Translation

03020205.xhp par_id3147428 help.text
English qooAQ
Context English Nepali Actions
03020204.xhp
par_id3155411
help.text
<emph>recordNum, filePos</emph>: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.
03020204.xhp
par_id3148576
help.text
For binary files (binary access), the position of the byte in the file where you want to start writing. बाइनरी फाइलहरूका लागि (बाइनरि पहुँच), फाइलमा बाइटको स्थिति जहाँबाट लेखन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ हुन्छ ।
03020204.xhp
par_id3153729
help.text
<emph>variable</emph>: Name of the variable that you want to write to the file.
03020204.xhp
par_id3146974
help.text
Note for relative files: If the contents of this variable does not match the length of the record that is specified in the <emph>Len</emph> clause of the <emph>Open</emph> statement, the space between the end of the newly written record and the next record is padded with existing data from the file that you are writing to. सम्बन्धित फाइलहरूका लागि द्रटव्य: यदि चलहरूको सामग्रीहरूले रेकर्डको लम्बाइमा मेल नखाएको खण्डमा <emph>खुला</emph>कथनको <emph>लम्बाइ</emph>वाक्य खण्डमा, तपाईँले लेख्दै गरेको फाइलबाट नयाँ लिखित रेकर्डको अन्त्य र अर्को रेकर्डको बीचको खाली स्थानलाई अवस्थि डेटा सँग प्याडिङ निर्दिष्ट गरिन्छ ।
03020204.xhp
par_id3155855
help.text
Note for binary files: The contents of the variables are written to the specified position, and the file pointer is inserted directly after the last byte. No space is left between the records. बाइनरी फाइलहरूका लागि द्रटब्य: चलहरूको सामग्रीहरू निर्दिष्ट गरिएका स्थितिमा लेख्छन, र अन्तिम बाइट पछि फाइल सुचकहरू प्रत्यक्ष रूपमा घुसाउछन् । रेकर्डहरूको बीचमा खाली स्थान छाडिएको छैन ।
03020205.xhp
tit
help.text
Write Statement
03020205.xhp
bm_id3147229
help.text
<bookmark_value>Write statement</bookmark_value> <bookmark_value>प्रकार्य लेख्नुहोस्</bookmark_value>
03020205.xhp
hd_id3147229
help.text
<variable id="Write_h1"><link href="text/sbasic/shared/03020205.xhp" name="Write# Statement">Write# Statement</link></variable>
03020205.xhp
par_id3154685
help.text
Writes data to a sequential text file with delimiting characters.
03020205.xhp
par_id461596463969009
help.text
Use <link href="text/sbasic/shared/03010103.xhp">Print#</link> statement to print data to a sequential text file. Use <link href="text/sbasic/shared/03020201.xhp">Put#</link> statement to write data to a binary or a random file.
03020205.xhp
par_id971587473488701
help.text
<image src="media/helpimg/sbasic/Write_statement.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">Write Statement diagram</alt></image>
03020205.xhp
par_id3153728
help.text
<emph>fileNum</emph>: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.
03020205.xhp
par_id3146120
help.text
<emph>expression</emph> list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.
03020205.xhp
par_id3150010
help.text
If the expression list is omitted, the <emph>Write</emph> statement appends an empty line to the file. यदि अभिव्यक्ति सूची हटाइएको खण्डमा, <emph>लेख्नुहोस्</emph>स्टेटमेन्ट खाली लाइनलाई फाइलमा थप्छ ।
03020205.xhp
par_id3163713
help.text
To add an expression list to a new or an existing file, the file must be opened in the <emph>Output</emph> or <emph>Append</emph> mode. अभिव्यक्ति सूचीमा नयाँ वा अवस्थित फाइललाई थप्नलाई फाइल<emph>निर्गत</emph> वा <emph>जोड्नुहोस्</emph>मोडमा खोल्नु पर्दछ ।
03020205.xhp
par_id3147428
help.text
Strings that you write are enclosed by quotation marks and separated by commas. You do not need to enter these delimiters in the expression list. लेखिएको कथनहरू उद्गार चिन्हद्वारा समावेश गरीन्छ भने अल्पविरामद्वारा छुट्टिएको हुन्छ । यो सूचीमा डेलिमिटरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छैन ।
03020205.xhp
par_id1002838
help.text
Each <emph>Write</emph> statement outputs a line end symbol as last entry.
03020205.xhp
par_id6618854
help.text
Numbers with decimal delimiters are converted according to the locale settings.
03020301.xhp
tit
help.text
Eof Function
03020301.xhp
bm_id3154598
help.text
<bookmark_value>Eof function</bookmark_value> <bookmark_value>Eof प्रकार्य</bookmark_value>
03020301.xhp
hd_id3154598
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020301.xhp" name="Eof Function">Eof Function</link>
03020301.xhp
par_id3147182
help.text
Determines if the file pointer has reached the end of a file. यदि फाइल सूचक फाइलको अन्त्य सम्म पुग्यो भने निर्धारण गर्दछ ।
03020301.xhp
par_id3147399
help.text
Eof (intexpression As Integer) Eof (इन्टिजरको रूपमा इन्टिजर अभिव्यक्ति)
03020301.xhp
par_id3156027
help.text
Bool बुलिएन
03020301.xhp
par_id3153990
help.text
<emph>Intexpression:</emph> Any integer expression that evaluates to the number of an open file. <emph>इन्टिजर अभिव्यक्ति:</emph>कुनै इन्टिजर अभिव्यक्ति जसले खुला फाइलको नम्बर मुल्याङ्कन गर्दछ ।
03020301.xhp
par_id3153527
help.text
Use EOF to avoid errors when you attempt to get input past the end of a file. When you use the Input or Get statement to read from a file, the file pointer is advanced by the number of bytes read. When the end of a file is reached, EOF returns the value "True" (-1). तपाईँ बितेको फाइलको अन्त्यमा आगत पाउन प्रयास गर्दा त्रुटिहरू बिर्सन EOF प्रयोग गर्नुहोस् । पढ्य बाइटहरूको नम्बरद्वारा फाइल सूचक उन्नत गरेको बेला तपाईँ आगत प्रयोग गर्नुहुन्छ वा फाइलबाट पढ्नलाई कथन लिनुहुन्छ । फाइलको अन्त्य सम्म पुग्दछ, EOFले मान "सत्य" (-१) फर्काउँदछ ।
03020302.xhp
tit
help.text
Loc Function
03020302.xhp
bm_id3148663
help.text
<bookmark_value>Loc function</bookmark_value> <bookmark_value>Loc प्रकार्य</bookmark_value>
03020302.xhp
hd_id3148663
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03020302.xhp" name="Loc Function">Loc Function</link>
03020302.xhp
par_id3154138
help.text
Returns the current position in an open file. हालको स्थितिलाई खुला फाइलमा फर्काउँछ ।
03020302.xhp
hd_id3156422
help.text
Syntax: वाक्य संरचना:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Nepali
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03020205.xhp
par_id3147428
help.text
Source string description
qooAQ
Source string location
03020205.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
ne/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 1185