Translation

06010000.xhp par_id3152596 help.text
English yH3c4
Context English Dutch
02160000.xhp
hd_id3150275
help.text
<link href="text/scalc/02/02160000.xhp" name="Number Format: Add Decimal Place">Number Format: Add Decimal Place</link> <link href="text/scalc/02/02160000.xhp" name="Number Format: Add Decimal Place">Getalopmaak: decimaal toevoegen</link>
02160000.xhp
par_id3150792
help.text
<ahelp hid=".uno:NumberFormatIncDecimals">Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NumberFormatIncDecimals">Klik hier om een decimale positie aan een getal in de geselecteerde cellen toe te voegen .</ahelp>
02160000.xhp
par_id3145787
help.text
<image id="img_id3145271" src="cmd/sc_numberformatincdecimals.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145271">Icon Add Decimal Place</alt></image> <image id="img_id3145271" src="cmd/sc_numberformatincdecimals.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145271">Pictogram Decimalen toevoegen</alt></image>
02160000.xhp
par_id3149262
help.text
Number Format: Add Decimal Place Getalopmaak: decimaal toevoegen
02170000.xhp
tit
help.text
Number Format: Delete Decimal Place Getalopmaak: decimaal verwijderen
02170000.xhp
hd_id3149164
help.text
<link href="text/scalc/02/02170000.xhp" name="Number Format: Delete Decimal Place">Number Format: Delete Decimal Place</link> <link href="text/scalc/02/02170000.xhp" name="Number Format: Delete Decimal Place">Getalopmaak: decimaal verwijderen</link>
02170000.xhp
par_id3147264
help.text
<ahelp hid=".uno:NumberFormatDecDecimals">Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NumberFormatDecDecimals">Verwijdert één decimaal van de getallen in de geselecteerde cellen.</ahelp>
02170000.xhp
par_id3145173
help.text
<image id="img_id3153192" src="cmd/sc_numberformatdecdecimals.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153192">Icon Delete Decimal Place</alt></image> <image id="img_id3153192" src="cmd/sc_numberformatdecdecimals.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153192">Pictogram Decimalen verwijderen</alt></image>
02170000.xhp
par_id3154686
help.text
Number Format: Delete Decimal Place Getalopmaak: decimaal verwijderen
06010000.xhp
tit
help.text
Name Box Naamvak
06010000.xhp
bm_id3156326
help.text
<bookmark_value>formula bar; sheet area names</bookmark_value><bookmark_value>sheet area names</bookmark_value><bookmark_value>showing; cell references</bookmark_value><bookmark_value>cell references; showing</bookmark_value> <bookmark_value>formulebalk; bladgebiedsnamen</bookmark_value><bookmark_value>bladgebiedsnamen</bookmark_value><bookmark_value>weergeven; celverwijzingen</bookmark_value><bookmark_value>celverwijzingen; weergeven</bookmark_value>
06010000.xhp
hd_id3156326
help.text
<link href="text/scalc/02/06010000.xhp" name="Name Box">Name Box</link> <link href="text/scalc/02/06010000.xhp" name="Naamvak">Naamvak</link>
06010000.xhp
par_id3149656
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_POS">Displays the reference for the current cell, the range of the selected cells, or the name of the area. You can also select a range of cells, and then type a name for that range into the <emph>Name Box</emph>.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_POS">Toont de verwijzing voor de huidige cel, het bereik van de geselecteerde cellen of de naam van het gebied. U kunt ook een celbereik selecteren, en dan in het <emph>Naamvak</emph> een naam voor dat bereik typen.</ahelp>
06010000.xhp
par_id3163710
help.text
<image id="img_id3152576" src="media/helpimg/calcein.png" width="1.2398inch" height="0.2398inch" localize="true"><alt id="alt_id3152576">Combo box sheet area</alt></image> <image id="img_id3152576" src="media/helpimg/calcein.png" width="1.2398inch" height="0.2398inch" localize="true"><alt id="alt_id3152576">Keuzelijst met invoervak op bladgebied</alt></image>
06010000.xhp
par_id3151118
help.text
Name Box Naamvak
06010000.xhp
par_id3152596
help.text
To jump to a particular cell, or to select a cell range, type the cell reference, or cell range reference in this box, for example, F1, or A1:C4. You can also enter full name of a sheet; the tooltip then changes to "Go To Sheet", and pressing Enter switches to that sheet. Als u naar een bepaalde cel wilt springen of een celbereik wilt selecteren, typt u de celverwijzing of celbereikreferentie in dit vak, bijvoorbeeld F1 of A1: C4. U kunt ook de volledige naam van een blad invoeren; de knopinfo verandert dan in "Ga naar blad" en druk op Enter schakelt naar dat blad.
06030000.xhp
tit
help.text
Sum Som
06030000.xhp
bm_id3157909
help.text
<bookmark_value>functions;sum function icon</bookmark_value> <bookmark_value>formula bar;sum function</bookmark_value> <bookmark_value>sum icon</bookmark_value> <bookmark_value>AutoSum button, see sum icon</bookmark_value> <bookmark_value>functies;pictogram functie Som</bookmark_value> <bookmark_value>formulebalk;functie Som</bookmark_value> <bookmark_value>pictogram Som</bookmark_value> <bookmark_value>knop Som, zie pictogram Som</bookmark_value>
06030000.xhp
hd_id3157909
help.text
<link href="text/scalc/02/06030000.xhp" name="Sum">Select Function</link> <link href="text/scalc/02/06030000.xhp" name="Sum">Functie selecteren</link>
06030000.xhp
par_id3150543
help.text
<ahelp hid="HID_INSWIN_SUMME">Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.</ahelp> <ahelp hid="HID_INSWIN_SUMME">Voeg een functie van een celbereik in de huidige cel in. De functie kan zijn Som, Gemiddelde, Minimum, Maximum en Aantal. Klik in een cel, klik op dit pictogram, selecteer de functie in de keuzelijst en pas eventueel het celbereik aan. Of selecteer enkele cellen waarin de functiewaarde wordt ingevoegd en klik vervolgens op het pictogram. Het resultaat van de functie wordt onderaan het bereik toegevoegd.</ahelp>
06030000.xhp
par_id3153770
help.text
<image id="img_id3147434" src="cmd/sc_autosum.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3147434">Icon Select Function</alt></image> <image id="img_id3147434" src="cmd/sc_autosum.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3147434">Pictogram Functie selecteren</alt></image>
06030000.xhp
par_id3152577
help.text
Select Function Functie selecteren
06030000.xhp
hd_id161592658402954
help.text
Select Function applied with no selected range Selecteer de toegepaste functie zonder selectie van het bereik
06030000.xhp
par_id3156444
help.text
$[officename] automatically suggests a cell range, provided that the spreadsheet contains data. If the cell range already contains a function, you can combine it with the new one to yield the function applied to the range data. If the range contains filters, the Subtotal function is inserted instead of the selected function. $[officename] suggereert automatisch een celbereik, op voorwaarde dat het werkblad gegevens bevat. Als het celbereik al een functie bevat, kunt u deze combineren met de nieuwe functie die op de bereikgegevens wordt toegepast. Als het bereik filters bevat, wordt de functie Subtotaal ingevoegd in plaats van de geselecteerde functie.
06030000.xhp
par_id3153189
help.text
Click the <emph>Accept</emph> icon to use the formula displayed in the input line or <emph>Cancel</emph>. Klik op het pictogram <emph>Aanvaarden</emph> om de formule te gebruiken die wordt weergegeven in de invoerregel of <emph>Annuleren</emph>.
06030000.xhp
par_id231592663499228
help.text
<image src="cmd/sc_ok.svg" id="img_id521592663499228" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id171592663499228">Accept Icon</alt></image> <image src="cmd/sc_ok.svg" id="img_id521592663499228" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id171592663499228">Pictogram Aanvaarden</alt></image>
06030000.xhp
par_id481592663499228
help.text
Accept Aanvaarden
06030000.xhp
par_id311592663828848
help.text
<image src="cmd/sc_cancel.svg" id="img_id641592663828848" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id111592663828848">Icon Cancel</alt></image> <image src="cmd/sc_cancel.svg" id="img_id641592663828848" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id111592663828848">Pictogram Annuleren</alt></image>
06030000.xhp
par_id431592663828848
help.text
Cancel Annuleren
06030000.xhp
hd_id261592658395518
help.text
Select Function applied on a selected range Selecteer de functie die is toegepast op een geselecteerd bereik
06030000.xhp
par_id911592658130888
help.text
When the selected range has two or more rows, the function is calculated for each column. The results are placed in empty cells on the first available row below the range, one result per column. Wanneer het geselecteerde bereik twee of meer rijen heeft, wordt de functie voor elke kolom berekend. De resultaten worden in lege cellen op de eerste beschikbare rij onder het bereik geplaatst, één resultaat per kolom.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
06010000.xhp
par_id3152596
help.text
Source string description
yH3c4
Source string location
06010000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
nl/helpcontent2/source/text/scalc/02.po, string 40