Translation

* Launch Impress on your computer\n* Connect both devices to the same WiFi network\n* P.S. Your iOS device is connected to "%@" now
English
Key English Galician
* Launch Impress on your computer\n* Connect both devices to the same WiFi network\n* P.S. Your iOS device is connected to "%@" now * Launch Impress on your computer
* Connect both devices to the same WiFi network
* P.S. Your iOS device is connected to "%@" now
* Inicie o Impress no seu computador
* Conecte ambos os dous dispositivos á mesma rede WiFi
* Nota: O seu dispositivo iOS está agora conectado a «%@»
* You don't have a WiFi connection now.\n* Connect your iOS device and your computer to the same network\n* Refresh\n* hint: you may create a personal hotspot on your computer/iPhone * You don't have a WiFi connection now.
* Connect your iOS device and your computer to the same network
* Refresh
* hint: you may create a personal hotspot on your computer/iPhone
* Agora non hai conexión sen fíos.
* Conecte o seu dispositivo iOS e o seu computador á mesma rede
* Actualice
* Suxestión: pode crear un punto de acceso no seu computador/iPhone
About Impress Remote About Impress Remote Sobre o Control remoto do Impress
Back Back Atrás
Blank Screen Blank Screen Pantalla baldeira
Cancel Cancel Cancelar
Click to refresh Click to refresh Prema para actualizar
Connect Connect Conectar
Connect your devices to the same WiFi network. Connect your devices to the same WiFi network. Conecte os seus dispositivos á mesma rede sen fíos.
Connection Connection Conexión
Connection Help Connection Help Axuda da conexión
Connection Lost Connection Lost Conexión perdida
Connection Lost Msg Oops, connection lost...Please try to reconnect to your computer. Vaites, perdeuxe a conexión! Tente reconectar co computador.
Control Control Control
Create a personal hotspot on your iPhone if needed. Create a personal hotspot on your iPhone if needed. Cree un punto de acceso no seu iPhone se for necesario.
Custom Connections Custom Connections Conexións personalizadas
Key English Galician
Control Control Control
Create a personal hotspot on your iPhone if needed. Create a personal hotspot on your iPhone if needed. Cree un punto de acceso no seu iPhone se for necesario.
Custom Connections Custom Connections Conexións personalizadas
Customize server config instruction In case your computer does not appear in the section above, manually add a computer with its IP address. No caso de que o computador non apareza na sección de arriba, engada manualmente un computador co seu enderezo de IP.
Detected Connections Detected Connections Conexións detectadas
Enter the PIN code in SlideShow - Impress Remote Enter the PIN code in SlideShow - Impress Remote Introduza o código PIN en Presentación - Control remoto do Impress
Failed to reach server Failed to reach server Non foi posíbel atinxir o servidor
Failed to reach server Msg Please verify your IP address and make sure that LibreOffice Impress is running with Impress Remote feature enabled. Comprobe o enderezo de IP e que o Impress do LibreOffice se estea a executar coa funcionalidade Control remoto do Impress activada.
Failed to reach your computer Failed to reach your computer Non foi poxíbel atinxir o computador
Help Help Axuda
How-to How-to Como facer
Impress Remote Impress Remote Control remoto do Impress
Invalid IP Address Invalid IP Address Enderezo de IP incorrecto
Invalid IP Address Msg IP Address that you entered is not valid O enderezo de IP que introduciu non é válido
IP Address IP Address Enderezo de IP
* Launch Impress on your computer\n* Connect both devices to the same WiFi network\n* P.S. Your iOS device is connected to "%@" now * Launch Impress on your computer
* Connect both devices to the same WiFi network
* P.S. Your iOS device is connected to "%@" now
* Inicie o Impress no seu computador
* Conecte ambos os dous dispositivos á mesma rede WiFi
* Nota: O seu dispositivo iOS está agora conectado a «%@»
Launch Impress & select your computer. Launch Impress & select your computer. Inicie o Impress e seleccione o computador.
Name (optional) Name (optional) Nome (opcional)
New Server New Server Novo servidor
No, thanks No, thanks Non, grazas
OK OK Aceptar
Ok, thanks Ok, thanks Aceptar, grazas
Pairing Pairing Emparellamento
Pairing Instructions Pairing Instructions Instrucións de emparellamento
Pairing Instructions Msg 1. Launch your LibreOffice Impress on your Computer

2. Enable Preferences - LibreOffice Impress - General - Enable remote control

3. Make sure your Computer and your device are connected to the same WiFi network

4. Enter your Computer's IP address manually if it isn't detected

5. Connect and Enjoy!

1. Inicie o Impress do LibreOffice no computador

2. Active Preferencias - Impress do LibreOffice - Xeral - Activar control remoto

3. Comprobe que o computador e o seu dispositivo están conectados á mesma rede sen fíos

4. Introduza o enderezo de IP do computador manualmente se non se detecta

5. Conecte e divírtase!

Pause Pause Pausa
Please consider restart LibreOffice Impress on your computer. Please consider restart LibreOffice Impress on your computer. Considere a posibilidade de reiniciar o Impress do LibreOffice no computador.
Restart Restart Reiniciar
Resume from blank screen Resume from blank screen Retomar desde a pantalla baldeira
Resume from blank Screen Resume from blank Screen Retomar desde a pantalla baldeira

Loading…

User avatar Xosé

New translation

Impress Remote / ios LocalizableGalician

a year ago
User avatar Xosé

New contributor

Impress Remote / ios LocalizableGalician

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
Impress Impress LibreOffice UI - master

String information

Key
* Launch Impress on your computer\n* Connect both devices to the same WiFi network\n* P.S. Your iOS device is connected to "%@" now
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
ios/iosremote/l10n/gl.lproj/Localizable.strings, string 1