Translation

04060184.xhp par_id2959147 help.text
English TnH8L
Context English Czech Actions
04060184.xhp
hd_id2853100
help.text
PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC
04060184.xhp
par_id2854940
help.text
<ahelp hid="HID_FUNC_PERCENTILE_EXC">Returns the <item type="literal">Alpha</item>'th percentile of a supplied range of values for a given value of <item type="literal">Alpha</item>, within the range 0 to 1 (exclusive).</ahelp> A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (<item type="literal">Alpha=0</item>) to the largest value (<item type="literal">Alpha=1</item>) of a data series. For <item type="literal">Alpha</item> = 25%, the percentile means the first quartile; <item type="literal">Alpha</item> = 50% is the MEDIAN. <ahelp hid="HID_FUNC_PERCENTILE_EXC">Vrátí hodnotou <item type="literal">alfa</item> určený percentil zadané oblasti hodnot, kde <item type="literal">alfa</item> je z otevřeného intervalu od 0 do 1.</ahelp> Funkce vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (<item type="literal">alfa=0</item>) po největší (<item type="literal">alfa=1</item>). Percentil <item type="literal">Alfa</item> = 25% znamená první kvartil; percentil <item type="literal">Alfa</item> = 50% je medián.
04060184.xhp
par_id2754940
help.text
If <item type="literal">Alpha</item> is not a multiple of <item type="literal">1/(n+1)</item>, (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if <item type="literal">Alpha</item> is less than <item type="literal">1/(n+1)</item> or <item type="literal">Alpha</item> is greater than <item type="literal">n/(n+1)</item>, the function is unable to interpolate, and so returns an error. Pokud <item type="literal">Alpha</item> není násobkem <item type="literal">1/(n+1)</item>, (kde n je počet hodnot zadané matice), funkce vypočítá hodnoty percentilu pomocí interpolace mezi hodnotami matice. Pokud je však <item type="literal">alfa</item> menší než <item type="literal">1/(n+1)</item> nebo je <item type="literal">alfa</item> větší než <item type="literal">n/(n+1)</item>, interpolovat nelze, a funkce proto vrátí chybu.
04060184.xhp
par_id2653976
help.text
The difference between <item type="input">PERCENTILE.INC</item> and <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> is that, in the <item type="input">PERCENTILE.INC</item> function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive. Rozdíl mezi funkcemi <item type="input">PERCENTILE.INC</item> a <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> je v tom, že u <item type="input">PERCENTILE.INC</item> je hodnota alfa z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco u <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> je hodnota alfa z otevřeného intervalu od 0 do 1.
04060184.xhp
par_id2848813
help.text
PERCENTILE.EXC(Data; Alpha) PERCENTILE.EXC(Data; Alfa)
04060184.xhp
par_id2853054
help.text
<emph>Data</emph> represents the array of data. <emph>Data</emph> představuje matici dat.
04060184.xhp
par_id2854212
help.text
<emph>Alpha</emph> represents the percentage of the scale between 0 and 1. <emph>Alfa</emph> představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.
04060184.xhp
par_id2859147
help.text
<item type="input">=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%)</item> represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50. <item type="input">=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%)</item> představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.
04060184.xhp
bm_id2953100
help.text
<bookmark_value>PERCENTILE.INC function</bookmark_value> <bookmark_value>PERCENTILE.INC</bookmark_value>
04060184.xhp
hd_id2953100
help.text
PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC
04060184.xhp
par_id2954940
help.text
<ahelp hid="HID_FUNC_PERCENTILE_INC">Returns the alpha-percentile of data values in an array.</ahelp> A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (alpha=1) of a data series. For <item type="literal">Alpha</item> = 25%, the percentile means the first quartile; <item type="literal">Alpha</item> = 50% is the MEDIAN. <ahelp hid="HID_FUNC_PERCENTILE_INC">Vrátí hodnotou alfa zadaný percentil matice dat.</ahelp> Funkce vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (alfa=0) po největší (alfa=1). Percentil <item type="literal">Alfa</item> = 25% znamená první kvartil; percentil <item type="literal">Alfa</item> = 50% je medián.
04060184.xhp
par_id2753976
help.text
