Translation

02140000.xhp par_id3148428 help.text
English KxXmj
Context English Basque Actions
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#BALIOA!
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!) Emaitzarik ez (Err:519 ordez, gelaxkak #BALIOA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3153108
help.text
The formula yields a value that does not correspond to the definition; or a cell that is referenced in the formula contains text instead of a number. Definizioari ez dagokion balio bat dauka formulak, edo formulan erreferentziatutako gelaxka batek testua dauka zenbaki baten ordez.
02140000.xhp
par_id3150017
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. Konpilatzaile-kode ezezaguna sortu du konpilatzaileak.
02140000.xhp
par_id3153737
help.text
Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!) Barne-sintaxiaren errorea (Err:521 ordez, gelaxkak #NULUA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result. Ez koderik ez emaitzarik.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Erreferentzia zirkularra
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Formula refers directly or indirectly to itself and the <emph>Iterations</emph> option is not set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate. Formulak zuzenean edo zeharretaka bere buruari erreferentziatzen dio eta <emph>Iterazioak</emph> aukera ez da <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Hobespenak</caseinline><defaultinline>Tresnak - Aukerak</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Kalkulatu pean ezartzen.
02140000.xhp
par_id3150930
help.text
The calculation procedure does not converge Kalkulu-prozedurak ez du konbergitzen
02140000.xhp
par_id3150272
help.text
Function missed a targeted value, or <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iterative references</link> do not reach the minimum change within the maximum steps that are set. Helburuko balio bat falta da funtzioan, edo <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">erreferentzia iteratiboak</link> ez dira heltzen gutxieneko aldaketara ezarritako gehieneko urratsen barruan.
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#ERREF!
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!) Baliogabeko erreferentziak (Err:524 ordez, gelaxkak #ERREF! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Konpilatzailea:</emph> zutabe edo errenkada baten deskribapenaren izena ezin da ebatzi. <emph>Interpretatzailea:</emph> formula batean erreferentziatako gelaxka duen zutabea, errenkada edo orria falta da.
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?) Izen baliogabeak (Err:525 ordez, gelaxkak #IZENA? bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3156259
help.text
An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid domain name, no column/row label, no macro, incorrect decimal divider, add-in not found. Identifikadore bat ezin izan da ebaluatu (adib. erreferentzia baliogabea, domeinu-izen baliogabea, zutabe/errenkada etiketa baliogabea, makrorik ez, dezimal-bereizle faltsua, osagarria ez da aurkitu).
02140000.xhp
par_id3154315
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Zaharkitua, orain ez da erabiltzen, baina dokumentu zaharretan ager liteke formula baten emaitza area bat denean
02140000.xhp
par_id3152966
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149709
help.text
<emph>Interpreter: </emph>References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated. <emph>Interpretatzailea: </emph> erreferentziak, hala nola gelaxka batek beste bat erreferentziatzen duenean, gehiegi kapsulatuta daude.
02140000.xhp
par_id4152967
help.text
No AddIn Osagarririk ez
02140000.xhp
par_id3149710
help.text
<emph>Interpreter: </emph>AddIn not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da osagarria aurkitu.
02140000.xhp
par_id3152967
help.text
No Macro Makrorik ez
02140000.xhp
par_id3149711
help.text
<emph>Interpreter: </emph>Macro not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da makroa aurkitu.
02140000.xhp
par_id5324564
help.text
532<br/>#DIV/0! 532<br/>#DIV/0!
02140000.xhp
par_id7941831
help.text
Division by zero Zatitzailea zero
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 / zatiketa-eragilea izendatzailea 0 bada<br/>Beste funtzio batzuek ere errore hori ematen dute, adibidez:<br/>VARP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>STDEVP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>VAR bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STDEV bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STANDARDIZE stdev=0 balioarekin<br/>NORMDIST stdev=0 balioarekin
02140000.xhp
par_id951549820044260
help.text
Nested arrays are not supported Habiaratutako matrizeak ez daude onartuta
02140000.xhp
par_id781549820065619
help.text
For example, ={1;{2}} Adibidez, ={1;{2}}
02140000.xhp
par_id521549825734781
help.text
Error: Array or matrix size Errorea: Matrizearen tamaina

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
cell gelaxka LibreOffice UI - master

String information

Context
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
Source string description
KxXmj
Source string location
02140000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 61