Translation

05080300.xhp par_id3147426 help.text
English gtouh
Context English Slovak Actions
05080000.xhp
hd_id3154729
help.text
<link href="text/scalc/01/05080300.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/scalc/01/02140400.xhp" name="Vľavo">Vľavo</link>
05080100.xhp
tit
help.text
Define Definovať
05080100.xhp
hd_id3145673
help.text
<link href="text/scalc/01/05080100.xhp" name="Define">Define</link> <link href="text/scalc/01/04070100.xhp" name="Definovať">Definovať</link>
05080100.xhp
par_id3153896
help.text
<ahelp hid=".uno:DefinePrintArea">Defines an active cell or selected cell area as the print range.</ahelp>
05080200.xhp
tit
help.text
Clear Zmazať
05080200.xhp
hd_id3153562
help.text
<link href="text/scalc/01/05080200.xhp" name="Clear">Clear</link> <link href="text/scalc/01/02140100.xhp" name="Down">Dole</link>
05080200.xhp
par_id3148550
help.text
<ahelp hid=".uno:DeletePrintArea">Removes the defined print area.</ahelp>
05080300.xhp
tit
help.text
Edit Print Ranges Upraviť oblasti tlače
05080300.xhp
hd_id3153088
help.text
Edit Print Ranges Upraviť oblasti tlače
05080300.xhp
par_id3159488
help.text
<variable id="druckbereichetext"><ahelp hid=".uno:EditPrintArea">Opens a dialog where you can specify the print range.</ahelp></variable> You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page. <variable id="druckbereichetext"><ahelp hid=".uno:EditPrintArea">Otvorí dialógové okno, kde môžete určiť oblasť tlače.</ahelp></variable> Môžete tiež nastaviť riadky alebo stĺpce, ktoré sa majú opakovať na každej stránke.
05080300.xhp
hd_id3156281
help.text
Print range Tlač oblasti
05080300.xhp
par_id3147228
help.text
<ahelp hid="modules/scalc/ui/printareasdialog/edprintarea">Allows you to modify a defined print range.</ahelp> <ahelp hid="modules/scalc/ui/printareasdialog/edprintarea">Umožňuje upraviť definovanú oblasť tlače.</ahelp>
05080300.xhp
par_id3145174
help.text
Select <emph>-none-</emph> to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select <emph>-entire sheet-</emph> to set the current sheet as a print range. Select <emph>-selection-</emph> to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting <emph>-user-defined-</emph>, you can define a print range that you have already defined using the <emph>Format - Print Ranges - Define</emph> command. If you have given a name to a range using the <emph>Sheet - Named Ranges and Expressions - Define</emph> command, this name will be displayed and can be selected from the list box.
05080300.xhp
par_id3145272
help.text
In the right-hand text box, you can enter a print range by reference or by name. If the cursor is in the <emph>Print range</emph> text box, you can also select the print range in the spreadsheet with your mouse.
05080300.xhp
hd_id3149260
help.text
Rows to repeat Opakovať riadky
05080300.xhp
par_id3147426
help.text
<ahelp hid="modules/scalc/ui/printareasdialog/edrepeatrow">Choose one or more rows to print on every page. In the right text box enter the row reference, for example, "1" or "$1" or "$2:$3".</ahelp> The list box displays <emph>-user defined-</emph>. You can also select <emph>-none-</emph> to remove a defined repeating row. <ahelp hid="modules/scalc/ui/printareasdialog/edrepeatrow">Vyberte jeden alebo viac riadkov, ktoré sa majú vytlačiť na každej strane. Do pravého textového poľa zadajte odkaz na riadok, napríklad „1“ alebo „$1“ alebo „$2:$3“.</ahelp> V zozname sa zobrazí <emph>-definované používateľom-</emph>. Môžete tiež zvoliť <emph>-žiadne-</emph>, čím sa odstráni definovaný opakujúci sa riadok.
05080300.xhp
par_id3155418
help.text
You can also define repeating rows by dragging the mouse in the spreadsheet, if the cursor is in the <emph>Rows to repeat</emph> text field in the dialog.
05080300.xhp
hd_id3149581
help.text
Columns to repeat Stĺpce na opakovanie
