Translation

03090000.xhp par_id3156423 help.text
English ALATw
Context English Polish Actions
03070000.xhp
par_id3147230
help.text
<ahelp hid=".">Shows column headers and row headers.</ahelp> <ahelp hid=".">Pokazuje główki kolumn i główki wierszy.</ahelp>
03070000.xhp
par_id3156280
help.text
To hide the column and row headers, unmark this menu entry. Aby ukryć główki kolumn i wierszy, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.
03070000.xhp
par_id3156441
help.text
You can also set the view of the column and row headers in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME - Preferences</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Tools - Options</item></defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01060100.xhp" name="Spreadsheet - View"><emph>%PRODUCTNAME Calc - View</emph></link>. Wyświetlanie nagłówków kolumn i wierszy można ustawić także za pomocą opcji <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME – Preferencje</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Narzędzia – Opcje</item></defaultinline></switchinline> – <link href="text/shared/optionen/01060100.xhp" name="Spreadsheet - View"><emph>%PRODUCTNAME Calc – Widok</emph></link>.
03080000.xhp
tit
help.text
Value Highlighting Wyróżnianie wartości
03080000.xhp
bm_id3151384
help.text
<bookmark_value>spreadsheets; value highlighting</bookmark_value> <bookmark_value>values;highlighting</bookmark_value> <bookmark_value>highlighting; values in sheets</bookmark_value> <bookmark_value>colors;values</bookmark_value> <bookmark_value>arkusze kalkulacyjne; wyróżnianie wartości</bookmark_value> <bookmark_value>wartości; wyróżnianie </bookmark_value> <bookmark_value>wyróżnianie; wartości w arkuszach</bookmark_value> <bookmark_value>kolory;wartości</bookmark_value>
03080000.xhp
hd_id3151384
help.text
<link href="text/scalc/01/03080000.xhp" name="Value Highlighting">Value Highlighting</link> <link href="text/scalc/01/03080000.xhp" name="Wyróżnianie wartości">Wyróżnianie wartości</link>
03080000.xhp
par_id3154366
help.text
<ahelp hid=".">Displays cell contents in different colors, depending on type.</ahelp> <ahelp hid=".">Wyświetla zawartość komórek w różnych kolorach w zależności od ich rodzaju.</ahelp>
03080000.xhp
par_id3125863
help.text
To remove the highlighting, unmark the menu entry. Aby usunąć wyróżnienie, należy usunąć zaznaczenie tej pozycji menu.
03080000.xhp
par_id3145784
help.text
By default: Domyślnie:
03080000.xhp
par_id3145785
help.text
Text cells are formatted in black, formulas in green, number cells in blue, and protected cells are shown with light grey background, no matter how their display is formatted. Komórki tekstowe są formatowane na czarno, formuły na zielono, komórki liczbowe na niebiesko, a komórki chronione są pokazane na jasnoszarym tle, bez względu na to jak ich wyświetlanie jest sformatowane.
03080000.xhp
par_id3145786
help.text
These colors can be customized in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME - Preferences</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Tools - Options</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> - %PRODUCTNAME - Application Colors</item>. Te kolory można dostosować w <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME - Preferencje</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem"> Narzędzia - Opcje</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> -%PRODUCTNAME - Kolory aplikacji</item>.
03080000.xhp
par_id3153188
help.text
If this function is active, colors that you define in the document will not be displayed. When you deactivate the function, the user-defined colors are displayed again. Jeśli ta funkcja jest aktywna, kolory zdefiniowane w dokumencie nie są wyświetlane. Wyłączenie tej funkcji powoduje przywrócenie kolorów dokumentu zdefiniowanych przez użytkownika.
03090000.xhp
tit
help.text
Formula Bar Pasek formuły
03090000.xhp
bm_id3147264
help.text
<bookmark_value>formula bar;spreadsheets</bookmark_value> <bookmark_value>spreadsheets; formula bar</bookmark_value> <bookmark_value>pasek formuły;arkusze</bookmark_value> <bookmark_value>arkusze; pasek formuły</bookmark_value>
03090000.xhp
hd_id3147264
help.text
<link href="text/scalc/01/03090000.xhp" name="Formula Bar">Formula Bar</link> <link href="text/scalc/01/03090000.xhp" name="Formula Bar">Pasek formuły</link>
03090000.xhp
par_id3156423
help.text
<ahelp hid=".">Shows or hides the Formula Bar, which is used for entering and editing formulas. The Formula Bar is the most important tool when working with spreadsheets.</ahelp> <ahelp hid=".">Wyświetla lub ukrywa pasek formuły używany do wprowadzania i edytowania formuł. Pasek formuły jest najważniejszym narzędziem podczas pracy z arkuszami.</ahelp>
03090000.xhp
par_id3154686
help.text
To hide the Formula Bar, unmark the menu item. Aby ukryć pasek formuły, należy usunąć zaznaczenie pozycji menu.
03090000.xhp
par_id3145787
help.text
If the Formula Bar is hidden, you can still edit cells by activating the edit mode with F2. After editing cells, accept the changes by pressing Enter, or discard entries by pressing Esc. Esc is also used to exit the edit mode. Przy ukrytym pasku formuły w dalszym ciągu można edytować komórki, uruchamiając tryb edycji za pomocą klawisza F2. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, należy nacisnąć klawisz Enter, aby je odrzucić - Esc. Klawisz Esc służy także do wyjścia z trybu edycji.
03100000.xhp
tit
help.text
Page Break View Widok podziału strony
03100000.xhp
hd_id3151384
help.text
<link href="text/scalc/01/03100000.xhp" name="Page Break View">Page Break View</link> <link href="text/scalc/01/03100000.xhp" name="Page Break View">Widok podziału strony</link>
03100000.xhp
par_id3150792
help.text
<variable id="page_break_view_text"><ahelp hid=".">Display the page breaks and print ranges in the sheet.</ahelp></variable> Choose <item type="menuitem">View - Normal</item> to switch this mode off. <variable id="page_break_view_text"><ahelp hid=".">Wyświetla podziały strony i zakresy wydruku na arkuszu.</ahelp></variable> Wybierz <item type="menuitem">Widok - Normalny</item>, aby wyłączyć ten tryb.
03100000.xhp
par_id3153877
help.text
The context menu of the page break preview contains functions for editing page breaks, including the following options: Menu kontekstowe podglądu podziału stron zawiera funkcje umożliwiające edycję podziałów stron, między innymi:
03100000.xhp
hd_id3154731
help.text
Delete Page Breaks Usuń podziały stron
03100000.xhp
par_id3149400
help.text
<ahelp hid=".">Deletes all manual breaks in the current sheet.</ahelp> <ahelp hid=".">Usuwa wszystkie ręczne podziały na bieżącym arkuszu.</ahelp>
03100000.xhp
hd_id3155067
help.text
Add Print Range Dodaj zakres wydruku
03100000.xhp
par_id3155764
help.text
Adds the selected cells to print ranges. Dodaje zaznaczone komórki do zakresów wydruku.
04010000.xhp
tit
help.text
Insert Page Break Wstaw podział strony
04010000.xhp
bm_id3153192
help.text
<bookmark_value>spreadsheets; inserting breaks in</bookmark_value><bookmark_value>inserting; breaks</bookmark_value><bookmark_value>page breaks; inserting in spreadsheets</bookmark_value> <bookmark_value>arkusze; wstawianie podziałów</bookmark_value><bookmark_value>wstawianie; podziały</bookmark_value><bookmark_value>podziały stron; wstawianie</bookmark_value>
04010000.xhp
hd_id3153192
help.text
<link href="text/scalc/01/04010000.xhp" name="Insert Page Break">Insert Page Break</link> <link href="text/scalc/01/04010000.xhp" name="Insert Page Break">Wstaw podział strony</link>
04010000.xhp
par_id3125864
help.text
<ahelp hid=".">This command inserts manual row or column breaks to ensure that your data prints properly. You can insert a horizontal page break above, or a vertical page break to the left of, the active cell.</ahelp> <ahelp hid=".">Polecenie wstawia ręczne podziały wiersza lub kolumny w celu poprawnego drukowania danych. Poziomy podział strony można wstawić powyżej, a pionowy po lewej stronie aktywnej komórki.</ahelp>
04010000.xhp
par_id3155133
help.text
Choose <link href="text/scalc/01/02190000.xhp" name="Sheet - Delete Page Break">Sheet - Delete Page Break</link> to remove breaks created manually. Aby usunąć podziały utworzone ręcznie, wybierz <link href="text/scalc/01/02190000.xhp" name="Sheet - Delete Page Break">Arkusz - Usuń podział strony</link>.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03090000.xhp
par_id3156423
help.text
Source string description
ALATw
Source string location
03090000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 336