Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */cui/messages.po
Translation file pl/cui/messages.po
Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit ▸ Find and Replace: Search = [<>], Replace = blank and check “Regular expressions” under Other options.
Chcesz usunąć wszystkie <> jednocześnie i zachować tekst w środku? Edycja ▸ Znajdź i zamień: Znajdź = [<>], Zamień = puste i zaznacz “Wyrażenia regularne pod opcjami Inne.
a month ago
Want to display only the highest values in a spreadsheet? Select menu Data ▸ AutoFilter, click the drop-down arrow, and choose “Top10”.
Chcesz wyświetlić tylko najwyższe wartości w arkuszu kalkulacyjnym? Wybierz menu Dane ▸ Autofiltr, kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz "10 pierwszych".
a month ago
Configure use of the %MOD1 key to open hyperlinks? Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ Security ▸ Options ▸ “%MOD1+click required to open hyperlinks”.
Chcesz skonfigurować użycie klawisza %MOD1 do otwierania hiperłączy? Narzędzia ▸ Opcje > %PRODUCTNAME ▸ Bezpieczeństwo ▸ Opcje ▸ "%MOD1+kliknięcie wymagane do otwarcia hiperłączy".
a month ago
Want to display only the highest values in a spreadsheet? Select menu Data ▸ AutoFilter, click the drop-down arrow, and choose “Top10”.
Chcesz wyświetlić tylko najwyższe wartości w arkuszu kalkulacyjnym? Wybierz menu Dane ▸ Autofiltr, kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz "10 pierwszych".
a month ago
Configure use of the %MOD1 key to open hyperlinks? Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ Security ▸ Options ▸ “%MOD1+click required to open hyperlinks”.
Chcesz skonfigurować użycie klawisza %MOD1 do otwierania hiperłączy? Narzędzia ▸ Opcje > %PRODUCTNAME ▸ Bezpieczeństwo ▸ Opcje ▸ "%MOD1+kliknięcie wymagane do otwarcia hiperłączy’”".
a month ago
Find all expressions in brackets per Edit ▸ Find and Replace ▸ Find ▸ \([^)]+\) (check “Regular expressions”)
Znajdź wszystkie wyrażenia w nawiasach według Edycja ▸ Znajdź i zamień ▸ Znajdź ▸ \([^)]+\) (zaznacz “Wyrażenia regularne)
a month ago
[T]
[TP]
a month ago
[T]
[TP]
a month ago
[T]: AutoCorrect while typing
[TP]: Autokorekta podczas pisania
a month ago
Delete all of your printing areas in one step: select all sheets, then Format ▸ Print Ranges ▸ Clear.
Usuń wszystkie obszary drukowania w jednym kroku: wybierzaznacz wszystkie arkusze, a następnie Formatuj ▸ Zakresy wydruku ▸ Wyczyść.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,599 10,153 62,646
Translated 100% 2,599 10,153 62,646
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 35 52 405

Last activity

Last change March 21, 2021, 5:03 p.m.
Last author Adam Rak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity