Translation

02140000.xhp par_id3150017 help.text
English z3KSt
Context English Basque Actions
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow kate luzeegia
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 kB in size. <emph>Konpilatzailea:</emph> formulako identifikatzaile batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du. <emph>Interpretatzailea:</emph> kate-eragiketaren emaitza batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du.
02140000.xhp
par_id3157904
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Zenbakizko datu gehiegi dituzten ordenatze-eragiketa (geh. 100000) edo kalkulu-pilaren gainezkatzea.
02140000.xhp
par_id3147424
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148438
help.text
Unknown error. Errore ezezaguna.
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. Matrize bat espero da kalkulu-pilan, baina ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3153934
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3149507
help.text
Unknown code, for example, a document with a newer function is loaded in an older version that does not contain the function. Kode ezezaguna. Adibidez, funtzio berriagoa duen dokumentua kargatu da funtzio hori ez daukan bertsio zaharrago batean.
02140000.xhp
par_id3149189
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available Aldagaia ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#BALIOA!
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!) Emaitzarik ez (Err:519 ordez, gelaxkak #BALIOA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3153108
help.text
The formula yields a value that does not correspond to the definition; or a cell that is referenced in the formula contains text instead of a number. Definizioari ez dagokion balio bat dauka formulak, edo formulan erreferentziatutako gelaxka batek testua dauka zenbaki baten ordez.
02140000.xhp
par_id3150017
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. Konpilatzaile-kode ezezaguna sortu du konpilatzaileak.
02140000.xhp
par_id3153737
help.text
Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!) Barne-sintaxiaren errorea (Err:521 ordez, gelaxkak #NULUA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result. Ez koderik ez emaitzarik.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Erreferentzia zirkularra
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Formula refers directly or indirectly to itself and the <emph>Iterations</emph> option is not set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate. Formulak zuzenean edo zeharretaka bere buruari erreferentziatzen dio eta <emph>Iterazioak</emph> aukera ez da <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Hobespenak</caseinline><defaultinline>Tresnak - Aukerak</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Kalkulatu pean ezartzen.
02140000.xhp
par_id3150930
help.text
The calculation procedure does not converge Kalkulu-prozedurak ez du konbergitzen
02140000.xhp
par_id3150272
help.text
Function missed a targeted value, or <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iterative references</link> do not reach the minimum change within the maximum steps that are set. Helburuko balio bat falta da funtzioan, edo <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">erreferentzia iteratiboak</link> ez dira heltzen gutxieneko aldaketara ezarritako gehieneko urratsen barruan.
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#ERREF!
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!) Baliogabeko erreferentziak (Err:524 ordez, gelaxkak #ERREF! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Konpilatzailea:</emph> zutabe edo errenkada baten deskribapenaren izena ezin da ebatzi. <emph>Interpretatzailea:</emph> formula batean erreferentziatako gelaxka duen zutabea, errenkada edo orria falta da.
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?) Izen baliogabeak (Err:525 ordez, gelaxkak #IZENA? bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3156259
help.text
An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid domain name, no column/row label, no macro, incorrect decimal divider, add-in not found. Identifikadore bat ezin izan da ebaluatu (adib. erreferentzia baliogabea, domeinu-izen baliogabea, zutabe/errenkada etiketa baliogabea, makrorik ez, dezimal-bereizle faltsua, osagarria ez da aurkitu).
02140000.xhp
par_id3154315
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Zaharkitua, orain ez da erabiltzen, baina dokumentu zaharretan ager liteke formula baten emaitza area bat denean
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/05

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id3150017
help.text
Source string description
z3KSt
Source string location
02140000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 49