The difference between <item type="input">PERCENTILE.INC</item> and <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> is that, in the <item type="input">PERCENTILE.INC</item> function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive. Rozdíl mezi funkcemi <item type="input">PERCENTILE.INC</item> a <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> je v tom, že u <item type="input">PERCENTILE.INC</item> je hodnota alfa z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco u <item type="input">PERCENTILE.EXC</item> je hodnota alfa z otevřeného intervalu od 0 do 1.
04060184.xhp
par_id2948813
help.text
PERCENTILE.INC(Data; Alpha) PERCENTILE.INC(Data; Alfa)
04060184.xhp
par_id2953054
help.text
<emph>Data</emph> represents the array of data. <emph>Data</emph> představuje matici dat.
04060184.xhp
par_id2954212
help.text
<emph>Alpha</emph> represents the percentage of the scale between 0 and 1. <emph>Alfa</emph> představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.
04060184.xhp
par_id2959147
help.text
<item type="input">=PERCENTILE.INC(A1:A50;0.1)</item> represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50. <item type="input">=PERCENTILE.INC(A1:A50;0,1)</item> představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.
04060184.xhp
bm_id3148807
help.text
<bookmark_value>PERCENTRANK function</bookmark_value> <bookmark_value>PERCENTRANK</bookmark_value>
04060184.xhp
hd_id3148807
help.text
PERCENTRANK PERCENTRANK
04060184.xhp
par_id3153573
help.text
<ahelp hid="HID_FUNC_QUANTILSRANG">Returns the percentage rank of a value in a sample.</ahelp> <ahelp hid="HID_FUNC_QUANTILSRANG">Vrátí procentuální polohu hodnoty ve výběru.</ahelp>
04060184.xhp
par_id3147238
help.text
PERCENTRANK(Data; Value [; Significance]) PERCENTRANK(Data; Hodnota [; Významnost])
04060184.xhp
par_id3154266
help.text
<emph>Data</emph> represents the array of data in the sample. <emph>Data</emph> představují matici dat výběru.
04060184.xhp
par_id3148475
help.text
<emph>Value</emph> represents the value whose percentile rank must be determined. <emph>Hodnota</emph> představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.
04060184.xhp
par_id2748477
help.text
<emph>Significance</emph> An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used. <emph>Významnost</emph> Volitelný argument, který určuje počet významných číslic, na který má být vrácená procentuální hodnota zaokrouhlena. Při vynechání se použije hodnota 3.
04060184.xhp
par_id3149163
help.text
<item type="input">=PERCENTRANK(A1:A50;50)</item> returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear. <item type="input">=PERCENTRANK(A1:A50;50)</item> vrátí procentuální pořadí hodnoty 50 z celkového pořadí všech hodnot nalezených v A1:A50. Pokud se hodnota 50 bude nacházet mimo celkové pořadí, zobrazí se chybová zpráva.
04060184.xhp
bm_id2848807
help.text
<bookmark_value>PERCENTRANK.EXC function</bookmark_value> <bookmark_value>PERCENTRANK.EXC</bookmark_value>
04060184.xhp
hd_id2848807
help.text
PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC
04060184.xhp
par_id2853573
help.text
<ahelp hid="HID_FUNC_PERCENTRANK_EXC"> Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.</ahelp> <ahelp hid="HID_FUNC_PERCENTRANK_EXC">Vrátí pro určenou hodnotu relativní umístění v zadané matici, vyjádřené číslem z otevřeného intervalu od 0 do 1.</ahelp>
04060184.xhp
par_id2553976
help.text
The difference between <item type="input">PERCENTRANK.INC</item> and <item type="input">PERCENTRANK.EXC</item> is that <item type="input">PERCENTRANK.INC</item> calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the <item type="input">PERCENTRANK.EXC</item> function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive. Rozdíl mezi funkcemi <item type="input">PERCENTRANK.INC</item> a <item type="input">PERCENTRANK.EXC</item> je v tom, že <item type="input">PERCENTRANK.INC</item> vypočítá hodnotu z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco <item type="input">PERCENTRANK.EXC</item> vypočítá hodnotu z otevřeného intervalu od 0 do 1.
04060184.xhp
par_id2847238
help.text
PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance]) PERCENTRANK.EXC(Data; Hodnota [; Číslice])
04060184.xhp
par_id2854266
help.text
<emph>Data</emph> represents the array of data in the sample. <emph>Data</emph> představují matici dat výběru.
04060184.xhp
par_id2848475
help.text
<emph>Value</emph> represents the value whose percentile rank must be determined. <emph>Hodnota</emph> představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Czech
data set množina dat LibreOffice UI - master

String information

Context
04060184.xhp
par_id2959147
help.text
Source string description
TnH8L
Source string location
04060184.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 4302