Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */swext/mediawiki/help.po
Translation file pl/swext/mediawiki/help.po
In the Password box, enter the password for your wiki account, then click <emph>OK</emph>.
W polu Hasło podaj hasło dlao konta Wiki, a następnie kliknij <emph>OK</emph>.
2 months ago
Irrespective of custom table styles for border and background, a table is always exported as “prettytable,” which renders in the wiki engine with simple borders and bold header.
Niezależnie od niestandardowych stylów tabeli dla obramowania i tła, tabela jest zawsze eksportowana jako "prettytable", renderowana przez silnik wiki z prostym obramowaniem i pogrubioną główką.
2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpPolish

Committed changes a year ago
Write the content of the wiki page. You can use formatting such as text formats, headings, footnotes, and more. See the <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">list of supported formats</link>.
Należy wprowadzić treść strony wiki. Można korzystać z formatowania tekstu, nagłówków, przypisów dolnych i więcejinnych. Zobacz <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">pełną listę obsługiwanych stylów formatowania</link>.
a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpPolish

Committed changes a year ago
Note: If you connect to the web using a proxy server, enter the proxy information to <item type="menuitem">Tools - Options - Internet - Proxy</item>, and restart the software.
Uwaga: Ww przypadku łączenia z Internetem za pomocą serwera proxy, wprowadź informacje serwera proxy w oknie <item type="menuitem">Narzędzia - Opcje - Internet - Proxy</item>, po czym uruchom program ponownie.
a year ago
Note: You can store your user name and password for all respective dialogs inside %PRODUCTNAME. The password will be stored in a secure way, where access is maintained by a master password. To enable the master password, choose <item type="menuitem">Tools - Options - %PRODUCTNAME - Security</item>.
Uwaga: Iistnieje możliwość zapisania w programie %PRODUCTNAME nazwy użytkownika i hasła do wszystkich okien dialogowych. Hasła będą bezpiecznie przechowywane, a dostęp będzie zabezpieczony przez hasło główne. Aby włączyć hasło główne, wybierz opcję <item type="menuitem">Narzędzia – Opcje – %PRODUCTNAME – Bezpieczeństwo</item>.
a year ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter your password on the MediaWiki server. Leave empty for anonymous access.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">WprowadźPodaj swoje hasło na serwerze MediaWiki. Pozostaw to pole puste, aby uzyskać dostęp anonimowy.</ahelp>
a year ago
In the Password box, enter the password for your wiki account, then click <emph>OK</emph>.
W polu Hasło wprowadźpodaj hasło dla konta Wiki, a następnie kliknij <emph>OK</emph>.
a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpPolish

Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 89 1,467 10,083
Translated 100% 89 1,467 10,083
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 3 7 52

Last activity

Last change Jan. 30, 2021, 11:06 p.m.
Last author Adam Rak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity