Translation status

157 Strings 100% Translate
1,554 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */uui/messages.po
Translation file sk/uui/messages.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / uui/messagesSlovak

Committed changes 7 months ago
Document file '$(ARG1)' is locked for editing by yourself on a different system since $(ARG2)

Open document read-only, or ignore own file locking and open the document for editing.
Súbor dokumentu '$(ARG1)' je vami zamknutý pre úpravy na inom systéme od $(ARG2)

Otvorte dokument len na čítanie, alebo ignorujte vlastné uzamknutie súboru pre úpravy,.
7 months ago
The confirmation password did not match the password. Set the password again by entering the same password in both boxes.
Potvrdzovacie heslo nesúhlasí so zadaným heslom. Nastavte heslo znovu zadaním rovnakého hesla do obidvoch polí.
7 months ago
You have attempted to establish a connection with $(ARG1). However, the security certificate presented belongs to $(ARG2). It is possible, though unlikely, that someone may be trying to intercept your communication with this web site.

If you suspect the certificate shown does not belong to $(ARG1), please cancel the connection and notify the site administrator.

Would you like to continue anyway?
Pokúsili ste sa nadviazať spojenie s $(ARG1). Ale predložený bezpečnostný certifikát patrí $(ARG2). Je možneé, ale nepravdepodobné, že sa niekto pokúša narušiť vašu komunikáciu s touto webovou stránkou.

V prípade, že máte podozrenie, že zobrazený certifikát nepatrí $(ARG1), prerušte spojenie a kontaktujte správcu stránky.

Chcete napriek tomu pokračovať?
7 months ago
The configuration data source '$(ARG1)' is unavailable. Without this data some functions may not operate correctly.
Do you want to continue startup of %PRODUCTNAME without the missing configuration data?
Konfiguračný zdroj údajov '$(ARG1)' je nedostupný. Bez týchto údajov nemusia niektoré funkcie fungovať správne.
Chcete pokračovať v štarte %PRODUCTNAME bez poškodených konfiguračných dát?
7 months ago
The configuration data source '$(ARG1)' is unavailable. Without this data some functions may not operate correctly.
Konfiguračný zdroj údajov '$(ARG1)' je nedostupný. Bez týchto údajov nemusia niektoré funkcie fungovať správne.
7 months ago
Beware!

You are about to load a very unusual sort of file ($(ARG2)) from the URL:

$(ARG1)

Are you certain that this file is a legacy document created many years ago?
Upozornenie!

Chystáte sa načítať neobvyklý typ súboru ($(ARG2)) z URL:

$(ARG1)

Ste si istí, že ide o starý dokument vytvorený pred mnohými rokmi?
7 months ago
New contributor 7 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI – 6.3 / uui/messagesSlovak

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 157 1,554 9,767
Translated 100% 157 1,554 9,767
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 7, 2020, 9:45 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity