Translation

05120000.xhp par_id3155602 help.text
English mbqvS
Context English Turkish Actions
05120000.xhp
par_id3149413
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">List of the conditions defined for the cell range in order of evaluation.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Değerlendirme sırasına göre hücre aralığı için tanımlanan koşulların listesi.</ahelp>
05120000.xhp
par_id3149414
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Increase priority of the selected condition.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Seçilen durumun önceliğini artır.</ahelp>
05120000.xhp
par_id3149415
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Decrease priority of the selected condition.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Seçilen durumun önceliğini düşür.</ahelp>
05120000.xhp
hd_id31531891
help.text
Condition Şart
05120000.xhp
par_id31494131
help.text
You can define as many conditions as you want. İstediğiniz kadar çok durum tanımlayabilirsiniz.
05120000.xhp
par_id31494132
help.text
Specify if conditional formatting is dependent on one of the entry listed on the drop down box: Koşullu biçimlendirmenin açılan kutuda listelenen girdilerden birine bağlı olup olmadığını belirtin:
05120000.xhp
par_id31494133
help.text
If you select <emph>All cells</emph>, see Color Scale, Data Bar or Icon Set explanations below, depending on which visual representation the conditional formatting should be represented.
05120000.xhp
par_id31494134
help.text
If you select <emph>Cell value is</emph>: Eğer <emph>Hücre değeri</emph>ni seçerseniz:
05120000.xhp
par_id31494135
help.text
Select a condition in the drop down list for the format to be applied to the selected cells and enter the value. Seçilmiş hücrelere uygulanacak biçimlendirme için koşulu açılan listeden seçin ve değeri girin.
05120000.xhp
par_id31494136
help.text
In front of <emph>Apply Styles</emph>, select the desired style in the list or chose <emph>New Style</emph> to create one. <emph>Biçem Uygula</emph>'nın önünde, istediğiniz biçemi listeden seçin veya yenisini oluşturmak için <emph>Yeni Biçem</emph>'i seçin.
05120000.xhp
par_id31494137
help.text
<ahelp hid=".">Click the <emph>Add</emph> button to add another condition, click the <emph>Remove</emph> button to remove a condition.</ahelp> <ahelp hid=".">Yeni bir durum eklemek için <emph>Ekle</emph> düğmesine, bir durumu çıkarmak için ise <emph>Çıkar</emph> düğmesine tıklayın.</ahelp>
05120000.xhp
par_id31494138
help.text
<ahelp hid=".">In the <emph>Range</emph> field, define the range of cells concerned by the conditional formatting.</ahelp> Click on the <emph>Shrink</emph> button to minimize the dialog box. Click again on the button to come back to the dialog box once the range is selected. <ahelp hid="."><emph>Aralık</emph> alanında koşullu biçimlendirme uygulanacak hücrelerin aralığını tanımlayın.</ahelp> İletişim penceresini küçültmek için <emph>Küçült</emph> düğmesine tıklayın. Seçim tamamlandıktan sonra bu pencereyi yine aynı düğmeye tıklayarak geri getirin.
05120000.xhp
par_id31494139
help.text
If you select <emph>Formula is</emph> as a reference, enter a cell reference. If the cell reference is a value other than zero, the condition matches.
05120000.xhp
par_id3149413a
help.text
If you select <emph>Date is</emph>, see below explanations for Date. Eğer <emph>Tarih</emph>'i seçerseniz, aşağıdaki Tarih açıklamasına bakın.
05120000.xhp
hd_id3147394
help.text
Color Scale Renk Ölçeği
05120000.xhp
par_id3155602
help.text
This is the same dialog box as if you select <emph>All cells</emph> in the first sub menu entry <emph>Condition</emph>.Apply a color scale to a range consist of displaying a bicolor or tricolor gradient on this range depending on the value of each cell. A typical example might be an array of temperatures, lower blue colored, warmer red with a gradient nuances to the intermediate values. Bu, <emph>Koşul</emph> alt menü girdisindeki <emph>Tüm hücreler</emph>'i seçtiğiniz durumdaki ile aynı iletişim kutusudur. Bir aralığa her bir hücrenin değerine bağlı olarak iki ya da üç rengin bir renk ölçeğini uygular. Bunun tipik bir örneği sıcaklıkların bir dizisi olabilir, düşük sıcaklıklar mavi, daha sıcak olanlar kırmızı, ara değerler de geçişlerle gösterilir.
05120000.xhp
par_id3155603
help.text
You must choose the two "extreme" colors indicate the method of calculation. The calculation of the color applied will be made in relation to: Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula. Hesaplama yöntemini belirlemek için iki "uç" renk seçmelisiniz. Uygulanacak renk hesaplaması şu değerlere bağlıdır: En az - En çok - Yüzdelik - Değer - Yüzde - Formül.
05120000.xhp
par_id3155604
help.text
The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula). En düşük ve en yüksek değerleri aralığın belirlenmesi için yeterlidir. Diğer seçenekler bir değer (Yüzdelik, Değer, Yüzde) veya hücre kaynağı ya da formül (Formül) ile belirlenmelidir.
05120000.xhp
par_id3155605
help.text
For a detailed explanation and examples, please visit <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Calc/142">How to apply a Color Scale Conditional Formatting page</link> in TDF Wiki. Ayrıntılı açıklama ve örnekler için lütfen TDF Wikisinde <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Calc/142">Bir Renk Ölçeği Duruma Bağlı Biçimlendirmesi nasıl uygulanır</link> sayfasına bakın.
05120000.xhp
par_id991609782427459
help.text
Data Bar
05120000.xhp
par_id41609780964157
help.text
Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.
05120000.xhp
par_id931609781970981
help.text
The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.
05120000.xhp
par_id981609782003841
help.text
The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).
05120000.xhp
par_id281609781729359
help.text
<emph>More Options...</emph> opens a dialog to:
05120000.xhp
par_id271609781812913
help.text
change colors
05120000.xhp
par_id921609781838551
help.text
change position of vertical axis within the cell
05120000.xhp
par_id631609781859971
help.text
the bar's minimum and maximum length in percentage
05120000.xhp
hd_id3153709
help.text
Icon Set Simge Takımı
05120000.xhp
par_id3153764
help.text
It is desired to plot the position of a value relative to the thresholds. The set of icons will help to indicate the thresholds and choose the type of icons. Available icon sets are: Bir değerin eşik değerine bağıl konumunun çizilmesi istenmektedir. Simge seti eşik değerini belirleyecek ve siz simgelerin türünü seçeceksiniz. Kullanılabilir simge setleri:
05120000.xhp
par_id31494140
help.text
3, 4 or 5 - arrows 3, 4 veya 5 - oklar
05120000.xhp
par_id31494141
help.text
3, 4 or 5 - gray arrows 3, 4 veya 5 - gri oklar

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
Apply Uygula LibreOffice UI - master
dialog iletişim penceresi LibreOffice UI - master

String information

Context
05120000.xhp
par_id3155602
help.text
Source string description
mbqvS
Source string location
05120000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 5096