Translation

06130000.xhp par_id3150749 help.text
English Bpdkd
Context English Czech Actions
06130000.xhp
hd_id3145786
help.text
Macro Makro
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Otevře dialogové okno <emph>Makro</emph>, kde je možné vytvářet, upravovat, organizovat a spouštět makra $[officename] Basic.</ahelp></variable>
06130000.xhp
hd_id3154145
help.text
Macro name Název makra
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Zobrazuje název vybraného makra. Zadáte-li sem název, vytvoříte tím nový nebo změníte stávající.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153729
help.text
Macro from / Save macro in Makro z / Uložit makro do
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Vypíše knihovny a moduly, ve kterých je možné otevírat a ukládat vaše makra. Pro uložení modulu s konkrétním dokumentem otevřete tento dokument a potom otevřete tento dialog.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3146975
help.text
Run / Save Spustit / Uložit
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Spustí nebo uloží aktuální makro.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153158
help.text
Assign Přiřadit
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Otevře dialog Přizpůsobit, ve kterém je možné přiřadit vybrané makro příkazu v nabídce, klávesové zkratce nebo události.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145799
help.text
Edit Upravit
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Spustí editor $[officename] Basic a otevře vybrané makro pro úpravy.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
New/Delete Nový/Odstranit
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Vytvoří nové makro nebo smaže vybrané makro.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. Pro vytvoření nového makra vyberte modul „Standard“ v seznamu <emph>Makro z</emph> a potom klepněte na <emph>Nový</emph>.
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. Pro odstranění makra jej vyberte a klepněte na <emph>Odstranit</emph>.
06130000.xhp
hd_id3153764
help.text
Organizer Organizátor
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Otevře dialog <emph>Organizátor maker</emph>, ve kterém je možné přidávat, upravovat nebo mazat existující moduly maker, dialogy a knihovny.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3166447
help.text
Module/Dialog Modul/Dialog
06130000.xhp
par_id3155959
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Lists the existing macros and dialogs.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Seznam existujících maker a dialogů.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149922
help.text
You can drag-and-drop a module or a dialog between libraries. Moduly nebo dialogy můžete přetahovat mezi knihovnami pomocí myši.
06130000.xhp
par_id3159333
help.text
To copy a dialog or a module, hold down the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key while you drag-and-drop. Pokud chcete dialog nebo modul zkopírovat, podržte při přetahování klávesu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>.
06130000.xhp
hd_id3147131
help.text
Edit Upravit
06130000.xhp
par_id3149816
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Opens the selected macro or dialog for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Otevře vybrané makro nebo dialog pro editaci.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3151214
help.text
New Nový
06130000.xhp
par_id3154202
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Creates a new module.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Vytvoří nový modul.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153269
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Creates a new dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Vytvoří nový dialog.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3154587
help.text
Libraries tab page Karta Knihovny
06130000.xhp
par_id3153705
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Lets you manage the macro libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Umožňuje správu knihoven maker.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145259
help.text
Location Umístění
06130000.xhp
par_id3153234
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Select the location containing the macro libraries that you want to organize.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Vyberte umístění obsahující knihovny maker, které chcete spravovat.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
click kliknout, klepnout LibreOffice UI - master
select vybrat (označit) LibreOffice UI - master

String information

Context
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
Source string description
Bpdkd
Source string location
06130000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/01.po, string 18