez, gelaxkak #BALIOA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3153108
help.text
The formula yields a value that does not correspond to the definition; or a cell that is referenced in the formula contains text instead of a number. Definizioari ez dagokion balio bat dauka formulak, edo formulan erreferentziatutako gelaxka batek testua dauka zenbaki baten ordez.
02140000.xhp
par_id3150017
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. Konpilatzaile-kode ezezaguna sortu du konpilatzaileak.
02140000.xhp
par_id3153737
help.text
Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!) Barne-sintaxiaren errorea (Err:521 ordez, gelaxkak #NULUA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result. Ez koderik ez emaitzarik.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Erreferentzia zirkularra
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Formula refers directly or indirectly to itself and the <emph>Iterations</emph> option is not set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate. Formulak zuzenean edo zeharretaka bere buruari erreferentziatzen dio eta <emph>Iterazioak</emph> aukera ez da <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Hobespenak</caseinline><defaultinline>Tresnak - Aukerak</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Kalkulatu pean ezartzen.
02140000.xhp
par_id3150930
help.text
The calculation procedure does not converge Kalkulu-prozedurak ez du konbergitzen
02140000.xhp
par_id3150272
help.text
Function missed a targeted value, or <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iterative references</link> do not reach the minimum change within the maximum steps that are set. Helburuko balio bat falta da funtzioan, edo <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">erreferentzia iteratiboak</link> ez dira heltzen gutxieneko aldaketara ezarritako gehieneko urratsen barruan.
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#ERREF!
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!) Baliogabeko erreferentziak (Err:524 ordez, gelaxkak #ERREF! bistaratzen du)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
Document Dokumentua LibreOffice UI - master

String information

Context
02140000.xhp
par_id3149507
help.text
Source string description
iTiDA
Source string location
02140000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 43