05080300.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/scalc/ui/printareasdialog/edrepeatcol">Choose one or more columns to print on every page. In the right text box enter the column reference, for example, "A" or "AB" or "$C:$E".</ahelp> The list box then displays <emph>-user defined-</emph>. You can also select <emph>-none-</emph> to remove a defined repeating column. <ahelp hid="modules/scalc/ui/printareasdialog/edrepeatcol">Vyberte jeden alebo viac stĺpcov, ktoré sa majú vytlačiť na každej strane. Do pravého textového poľa zadajte odkaz na stĺpec, napríklad „A“ alebo „AB“ alebo „$C:$E“.</ahelp> V zozname sa zobrazí <emph>-definované používateľom-</emph>. Môžete tiež zvoliť <emph>-žiadne-</emph>, čím sa odstráni definovaný opakujúci sa riadok.
05080300.xhp
par_id3150749
help.text
You can also define repeating columns by dragging the mouse in the spreadsheet, if the cursor is in the <emph>Columns to repeat</emph> text field in the dialog.
05080400.xhp
tit
help.text
Add Pridať
05080400.xhp
hd_id3149457
help.text
<link href="text/scalc/01/05080400.xhp" name="Add">Add</link> <link href="text/scalc/01/02140300.xhp" name="Up">Hore</link>
05080400.xhp
par_id3156423
help.text
<ahelp hid=".uno:AddPrintArea">Adds the current selection to the defined print areas.</ahelp>
05100000.xhp
tit
help.text
Styles in Calc
05100000.xhp
bm_id3150447
help.text
<bookmark_value>Stylist, see Styles window</bookmark_value><bookmark_value>Styles window</bookmark_value><bookmark_value>formats; Styles window</bookmark_value><bookmark_value>formatting; Styles window</bookmark_value><bookmark_value>paint can for applying styles</bookmark_value><bookmark_value>styles in spreadsheets</bookmark_value><bookmark_value>styles; in Calc</bookmark_value>
05100000.xhp
hd_id3150447
help.text
<link href="text/scalc/01/05100000.xhp" name="Styles">Styles</link>
05100000.xhp
par_id3147434
help.text
Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.
05100000.xhp
par_id3149665
help.text
The Styles <link href="text/shared/00/00000005.xhp#andocken" name="dockable window">dockable window</link> can remain open while editing the document.
05100000.xhp
hd_id3150012
help.text
How to apply a cell style:
05100000.xhp
par_id3159155
help.text
Select the cell or cell range.
05100000.xhp
par_id3145749
help.text
Double-click the style in the Styles window.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Slovak
Box Pole LibreOffice UI - master
box krabica LibreOffice UI - master
CHOOSE CHOOSE LibreOffice UI - master
Choose Vybrať LibreOffice UI - master
Every Každý LibreOffice UI - master
Example Príklad LibreOffice UI - master
Help Pomocník LibreOffice UI - master
in je v LibreOffice UI - master
In Dovnútra LibreOffice UI - master
list Zoznam LibreOffice UI - master
List Zoznam LibreOffice UI - master
List Box Pole so zoznamom LibreOffice UI - master
Modules Moduly LibreOffice UI - master
More Viac LibreOffice UI - master
None Nič LibreOffice UI - master
none žiadne LibreOffice UI - master
on zapnúť LibreOffice UI - master
On Zapnúť LibreOffice UI - master
or alebo LibreOffice UI - master
Or Alebo LibreOffice UI - master
OR ALEBO LibreOffice UI - master
page strana LibreOffice UI - master
Page Strana LibreOffice UI - master
print Tlač LibreOffice UI - master
Print Tlač LibreOffice UI - master
Reference Odkaz LibreOffice UI - master
Remove Odstrániť LibreOffice UI - master
RIGHT RIGHT LibreOffice UI - master
Right Vpravo LibreOffice UI - master
right doprava LibreOffice UI - master
Row Riadok LibreOffice UI - master
ROWS ROWS LibreOffice UI - master
rows riadky LibreOffice UI - master
Rows Riadky LibreOffice UI - master
Select Vybrať LibreOffice UI - master
text text LibreOffice UI - master
Text Text LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

TEXT TEXT LibreOffice UI - master
Text Box Textové pole LibreOffice UI - master
To Komu LibreOffice UI - master
User Vlastná LibreOffice UI - master
User Defined Používateľsky definované LibreOffice UI - master

String information

Context
05080300.xhp
par_id3147426
help.text
Source string description
gtouh
Source string location
05080300.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sk/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 4997