Translation

02140000.xhp par_id3147539 help.text
English iGGQE
Context English Estonian Actions
02140000.xhp
par_id3149189
help.text
Internal syntax error Sisemine süntaksiviga
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available Muutuja pole saadaval
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#VALUE!
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!) Tulemus puudub (Err:519 asemel kuvatakse lahtris #VALUE!)
02140000.xhp
par_id3153108
help.text
The formula yields a value that does not correspond to the definition; or a cell that is referenced in the formula contains text instead of a number. Valemi tulemuseks on väärtus, mis ei vasta funktsiooni definitsioonile, või sisaldab valemis viidatud lahter arvu asemel teksti.
02140000.xhp
par_id3150017
help.text
Internal syntax error Sisemine süntaksiviga
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. Kompilaator tekitab kompilaatorile tundmatut koodi.
02140000.xhp
par_id3153737
help.text
Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!) Sisemine süntaksiviga (Err:521 asemel kuvatakse lahtris #NULL!)
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result. Kood puudub või tulemus puudub.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Ringviide
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Formula refers directly or indirectly to itself and the <emph>Iterations</emph> option is not set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate. Valem viitab otseselt või kaudselt iseendale ja säte <emph>Iteratsioonid</emph> pole seadistuses (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Eelistused</caseinline><defaultinline>Tööriistad - Sätted</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Arvutamine) sisse lülitatud.
02140000.xhp
par_id3150930
help.text
The calculation procedure does not converge Arvutus ei koondu
02140000.xhp
par_id3150272
help.text
Function missed a targeted value, or <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iterative references</link> do not reach the minimum change within the maximum steps that are set. Funktsioonil puudub lõppväärtus või ei saavuta <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">ringviidete iteratsioonid</link> vähimat sammu määratud maksimaalsete tehete hulgas.
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#REF!
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!) Vigased viited (Err:524 asemel kuvatakse lahtris #REF!)
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Kompilaator:</emph> veeru või rea kirjelduse nime polnud võimalik lahendada.<br/><emph>Interpretaator:</emph> valemis on puudu veerg, rida või leht, mis sisaldab viidatud lahtrit.
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?) Vigased nimed (Err:525 asemel kuvatakse lahtris #NAME?)
02140000.xhp
par_id3156259
help.text
An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid domain name, no column/row label, no macro, incorrect decimal divider, add-in not found. Identifikaator ei ole kasutatav, näiteks ei leita sobivat viidet, domeeninime, rea või veeru silti, makrot, lisaprogrammi või on kümnenderaldaja vale.
02140000.xhp
par_id3154315
help.text
Internal syntax error Sisemine süntaksiviga
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Ülearune, praegu enam ei kasutata, kuid võib kaasneda vanade dokumentidega, kui tulemuseks on valem domeenist.
02140000.xhp
par_id3152966
help.text
Internal overflow Sisemine ületäitumine
02140000.xhp
par_id3149709
help.text
<emph>Interpreter: </emph>References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated. <emph>Interpretaator:</emph> viited on liialt üksteise sees, nt kui lahter viitab lahtrile.
02140000.xhp
par_id4152967
help.text
No AddIn Lisa ei leitud
02140000.xhp
par_id3149710
help.text
<emph>Interpreter: </emph>AddIn not found. <emph>Interpretaator:</emph> lisandmoodulit ei leitud.
02140000.xhp
par_id3152967
help.text
No Macro Makrot ei leitud
02140000.xhp
par_id3149711
help.text
<emph>Interpreter: </emph>Macro not found. <emph>Interpretaator:</emph> makrot ei leitud.
02140000.xhp
par_id5324564
help.text
532<br/>#DIV/0! 532<br/>#DIV/0!
02140000.xhp
par_id7941831
help.text
Division by zero Jagamine nulliga
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 Jagamistehe /, kui nimetaja on 0<br/>Selle vea võivad tagastada ka mõned teised funktsioonid:<br/>VARP vähem kui 1 argumendi korral<br/>STDEVP vähem kui 1 argumendi korral<br/>VAR vähem kui 2 argumendi korral<br/>STDEV vähem kui 2 argumendi korral<br/>STANDARDIZE, kui stdev=0<br/>NORMDIST, kui stdev=0
02140000.xhp
par_id951549820044260
help.text
Nested arrays are not supported Põimitud massiivid pole toetatud

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
Source string description
iGGQE
Source string location
02140000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 59