Translation

06130000.xhp hd_id3149400 help.text
English RbUsU
Context English Czech Actions
06130000.xhp
tit
help.text
Macro Makro
06130000.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>macros; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; macros</bookmark_value> <bookmark_value>makra; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; makra</bookmark_value>
06130000.xhp
hd_id3145786
help.text
Macro Makro
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Otevře dialogové okno <emph>Makro</emph>, kde je možné vytvářet, upravovat, organizovat a spouštět makra $[officename] Basic.</ahelp></variable>
06130000.xhp
hd_id3154145
help.text
Macro name Název makra
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Zobrazuje název vybraného makra. Zadáte-li sem název, vytvoříte tím nový nebo změníte stávající.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153729
help.text
Macro from / Save macro in Makro z / Uložit makro do
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Vypíše knihovny a moduly, ve kterých je možné otevírat a ukládat vaše makra. Pro uložení modulu s konkrétním dokumentem otevřete tento dokument a potom otevřete tento dialog.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3146975
help.text
Run / Save Spustit / Uložit
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Spustí nebo uloží aktuální makro.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153158
help.text
Assign Přiřadit
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Otevře dialog Přizpůsobit, ve kterém je možné přiřadit vybrané makro příkazu v nabídce, klávesové zkratce nebo události.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145799
help.text
Edit Upravit
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Spustí editor $[officename] Basic a otevře vybrané makro pro úpravy.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
New/Delete Nový/Odstranit
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Vytvoří nové makro nebo smaže vybrané makro.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. Pro vytvoření nového makra vyberte modul „Standard“ v seznamu <emph>Makro z</emph> a potom klepněte na <emph>Nový</emph>.
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. Pro odstranění makra jej vyberte a klepněte na <emph>Odstranit</emph>.
06130000.xhp
hd_id3153764
help.text
Organizer Organizátor
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Otevře dialog <emph>Organizátor maker</emph>, ve kterém je možné přidávat, upravovat nebo mazat existující moduly maker, dialogy a knihovny.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3166447
help.text
Module/Dialog Modul/Dialog
06130000.xhp
par_id3155959
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Lists the existing macros and dialogs.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Seznam existujících maker a dialogů.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149922
help.text
You can drag-and-drop a module or a dialog between libraries. Moduly nebo dialogy můžete přetahovat mezi knihovnami pomocí myši.
06130000.xhp
par_id3159333
help.text
To copy a dialog or a module, hold down the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key while you drag-and-drop. Pokud chcete dialog nebo modul zkopírovat, podržte při přetahování klávesu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>.
06130000.xhp
hd_id3147131
help.text
Edit Upravit
06130000.xhp
par_id3149816
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Opens the selected macro or dialog for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Otevře vybrané makro nebo dialog pro editaci.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3151214
help.text
New Nový
06130000.xhp
par_id3154202
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Creates a new module.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Vytvoří nový modul.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153269
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Creates a new dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Vytvoří nový dialog.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3154587
help.text
Libraries tab page Karta Knihovny

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
Source string description
RbUsU
Source string location
06130000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/01.po, string 15