Translation

sf_basic.xhp par_id811618561843272 help.text
English 4C2B6
Context English Czech Actions
sf_basic.xhp
par_id41621950816227
help.text
<emph>unodate</emph>: A UNO date/time object of one of the following types: <literal>com.sun.star.util.DateTime</literal>, <literal>com.sun.star.util.Date</literal> or <literal>com.sun.star.util.Time</literal> <emph>unodate</emph>: Objekt UNO data/času, některý z následujících typů: <literal>com.sun.star.util.DateTime</literal>, <literal>com.sun.star.util.Date</literal> nebo <literal>com.sun.star.util.Time</literal>
sf_basic.xhp
par_id281621952224847
help.text
The following example creates a <literal>com.sun.star.util.DateTime</literal> object and converts it to a <literal>datetime.datetime</literal> Python object. V následujícím příkladu je vytvořen objekt <literal>com.sun.star.util.DateTime</literal>, který se převede na objekt Pythonu <literal>datetime.datetime</literal>.
sf_basic.xhp
par_id741621952469980
help.text
Converts a date representation into a <literal>com.sun.star.util.DateTime</literal> object. Převede reprezentaci data na objekt <literal>com.sun.star.util.DateTime</literal>.
sf_basic.xhp
par_id511621952524000
help.text
<emph>date</emph>: A Python date/time object of one of the following types: <literal>datetime.datetime</literal>, <literal>datetime.date</literal>, <literal>datetime.time</literal>, <literal>float (time.time)</literal> or <literal>time.struct_time</literal>. <emph>date</emph>: Objekt Pythonu data/času, některý z následujících typ: <literal>datetime.datetime</literal>, <literal>datetime.date</literal>, <literal>datetime.time</literal>, <literal>float (time.time)</literal> nebo <literal>time.struct_time</literal>.
sf_basic.xhp
par_id93158919969864
help.text
Returns a system path file name for the given <literal>file:</literal> URL. Vrátí cestu systému k souboru pro danou adresu URL s <literal>file:</literal>.
sf_basic.xhp
par_id321618502481706
help.text
<emph>url</emph>: An absolute <literal>file:</literal> URL. <emph>url</emph>: Absolutní adresa URL s <literal>file:</literal>.
sf_basic.xhp
par_id81618502493505
help.text
A system path file name. Cesta systému s názvem souboru.
sf_basic.xhp
par_id658519200121138
help.text
Returns a <literal>file:</literal> URL for the given system path. Vrátí adresu URL s <literal>file:</literal> pro danou cestu systému.
sf_basic.xhp
par_id401618521015903
help.text
<emph>systempath</emph>: A system file name as a string. <emph>systempath</emph>: Název souboru v systému jako řetězec.
sf_basic.xhp
par_id61658101307414
help.text
A <literal>file:</literal> URL as a string. Adresa URL s <literal>file:</literal> jako řetězec.
sf_basic.xhp
par_id651589200121138
help.text
Instantiates a UNO service with the <literal>ProcessServiceManager</literal>. Vytvoří instanci služby UNO se službou <literal>ProcessServiceManager</literal>.
sf_basic.xhp
par_id361589200121646
help.text
<emph>servicename</emph> : A fully qualified service name such as "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" or 'com.sun.star.sheet.FunctionAccess'. <emph>servicename</emph>: Plně kvalifikovaný název služby, například "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" či "com.sun.star.sheet.FunctionAccess".
sf_basic.xhp
par_id901599410483300
help.text
Adds a date or time interval to a given date/time a number of times and returns the resulting date. Přidá k určenému datu/času interval (se zadaným počtem opakování) a vrátí výsledné datum.
sf_basic.xhp
par_id581618562143601
help.text
<emph>interval</emph>: A string expression from the following table, specifying the date or time interval. <emph>interval</emph>: Řetězec z následující tabulky, který určuje interval data nebo času.
sf_basic.xhp
par_id281618562144897
help.text
<emph>number</emph>: A numerical expression specifying how often the <literal>interval</literal> value will be added when positive or subtracted when negative. <emph>number</emph>: Číselný výraz, který určuje, kolikrát se má <literal>interval</literal> přidat (number je kladné) nebo odebrat (number je záporné).
sf_basic.xhp
par_id811618561843272
help.text
<emph>date</emph>: A given datetime.datetime value, the <literal>interval</literal> value will be added number times to this date/time value. <emph>date</emph>: Hodnota <literal>datetime.datetime</literal>, k níž se přidá hodnota <literal>interval</literal>, a to <literal>number</literal>krát.
sf_basic.xhp
par_id181618561778320
help.text
A datetime.datetime value. Hodnota datetime.datetime.
sf_basic.xhp
par_id991589202413257
help.text
Returns the number of date or time intervals between two given date/time values. Vrátí počet intervalů mezi dvěma daty/časy.
sf_basic.xhp
par_id481618563770490
help.text
<emph>interval</emph>: A string expression specifying the date interval, as detailed in above <literal>DateAdd</literal> method. <emph>Interval</emph>: Řetězec, který určuje interval, jak je popsáno u metody <literal>DateAdd</literal>.
sf_basic.xhp
par_id121618563772932
help.text
<emph>date1</emph>, <emph>date2</emph>: The two datetime.datetime values to be compared. <emph>date1</emph>, <emph>date2</emph>: Dvě hodnoty datetime.datetime, které se mají porovnat.
sf_basic.xhp
par_id121618563454738
help.text
A number. Číslo.
sf_basic.xhp
par_id81589202925519
help.text
The DatePart function returns a specified part of a date. Funkce DatePart vrací určenou část data.
sf_basic.xhp
par_id761618672192231
help.text
<emph>interval</emph>: A string expression specifying the date interval, as detailed in above <literal>DateAdd</literal> method. <emph>Interval</emph>: Řetězec, který určuje interval, jak je popsáno u metody <literal>DateAdd</literal>.
sf_basic.xhp
par_id61618672313838
help.text
<emph>date</emph>: The date/time from which the result is calculated. <emph>date</emph>: Datum/čas, ze kterého se má vypočítat výsledek.
sf_basic.xhp
par_id511619445271897
help.text
<emph>firstdayofweek, firstweekofyear</emph>: optional parameters that respectively specify the starting day of a week and the starting week of a year, as detailed in above <literal>DateDiff</literal> method. <emph>firstdayofweek, firstweekofyear</emph>: nepovinné parametry určující první den v týdnu a první týden v roce, jak je popsáno výše u metody <literal>DateDiff</literal>.
sf_basic.xhp
par_id791618672371743
help.text
The extracted part for the given date/time. Požadovaná část zadaného data/času.
sf_basic.xhp
par_id121589203370778
help.text
Computes a date value from a date string. Vypočítá datum z data zadaného jako řetězec.
sf_basic.xhp
par_id441618674018955
help.text
The computed date. Vypočtené datum.
sf_basic.xhp
par_id458161678389887
help.text
Converts a number to a string, and then formats it according to the format that you specify. Převede číslo na řetězec a ten upraví podle zadaného formátu.
sf_basic.xhp
hd_id751618825527776
help.text
Formatting Codes Formátovací kódy
sf_basic.xhp
hd_id681618825574599
help.text
Predefined Formats Předem definované formáty

Loading…

User avatar strepon

New translation

LibreOffice Help – 7.2 / text/sbasic/shared/03Czech

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
sf_basic.xhp
par_id811618561843272
help.text
Source string description
4C2B6
Source string location
sf_basic.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/03.po, string 340