Translation

02140000.xhp par_id3152966 help.text
English M3m5X
Context English Basque Actions
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. Konpilatzaile-kode ezezaguna sortu du konpilatzaileak.
02140000.xhp
par_id3153737
help.text
Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!) Barne-sintaxiaren errorea (Err:521 ordez, gelaxkak #NULUA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result. Ez koderik ez emaitzarik.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Erreferentzia zirkularra
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Formula refers directly or indirectly to itself and the <emph>Iterations</emph> option is not set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate. Formulak zuzenean edo zeharretaka bere buruari erreferentziatzen dio eta <emph>Iterazioak</emph> aukera ez da <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Hobespenak</caseinline><defaultinline>Tresnak - Aukerak</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Kalkulatu pean ezartzen.
02140000.xhp
par_id3150930
help.text
The calculation procedure does not converge Kalkulu-prozedurak ez du konbergitzen
02140000.xhp
par_id3150272
help.text
Function missed a targeted value, or <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iterative references</link> do not reach the minimum change within the maximum steps that are set. Helburuko balio bat falta da funtzioan, edo <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">erreferentzia iteratiboak</link> ez dira heltzen gutxieneko aldaketara ezarritako gehieneko urratsen barruan.
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#ERREF!
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!) Baliogabeko erreferentziak (Err:524 ordez, gelaxkak #ERREF! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Konpilatzailea:</emph> zutabe edo errenkada baten deskribapenaren izena ezin da ebatzi. <emph>Interpretatzailea:</emph> formula batean erreferentziatako gelaxka duen zutabea, errenkada edo orria falta da.
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?) Izen baliogabeak (Err:525 ordez, gelaxkak #IZENA? bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3156259
help.text
An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid domain name, no column/row label, no macro, incorrect decimal divider, add-in not found. Identifikadore bat ezin izan da ebaluatu (adib. erreferentzia baliogabea, domeinu-izen baliogabea, zutabe/errenkada etiketa baliogabea, makrorik ez, dezimal-bereizle faltsua, osagarria ez da aurkitu).
02140000.xhp
par_id3154315
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Zaharkitua, orain ez da erabiltzen, baina dokumentu zaharretan ager liteke formula baten emaitza area bat denean
02140000.xhp
par_id3152966
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149709
help.text
<emph>Interpreter: </emph>References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated. <emph>Interpretatzailea: </emph> erreferentziak, hala nola gelaxka batek beste bat erreferentziatzen duenean, gehiegi kapsulatuta daude.
02140000.xhp
par_id4152967
help.text
No AddIn Osagarririk ez
02140000.xhp
par_id3149710
help.text
<emph>Interpreter: </emph>AddIn not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da osagarria aurkitu.
02140000.xhp
par_id3152967
help.text
No Macro Makrorik ez
02140000.xhp
par_id3149711
help.text
<emph>Interpreter: </emph>Macro not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da makroa aurkitu.
02140000.xhp
par_id5324564
help.text
532<br/>#DIV/0! 532<br/>#DIV/0!
02140000.xhp
par_id7941831
help.text
Division by zero Zatitzailea zero
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 / zatiketa-eragilea izendatzailea 0 bada<br/>Beste funtzio batzuek ere errore hori ematen dute, adibidez:<br/>VARP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>STDEVP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>VAR bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STDEV bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STANDARDIZE stdev=0 balioarekin<br/>NORMDIST stdev=0 balioarekin
02140000.xhp
par_id951549820044260
help.text
Nested arrays are not supported Habiaratutako matrizeak ez daude onartuta
02140000.xhp
par_id781549820065619
help.text
For example, ={1;{2}} Adibidez, ={1;{2}}
02140000.xhp
par_id521549825734781
help.text
Error: Array or matrix size Errorea: Matrizearen tamaina
02140000.xhp
par_id931549825818729
help.text
Unsupported inline array content Onartzen ez den lerroko matrize-edukia
02140000.xhp
par_id551549825825905
help.text
For example, ={1+2} Adibidez, ={1+2}
02140000.xhp
par_id131549825893410
help.text
External content disabled Kanpoko edukia desgaitu da
02140000.xhp
par_id881549825900965
help.text
Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet Funtzio batek kanpoko iturburuak (bir)kargatzea behar badu eta erabiltzailea oraindik kanpoko iturburuen birkargatzea baieztatu ez badu gertatzen da
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id3152966
help.text
Source string description
M3m5X
Source string location
02140000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 65