Translation

03140006.xhp par_id3151384 help.text
English TFoMM
Context English Polish Actions
03140005.xhp
bm_id3150499
help.text
<bookmark_value>NPer function</bookmark_value> <bookmark_value>Funkcja NPer</bookmark_value>
03140005.xhp
hd_id3150499
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03140005.xhp" name="NPer Function [VBA]">NPer Function [VBA]</link> <link href="text/sbasic/shared/03140005.xhp" name="NPer Function [VBA]">Funkcja NPer [VBA]</link>
03140005.xhp
par_id3151384
help.text
Calculates the number of periods for a loan or investment. Oblicza liczbę okresów dla pożyczki lub inwestycji.
03140005.xhp
par_id06142017042024114
help.text
<emph>Rate</emph> is the periodic interest rate. <emph>Stopa</emph> oznacza okresową stopę procentową.
03140005.xhp
par_id061420170420248911
help.text
<emph>Pmt</emph> is the annuity paid regularly per period. <emph>PMT</emph>: rata płatna okresowo.
03140005.xhp
par_id061420170420246794
help.text
<emph>PV</emph> is the (present) cash value of an investment. <emph>PV</emph> to (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.
03140005.xhp
par_id061620170603217534
help.text
<emph>FV</emph> (optional) is the future value of the loan / investment. <emph>FV</emph>(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.
03140005.xhp
par_id061420170420241932
help.text
<emph>Due</emph> (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period. <emph>Należność</emph> (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.
03140005.xhp
par_id0614201704292615
help.text
0 - the payment is due at the end of the period; 0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;
03140005.xhp
par_id061420170429263061
help.text
1 - the payment is due at the beginning of the period. 1 - płatność jest należna na początku okresu.
03140005.xhp
par_id061420170142332315
help.text
Print period ' returns -12,02. The payment period covers 12.02 periods. Print period ' zwraca -12,02. Okres płatności obejmuje 12.02 okresów.
03140005.xhp
par_id061420170153186192
help.text
<link href="text/scalc/01/04060118.xhp#bm_id3156435">NPER function in CALC</link> <link href="text/scalc/01/04060118.xhp#bm_id3156435">Funkcja NPER w CALC</link>
03140006.xhp
tit
help.text
NPV Function [VBA] Funkcja NPV [VBA]
03140006.xhp
bm_id3150499
help.text
<bookmark_value>NPV function</bookmark_value> <bookmark_value>Funkcja NPV</bookmark_value>
03140006.xhp
hd_id3150499
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03140006.xhp" name="NPV Function [VBA]">NPV Function [VBA]</link> <link href="text/sbasic/shared/03140006.xhp" name="NPV Function [VBA]">Funkcja NPV [VBA]</link>
03140006.xhp
par_id3151384
help.text
Calculates the Net Present Value of an investment, based on a supplied discount rate, and a series of deposits and withdrawals. Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie dostarczonej stopy dyskontowej oraz szeregu depozytów i wypłat.
03140006.xhp
par_id06142017042024114
help.text
<emph>Rate</emph> is the discount rate for a period. <emph>Stopa</emph>: stopa dyskontowa dla okresu.
03140006.xhp
par_id061420170420248911
help.text
<emph>Values()</emph> is an array that represent deposits (positive values) or withdrawals (negative values). <emph>Values()</emph>jest tablicą reprezentującą depozyty (wartości dodatnie) lub wypłaty (wartości ujemne).
03140006.xhp
par_id230720172234199811
help.text
Print p ' returns 174,894967305331 Print p ' zwraca 174,894967305331
03140006.xhp
par_id061420170153186192
help.text
<link href="text/scalc/01/04060119.xhp#bm_id3149242">NPV function in CALC</link> <link href="text/scalc/01/04060119.xhp#bm_id3149242">Funkcja NPV w CALC</link>
03140007.xhp
tit
help.text
Pmt Function [VBA] Funkcja Pmt [VBA]
03140007.xhp
bm_id3150499
help.text
<bookmark_value>Pmt function</bookmark_value> <bookmark_value>Funkcja Pmt</bookmark_value>
03140007.xhp
hd_id3150499
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03140007.xhp" name="Pmt Function [VBA]">Pmt Function [VBA]</link> <link href="text/sbasic/shared/03140007.xhp" name="Pmt Function [VBA]">Funkcja Pmt [VBA]</link>
03140007.xhp
par_id3151384
help.text
Calculates the constant periodic payments for a loan or investment. Oblicza stałe okresowe płatności za pożyczkę lub inwestycję.
03140007.xhp
par_id06142017042024114
help.text
<emph>Rate</emph> is the periodic interest rate. <emph>Stopa</emph> oznacza okresową stopę procentową.
03140007.xhp
par_id061420170420248911
help.text
<emph>NPer</emph> is the total number of periods, during which annuity is paid. <emph>NPer</emph> jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.
03140007.xhp
par_id061420170420246794
help.text
<emph>PV</emph> is the (present) cash value of an investment. <emph>PV</emph> to (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.
03140007.xhp
par_id061620170603217534
help.text
<emph>FV</emph> (optional) is the future value of the loan / investment. <emph>FV</emph>(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.
03140007.xhp
par_id061420170420241932
help.text
<emph>Due</emph> (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period. <emph>Należność</emph> (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.
03140007.xhp
par_id0614201704292615
help.text
0 - the payment is due at the end of the period; 0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;
03140007.xhp
par_id061420170429263061
help.text
1 - the payment is due at the beginning of the period. 1 - płatność jest należna na początku okresu.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03140006.xhp
par_id3151384
help.text
Source string description
TFoMM
Source string location
03140006.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 4020